Directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Salarisschaal
15
Standplaats
Haarlem
Vacaturenummer
BABD 252-17
Publicatiedatum
11 juli 2017
Sluitingsdatum
24 augustus 2017

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Werken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu betekent werken aan leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot en veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu.

Het ministerie bestaat uit de directoraten-generaal: Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal, Ruimte en Water. Het KNMI, Rijkswaterstaat en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport maken als agentschap deel uit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

We werken vanuit een aantal landelijk opererende organisatieonderdelen die primair gericht zijn op de markt, de kennisinstituten, bedrijfsvoering en verkeers- en watermanagement. Daarnaast kent Rijkswaterstaat zeven regionale eenheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de nationale netwerken. Zij vormen de verbindende schakel naar de omgeving.

Met de Koers 2020 bouwen we voort op vernieuwingen die we met het Ondernemingsplan 2015 in gang hebben gezet. We gaan door met het werken als één Rijkswaterstaat, samen met anderen, elke dag beter. We blijven ons werk continu verbeteren op een procesgerichte manier met lean, en gaan door met dienend leiderschap als managementfilosofie. Deze ontwikkeling  is nodig voor de toekomst van Rijkswaterstaat. Alleen zo kunnen we blijven voldoen aan de steeds hogere en snel veranderende vragen en verwachtingen van de samenleving. Rijkswaterstaat heeft stappen gezet in het zijn van een betrouwbare partner die voor de buitenwereld één gezicht heeft en zijn netwerken op orde heeft. Het fundament ligt er om toekomstige opgaven het hoofd te bieden. We zijn er nog niet, het is een continu proces: nieuwe trends en ontwikkelingen leiden voortdurend tot nieuwe toekomstbeelden, andere bouwstenen en ruimte voor vernieuwing. Op het fundament van onze nieuwe organisatiestructuur en werkwijzen groeien we continu in onze maatschappelijke rol.

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN) is een van de 7 regionale eenheden en bestaat uit drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

RWS WNN verzorgt de bereikbaarheid en mobiliteit van het noordelijk deel van de Randstad waaronder de hoofdstad Amsterdam en Schiphol. RWS WNN opereert in een sterk politiek bestuurlijke omgeving met grootschalige projecten in uitvoering zoals Schiphol-Amsterdam-Almere, Zeetoegang IJmond en Zuidas. Er spelen ook veel kleinere (onderhouds)projecten die aandacht vragen in een bestuurlijke context.

De regio kenmerkt zich door de complexe interactie van wonen, werken en recreëren in de noordelijke randstad, met belangrijke vraagstukken op het terrein van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij voor water (veiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit) - nu en in de toekomst - een belangrijke rol is weggelegd voor Rijkswaterstaat. Alle drie de RWS- netwerken kenmerken zich door een intensief gebruik, waarbij scherpe eisen aan beschikbaarheid worden gesteld en waarbinnen het gemaal, de sluizen, tunnels, bruggen en keringen belangrijke en kwetsbare schakels vormen.

Een politiek en bestuurlijk complexe omgeving die vraagt om intensieve afstemming met andere beheerders, stakeholders en bestuurlijke partners.

Organisatie WNN

De directeur valt rechtstreeks onder de hoofdingenieur-directeur (HID) van RWS West-Nederland Noord. Het directieteam bestaat uit de HID en 3 directeuren: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement, en Bedrijfsvoering.

De taken

De directeur Netwerkmanagement (NM) is lid van het DT en als zodanig medeverantwoordelijk voor het totale functioneren van Rijkswaterstaat WNN. Je voert gezamenlijk met de andere DT-leden de uitgezette koers uit. Het DT werkt gezamenlijk aan speerpunten en doelen. De belangrijkste daarbij zijn Amsterdam (the place to be and how to get there), het Noordzeekanaal (highway for fish and ships) en een aantal belangrijke stakeholders, zoals Schiphol en Texel. Het DT stuurt integraal op een voorspelbare, transparante en navolgbare wijze. Als lid van het DT vervul je een rol in de crisisorganisatie.

Voor de directie Netwerkmanagement zijn de volgende taken belangrijk:

 • realisatie en programmering van de productie, van zowel de aanleg als de onderhoudsprojecten (BLS- en GVKA-productie) in de regio; het doel daarbij is betrouwbaar te zijn naar zowel de interne organisatie van Rijkswaterstaat, als naar de externe omgeving (bestuurlijke partners);
 • het op een ordelijke manier uitvoeren van assetmanagement conform de binnen Rijkswaterstaat geldende methoden over de binnen het areaal bestaande assets;
 • informatievoorziening rond de assets en het areaal van de regio;
 • waterkwantiteit en waterkwaliteit in de regio;
 • omgevingsmanagement binnen de verschillende onderhouds- en aanlegprojecten in de regio;
 • crisisorganisatie en de bijbehorende bestuurlijke afstemming met de crisispartners, zoals waterschappen, veiligheidsregio’s, Haven Amsterdam, Omgevingsdiensten;
 • veilige, beschikbare en betrouwbare netwerken (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) van de regio.

Als directeur ben je onder andere verantwoordelijk voor:

 • directe aansturing van afdelingshoofden SLU, Handhaving en Districten Noord en Zuid;
 • een goede verbinding met de omgeving (belangenorganisaties/ regionale beheerders/bestuurlijke partners) voor het werk dat RWS uitvoert. Je bent de verbindingsschakel van binnen naar buiten Rijkswaterstaat en andersom;
 • landelijke afstemming in de directeuren-overleggen over standaard werkwijzen voor asset- en omgevingsmanagement en crisismanagement;
 • uitdragen en realiseren van de Koers 2020 van RWS.

De opgave

Eén van de belangrijkste uitdagingen van de komende 10 jaar is om regio Amsterdam bereikbaar te houden. Naast de autonome groei van het wegverkeer staat de bereikbaarheid van Amsterdam enorm onder druk. Dit heeft onder andere te maken met de samenloop van grote RWS projecten en andere aanleg- en renovatieprojecten in de regio. Dit vraagt zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau om actie. Goede samenwerking met Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio is daarvoor een vereiste.

Daarnaast is een deel van onze assets aan het einde van hun levensduur en zullen we de komende jaren met een aanzienlijke opgave op vervanging en renovatie te maken krijgen. Per object zullen we in goede samenspraak met onze omgeving moeten besluiten of we tot een één op één vervanging overgaan of dat we kansen voor andere functies mee willen nemen in de opgave. Het gaat in al deze gevallen om een goede verbinding tussen het assetmanagement en het omgevingsmanagement. Het gaat dus niet alleen om de techniek, maar juist ook om de vertaling van wat dit bestuurlijk en voor de omgeving betekent.

Een andere belangrijke opgave is om het Noordzeekanaal in afstemming met het Havenbedrijf Amsterdam beschikbaar te houden voor een vlotte en veilige scheepvaart en tevens te zorgen dat de waterkwaliteit op orde blijft.

Ook buiten de Randstad wordt onze inzet gevraagd in het meedenken en meewerken aan gebiedsopgaven, zowel in de Kop van Noord Holland als in het Gooi.

Het gaat om constant laveren met schaarse middelen en schaarse capaciteit om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde binnen de regio te kunnen vervullen.

Gevraagde leiderschapskwaliteiten

RWS heeft recentelijk koers 2020 opgesteld. Koers 2020 vergt nog veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers en het management. Het veranderingsproces wordt aangepakt door een continu verbeterproces volgens de LEAN-methodiek gericht op het vergroten van klantwaarde, procesgericht denken, elimineren van verspillingen en visueel management. Hierbij hoort een stijl van leidinggeven die mensen ruimte en vertrouwen geeft. Dit leiderschap is dienend aan de medewerkers van RWS.

Je stimuleert en faciliteert de medewerkers om verbeteringen in hun werkproces zelf op te sporen en door te voeren. Daarbij ben je je bewust van de ‘zachte’ kant van veranderen en maakt dit zichtbaar in je handelen. Je bent een verbindende leider die stuurt via voorbeeldgedrag, denkt vanuit één RWS, de waarde voor de interne of externe klant, mensen richting geeft, faciliteert en actief en tijdig terugkoppelt over resultaten en processen. Hierin ben je een aansprekend voorbeeld voor iedereen.

Je bent een constructieve toegankelijke samenwerker, die analytisch sterk is en visie heeft op de ontwikkeling die RWS doormaakt en de vertaling daarvan naar RWS WNN en de directie NM maakt. Je geeft mede vorm aan de strategie van RWS in de regio en vertaalt de uitdagingen in het werkgebied naar de opgaven voor het netwerkmanagement. Je geeft richting aan het dagelijkse beheer van onze netwerken en weet met het oog op de toekomst prioriteiten te stellen. Je bent besluitvaardig, weet effectief te delegeren, bent resultaatgericht en een verbinder. Je geeft actief vorm aan procesgericht werken en de verandering van houding en gedrag die daar bij hoort zowel binnen de directie als binnen RWS WNN. De keten, de resultaten en de klantoriëntatie van RWS als geheel staan centraler dan de doelen in het eigen onderdeel. Samenwerken is een kernkwaliteit. Hierin ben je enthousiasmerend en inspirerend. Je stimuleert de medewerkers om met verbetervoorstellen te komen en maakt deze mogelijk.

De nieuwe directeur is bekend met de RWS netwerken, hoofdvaarwegennet, hoofdwegennet en het hoofdwatersysteem en heeft kennis van assetmanagement. De nieuwe directeur heeft ervaring met opereren in een bestuurlijke omgeving en is bestuurlijk sensitief.

Benodigde competenties

 • dienend leiderschap
 • samenwerken
 • ontwikkelen medewerkers
 • omgevingsbewustzijn
 • doelgericht besturen
 • innovatief handelen

Vereiste kennis/opleiding

 • academisch werk en denkniveau;
 • kennis van de werkterreinen assetmanagement, omgevingsmanagement, en opdrachtgeverschap van projecten;
 • affiniteit met LEAN denken/ideeënmanagement;
 • inzicht in (de sturing van) strategische in- en externe besluitvormingsprocessen;
 • begrip dat Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie midden in de maatschappij staat en dat dit grote gevolgen kan hebben in de uitvoering van taken. De werkzaamheden zijn imago en mediagevoelig.

Vereiste ervaring

 • ervaring op de werkterreinen organisatiemanagement, assetmanagement, omgevingsmanagement en opdrachtgeverschap;
 • ervaring met procesgericht werken, bij voorkeur met Leanmanagement;
 • ervaring in samenwerking met externe partners en/of mede beheerders, ook op  bestuurlijk niveau;
 • ervaring met het snel schakelen tussen de externe omgeving en de interne omgeving;
 • ervaring op het gebied van crisismanagement is een pre.

Overige functie-eisen/aandachtspunten

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het algemene profiel van een ABD-manager. Een ABD-manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 252-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bob Demoet
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Telefoonnummer: 06-29 00 03 47

Over de sollicitatieprocedure

Sabina de Gooijer
Adviseur MD
Telefoonnummer: 06-51 35 78 90
E-mailadres: sabina.de.gooijer@rws.nl