Directeur Midden- en Kleinbedrijf (portefeuille Bedrijfsvoering) bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
Salarisschaal
16
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
BABD 743-19
Publicatiedatum
28 november 2019
Sluitingsdatum
15 december 2019

Het ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting en de DG Belastingdienst.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis.  Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het DG Belastingdienst flink toegenomen.

DG Belastingdienst als onderdeel van het ministerie van Financiën

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. Verder oefent de Belastingdienst adequaat toezicht uit en dwingt hij waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemers uit het Midden- en kleinbedrijf. Met andere woorden voor het heffen, controleren en innen van belastingen. Binnen MKB wordt er onderscheid gemaakt tussen ondernemers in het Middenbedrijf (ca 0,4 miljoen entiteiten) en in het Kleinbedrijf (ca 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers). Deze MKB-ondernemers zijn samen goed voor ca. 80 miljard euro aan belastingopbrengsten.

De directie MKB is erop gericht de compliance van de MKB-ondernemer te versterken en zet daarvoor allerlei instrumenten en activiteiten in, van dienstverlening tot repressieve middelen. De beleidstheorie van MKB beschrijft hoe al die instrumenten en activiteiten bijdragen aan het versterken van de compliance van de ondernemer. Elk handhavingsinstrument dat MKB gebruikt heeft een andere uitwerking op de ondernemer. Zicht op de invloed van instrumenten en activiteiten op het gedrag van de ondernemer, kan dat gedrag (gelegenheid, motivatie en capaciteit) effectief en efficiënt beïnvloeden. Voor MKB-ondernemers wordt daarbij zoveel mogelijk hun fiscaal dienstverlener betrokken.

De directie MKB kenmerkt zich door het grote en diverse karakter. Dat wordt mede bepaald door de groei van het ondernemersbestand, digitalisering, beleidsinhoudelijke wijzigingen (uit het regeerakkoord), implementatie van de topstructuur en procesverbeteringen.

Er werken ongeveer 6.800 medewerkers binnen de directie MKB, verdeeld over 20 locaties in het land. De directie MKB is binnen de Belastingdienst ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Daarnaast voert MKB ook werkzaamheden zoals deurwaarderij en waardenonderzoek uit voor de gehele Belastingdienst.

De opgave

U maakt deel uit van het dagelijks bestuur van het directieteam MKB, bestaande uit de algemeen directeur en vier directeuren, en geeft leiding aan een aantal van de leidinggevenden op de 20 locaties van MKB.

Naast aansturing van locaties, heeft iedere directeur ook een eigen rol in het dagelijks bestuur van de directie MKB, namelijk die van business ontwikkeling, klantbehandeling, productie of bedrijfsvoering. Integrale besluitvorming vindt plaats binnen het dagelijks bestuur. Bij deze functie voor directeur MKB behoort de rol van bedrijfsvoering, met onderwerpen als HR, financiën, facilitair, AVG en kwaliteitsbeheer.

Bij het aansturen van de locaties staat de zorg voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda voor één MKB centraal. Kern van deze agenda is de uitwerking van de brede uitvoerings- en toezichtstrategie en enkele concrete acties daarin zijn:

 • het bevorderen van de naleving in de administratieve keten;
 • het verbeteren van de samenwerking met fiscaal dienstverleners (waaronder het stimuleren van hun kwaliteit);
 • het versterken van het toezicht, inclusief een gerichte aanpak van fraude en criminaliteit;
 • sturing op de prioriteitstelling en werkverdeling, effectmeting en resultaatverantwoording;
 • investeren in personeel, leiderschap en cultuur.

U stimuleert leidinggevenden om- samen met hun medewerkers- zowel in de doorontwikkeling als de realisatie van de Ontwikkelagenda actief te zijn en hebt aandacht voor de complexe en dynamische omgeving waarin zij opereren. Daarbij is goede samenwerking met zowel andere (uitvoerings)directies binnen de Belastingdienst als externe stakeholders randvoorwaardelijk.

Wat vraagt dit van u?

 • U beschikt over een afgeronde academische opleiding.
 • Kennis en ervaring met complexe (fiscale) vraagstukken en veranderingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in relatie tot een (grote) uitvoeringsorganisatie.
 • Relevante ervaring in functie(s) op het snijvlak van beleid en uitvoering, met andere woorden is in staat de ‘Haagse’ wereld met de uitvoeringswereld te verenigen.
 • Relevante kennis en ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen, zoals HR, financiën, facilitair, AVG en kwaliteitsbeheer.
 • Relevante kennis van de fiscaliteit en bijbehorende processen is een pre.
 • U hebt ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur met getrapte aansturing van leidinggevenden.
 • U bent bekend met veranderprocessen en hebt oog voor de politieke en menselijke implicaties.
 • U werkt vanuit een gedragen visie integer, transparant, navolgbaar, inspirerend en u handelt bewust in dienst van het algemeen belang, de maatschappelijke opgave en de eigen organisatie (w.o. interne bedrijfsvoering).
 • U toont realisatiekracht, moed en empathie, durft grenzen te stellen en samenwerking te zoeken. U stelt heldere prioriteiten en streeft naar win-winsituaties.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 17 januari 2020.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 743-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Gerard Blankestijn
Algemeen directeur MKB
Telefoonnummer: 06 18 60 50 97

Over de sollicitatieprocedure

Saskia van der Merwe
MD-adviseur DG Belastingdienst
Telefoonnummer: 06 50 15 60 22