Directeur Middelen en Control/concerncontroller bij de gemeente Amsterdam

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Amsterdam
Salarisschaal
18
Publicatiedatum
10 augustus 2017
Sluitingsdatum
11 september 2017

Organisatie

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging. De organisatie is per 1 januari 2015 anders ingericht om sneller en beter te voldoen aan de nieuwe opgaven waarvoor de stad zich gesteld ziet. De focus ligt op werken voor de stad en het behalen van resultaten. Samenwerking met burgers, maatschappelijke partners en de verschillende onderdelen binnen de gemeente is daarvoor cruciaal. De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en zeven stadsdelen.

Bestuur en Organisatie richt zich in de advisering en ondersteuning primair op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam (GMT). Bestuur en Organisatie bestaat uit zes directies: Bestuursadvisering, Communicatie, Juridische Zaken, Middelen en Control, Personeel en Organisatie en Openbare Orde en Veiligheid, en twee bureaus: Bureau Bestuur en Gemeentesecretaris en Bureau Integriteit.

De directie Middelen en Control

De directie Middelen en Control (DMC) is met circa 126 fte’s en een totale gemeentelijke begroting van 5,8 miljard verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van Financiën, Concern- en BusinessControl, Treasury, Risicomanagement, Deelnemingen en Inkoop. DMC voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control en de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

De opgave

De afgelopen jaren is gebouwd aan één concernadministratie voor 1Amsterdam. De basis is op orde gebracht, maar ook de komende periode staat DMC nog steeds voor een grote opgave om de bereikte resultaten te borgen en verder te ontwikkelen. De P&C-cyclus is per 2015 sterk vernieuwd. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in het ontwikkelen, binden en boeien van medewerkers, in de verdere implementatie van de (financiële) ICT systemen en wordt sterk geïnvesteerd in het vakmanschap en strategisch vermogen van de directie. De controlorganisatie is sinds 2016 gereorganiseerd, waarna nu de focus ligt op de doorontwikkeling van de controlorganisatie en controllers. Daar hoort bij dat de businesscontrollers zich thuis voelen in de nieuwe organisatie van de directie. De kaders voor inkoop en de lead buyers zijn verankerd. Inkoop ziet erop toe dat de inkoopkaders op orde zijn en blijven, en worden nageleefd. Het accent verschuift naar de toegevoegde waarde van Inkoop voor de doelen van Amsterdam. Bij deelnemingen speelt het inrichtingsvraagstuk van control op de governance van overige verbonden partijen. Recent is een afdeling verbijzonderde interne controle (interne audit) ondergebracht bij de directie DMC. Die moet verder worden opgebouwd en ingebed in de directie.

Positie en functie

De directeur DMC is functioneel verantwoordelijk voor de aansturing en doorontwikkeling van de hele financiële en controlkolom. De directeur DMC/concerncontroller valt rechtstreeks onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris en is lid van het GMT en het MT van Bestuur en Organisatie en geeft zodoende mede vorm aan de stedelijke opgaven.

De directeur DMC zit het MT DMC voor. In het MT DMC zitten de concernmanager Financieel beleid, Planning&Control, de manager Treasury, Deelnemingen en Risicomanagement, de manager Concerncontrol/plv. concerncontroller, de concernmanager Inkoop en de concernmanager Interne Audit i.o. De concerncontroller zit tevens het MT Control voor met daarin de manager Concerncontrol/plv. concerncontroller en de 5 clustercontrollers.

Verbinding met de professionals in de stad is een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van de organisatie.

De directeur DMC/concerncontroller:

 • is verantwoordelijk voor het resultaat en de aansturing van DMC;
 • is op strategisch niveau aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en de algemeen directeur/gemeentesecretaris;
 • heeft als concerncontroller zitting in het GMT;
 • is verantwoordelijk voor de tweedelijns control en stuurt hiërarchisch de adviseurs concerncontrol, de clustercontrollers en de businesscontrollers aan;
 • draagt de vastgestelde visie op de control uit en is boegbeeld voor de controlorganisatie;
 • stuurt als vakdirecteur de rve Financiën functioneel aan door het formuleren van kaders en beleid en het keurt het jaarplan van de rve Financiën goed.

Het profiel

Kennis/ervaring:

 • academische opleiding met een financieel-economische achtergrond;
 • aantoonbare zware financiële managementervaring (bij voorkeur als concerncontroller) in een vergelijkbare complexe politiek, bestuurlijke organisatie;
 • kennis van en ervaring met de beleidsvelden Financiën en Control, Deelnemingen en Inkoop; daarbij ligt het zwaartepunt op het beleidsveld Financiën en Control;
 • ervaring en aantoonbare behaalde resultaten met het sturen op veranderingsprocessen gericht op organisatie en cultuur.

Persoon/competenties:

 • een strateeg met kennis en gevoel voor politiek en ambtelijke verhoudingen;
 • iemand die stuurt op resultaten en gedrag;
 • een verbindende persoonlijkheid die gericht is op samenwerking zowel binnen als buiten de gemeente en bruggen bouwt;
 • iemand met ‘een rechte rug’ die in staat is om een heldere visie te formuleren, deze overtuigend uit te dragen en anderen daaraan te committeren;
 • een authentiek en inspirerend persoon met lef, flair en doorzettingsvermogen;
 • een coachende leider die met professioneel en natuurlijk gezag leiding geeft aan zelfstandige professionals;
 • iemand dit beschikt over uitstekende advies- en onderhandelingsvaardigheden;
 • een kritische sparringpartner voor het gemeentebestuur en collega GMT-leden, en die vanuit deze rol meedenkt hoe de organisatie flexibeler is te maken en meer te richten is op innovatie.

Daarnaast gelden voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam actief, open en integer als basiswaarden.

Bijzonderheden

De aanstelling van de directeur geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor topfunctionarissen. De functie is ingeschaald in salarisgroep 18 (max. € 9.318 bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat de gemeente ernaar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

E-mailadres: jasper.dejong@maeslunau.com

Meer informatie

Over de vacature

Jasper de Jong
Consultant bij Maes & Lunau Executive Search
Telefoonnummer: 020 – 535 6276