Directeur Nationaal Cyber Security Centrum

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 266-23
Publicatiedatum
26 mei 2023
Sluitingsdatum
11 juni 2023

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl en opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veilige en rechtvaardige samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is onderdeel van het ministerie van JenV.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Directeur Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

De toenemende afhankelijkheid van de Nederlandse samenleving van digitale processen, de toegenomen digitale dreiging en het groeiend aantal cyber security incidenten onderstrepen het belang van een veilige infrastructuur en een cyber weerbare samenleving, waarin de waarden geborgd zijn en burgers en bedrijven optimaal kunnen profiteren van de kansen die digitalisering hen biedt.

Dit vraagt om cyber governance in Nederland die bijdraagt aan een digitaal veiliger Nederland. En om een organisatie die deze governance versterkt, met raad en advies kan bijstaan en bij incidenten kan reageren en waarschuwen. Die organisatie is het NCSC.

Meer informatie over het NCSC.

De opgave

Het NCSC gaat in de komende jaren in omvang fors groeien. Ook staat het NCSC voor de implementatie van de hernieuwde EU-netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn die tot een enorme groei in doelgroep organisaties leidt. Daarbij zal in de periode 2023 – 2026 het NCSC met het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT DSP) integreren.

Hiermee gaat de vernieuwde organisatie een groot deel van Nederland van informatie en kennis voorzien om hun cyberweerbaarheid te kunnen verhogen en operationele coördinatie voeren op het stelsel. Het gezamenlijk takenpakket wordt verdiept, uitgebreid en zo mogelijk vergaand gedigitaliseerd om zo de kennis en kunde van haar medewerkers effectief in te kunnen zetten en impact te kunnen maken. De taken worden zo mogelijk in publiek-private samenwerking gerealiseerd. Dit alles als gevolg van veranderende wetgeving en de realisatie van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS), waarin deze organisatie een vooraanstaande rol vervuld. De doelgroep van het NCSC omvat alle organisaties en bedrijven, en indirect ook de burgers, in Nederland.

Wat ga je doen?

De nieuwe directeur van het NCSC geeft leiding aan het huidige NCSC en aan deze transitie vanwege de integratie van het DTC en CSIRT DSP.

Het directeurschap staat daarmee in het teken van het treffen van een goede balans tussen:

 • het zorgdragen voor bestaande werkzaamheden en verandering voor de medewerkers van het NCSC;
 • het verzekeren van continuïteit in de (wettelijke) taakuitvoering en dienstverlening van het NCSC;
 • de transitie naar een vernieuwde organisatie;
 • de implementatie van nieuwe wetgeving en strategie in verbinding met publiek en private organisaties.

Als gevolg daarvan wordt van je verwacht dat je in staat bent deze balans te vinden en te bewaren, waarbij het belangrijk is dat voor organisaties en bedrijven in het cybersecuritystelsel telkens helder is wat zij van de veranderende organisatie(s) kunnen verwachten.

Als directeur ben je het gezicht en aanspreekpunt van het NCSC in verandering, zowel voor de opdrachtgevers JenV en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en in de toekomst mogelijk voor meer departementen, als voor de organisaties en bedrijven waarmee wordt samengewerkt, voor de medewerkers en voor Europese Unie- en internationale partners.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je vertaalt de maatschappelijke opgaven voor het NCSC en geeft een persoonlijke touch aan de visie op de organisatieontwikkeling, draagt deze uit en brengt ze tot realisatie. Daarbij neem je een stevige positie die past bij de coördinerende rol van het NCSC.
 • Je positioneert de eigen organisatie en opdracht realistisch, vanuit de eigen kracht, en formuleert daarbij duidelijk het (ontwikkel)doel en de koers.
 • Je weet de kracht van de organisatie en haar medewerkers om te zetten in een duurzame ontwikkeling van de organisatie en de duurzame persoonlijke ontwikkeling van die medewerkers. Je hebt daarbij hart voor de mensen en de opgaven en weet de mensen te inspireren om te willen excelleren.
 • Je bent een gezaghebbend en inspirerend boegbeeld, dat op verbindende en constructieve wijze effectieve samenwerkingsrelaties en informatieposities kan opbouwen en onderhouden met opdrachtgevers, partners, stakeholders en internationale partijen. Daarbij heb je oog voor hun belangen en bedrijfsculturen en (de wettelijke) kaders.
 • Je weet het bedrijfsleven als ook de publieke partners, zoals het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, aan het NCSC te binden.
 • Je komt tot een constructieve samenwerking met het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging en CIO-Rijk om complementair te werken aan de gezamenlijke opdracht voor de digitale weerbaarheid van Nederland en de Rijksoverheid.
 • Je kent en begrijpt de operationele en praktische cybersecuritywereld en kan deze vertalen naar strategische en bestuurlijke niveaus;
 • Je kan je goed bewegen in zowel de wereld van de (inter)nationale veiligheid als in de bedrijfswereld.

Binnen het NCSC:

 • Ben je in staat strategisch richting te geven aan de organisatie en te sturen op resultaten vanuit de opgave en de opdracht.
 • Vanuit gedeeld leiderschap op basis van kennis, inzicht en visie geef je het managementteam en medewerkers ruimte maar vraag je ook rekenschap en feedback en toon je besluitvaardigheid.
 • Je stuurt op effectieve aansluiting tussen de medewerkers en de managementlagen, op de samenwerking tussen de organisatieonderdelen en op de samenhang en afstemming (alignement) tussen de werkprocessen en -systemen.
 • Je schept een veilige werkomgeving waarin je zichtbaar en benaderbaar bent en effectief communiceert en medewerkers inspireert ruimte geeft en een luisterend oor biedt.
 • Je beschikt over luisterend en reflectief vermogen en geeft ruimte aan behoeften van de stakeholders in het netwerk en de organisaties.
 • Je kan leidinggeven onder uiteenlopende omstandigheden, zoals ook tijdens inzet van de organisatie in crisissituaties.
 • Je bent een solide en betrouwbare gesprekspartner voor de Ondernemingsraad.

In de transitie:

 • Zorg je voor een inclusief en gelijk speelveld voor de te integreren organisaties.
 • Handel je anticiperend en kan je tegelijkertijd doel en koers geven in een internationaal bewegend domein.
 • Weet je medewerkers, partners, opdrachtgevers en stakeholders aangehaakt te houden, mee te nemen in de transitie en duurzaam te verbinden met andere omgevingsontwikkelingen.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

 • ervaring als directeur/bestuurder van een uitvoeringsorganisatie dan wel een bedrijf met overheidsrelaties;
 • goede ervaring met publiek-private samenwerking, waarbij ervaring met vitale sectoren een pre is;
 • ervaring heeft met het leidinggeven aan een organisatie waar wettelijke kaders/compliance een belangrijke rol spelen;
 • kennis en ervaring in de cybersecuritywereld en een goed begrip van en inzicht in de ontwikkelingen in deze wereld;
 • ervaring als leidinggevende aan grote organisatieveranderingen in een continu veranderende omgeving;
 • internationale ervaring is een pre.

Wat bieden we?

Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 17. Herwaardering van de huidige schaal 16 naar schaal 17 is gestart. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Deze functie is een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces.

Een selectieassessment - in het geval u geen ABD-topmanager bent – maakt onderdeel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 266-23 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. H.J.I.M. de Rooij
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-370 60 23
E-mailadres: h.derooij@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Jindra Vink
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-50 15 74 32
E-mailadres: j.vink@minjenv.nl