Directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Salarisschaal
16
Standplaats
Utrecht / Lelystad
Vacaturenummer
DGABD 161-23
Publicatiedatum
15 maart 2023
Sluitingsdatum
29 maart 2023

Rijkswaterstaat

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met marktpartijen en andere overheidsinstanties werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is en voldoende schoon water. Waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Met de focus op een duurzame leefomgeving.

Voor twee van onze regio’s zijn wij op zoek naar een Directeur Netwerkontwikkeling, in de regio Midden-Nederland en in de regio Oost-Nederland. Beide vacatures zijn tegelijkertijd opengesteld.

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Rijkswaterstaat Midden-Nederland (MN) ontwikkelt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met onze specifieke kennis en expertise beheren we één van de drukste regio’s van Nederland. De belangrijkste highlights in ons gebied zijn:

 • Het IJsselmeer: Nederlands grootste zoetwaterreservoir, waarbij we via het Deltaprogramma IJsselmeer samenwerken met 9 waterschappen, 6 provincies en het rijk aan een klimaatbestendig IJsselmeer. Hier vervult Rijkswaterstaat als beheerder een stevige rol;
 • De Afsluitdijk: we maken de Afsluitdijk de komende jaren klaar voor de toekomst. Een uniek waterstaatwerk waar alle drie de netwerken van Rijkswaterstaat samenkomen: hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersystemen;
 • De wegen rond Utrecht: de draaischijf van ons land, met onder meer de A1, A2, A12, A27 en A28;
 • Diverse waterwegen, waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal dat het drukt bevaren kanaal van Nederland is. En de belangrijke scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied en tussen Amsterdam en Rotterdam.

Samen met andere onderdelen van Rijkswaterstaat werken we aan het optimaal beheer, het gebruik én de ontwikkeling van alle netwerken van de organisatie. Vanuit onze centrale ligging zijn wij graag de verbindende schakel met landelijke en regionale partners. Zowel intern Rijkswaterstaat als extern binnen politiek en bestuurlijke omgeving, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en kennisinstituten.

Om alvast een beeld te krijgen bij het werkgebied van Midden-Nederland, kun je deze video bekijken.

Ons werkgebied bestaat onder meer uit:

 • 329 kilometer wegennet;
 • 709 kilometer vaarwegennet;
 • 63 primaire waterkeringen en 2.006 vierkante kilometer water;
 • 1 tunnel, 30 bruggen en 13 sluizen;
 • 2 provincies (en we werken nauw samen met de aangrenzende provincies), 20 gemeenten en 11 waterschappen.

Directie Netwerkontwikkeling

De directie Netwerkontwikkeling focust op (middel)lange termijn ontwikkelingen in de omgeving die verband houden met onze netwerken. Het beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van andere ministeries, wettelijke taken en afspraken uit bestuursovereenkomsten zijn het startpunt van ons werk.

De directie bestaat uit de afdelingen Netwerkontwikkeling & Visie, Verkenningen & Planstudies, Communicatie & Strategie, Programmeren en de afdeling Vergunningverlening. Het landelijk Programmabureau Verkenning en Planuitwerking hoort bij de directie Netwerkontwikkeling.

Voor de komende tijd werken we vanuit deze directie onder meer aan de volgende opgaven:

 • Het bereikbaar en leefbaar houden van één van de grootste wegenknooppunten van Nederland: de wegen rondom Utrecht. Waarbij zaken als stikstof, woningbouw, alternatief vervoer en initiatieven vanuit de omgeving een rol spelen.
 • Bijdragen aan energietransitie o.a. door zonnepanelen langs de A6.
 • Mede ontwikkelen integrale beheerdersvisie op het IJsselmeergebied met vele partijen en (tegengestelde) belangen.
 • Uitvoeren multiproject Afsluitdijk, zodat deze weer toekomstbestendig is.
 • De opgave buiten staat centraal. Door veroudering van onze objecten en de hogere verkeersintensiteiten hebben we een grote opgave in beheer en onderhoud, vervanging en renovatie. De zeven regio’s van Rijkwaterstaat focussen samen op het vergroten van de slagkracht op de assets én het beter invulling geven aan de veranderende rol als bestuurlijk partner in de regio. Hiervoor is het nodig om de regionale onderdelen anders in te richten, waardoor kosten, prestatie en risico’s in één afdeling worden afgewogen. 

Als directeur Netwerkontwikkeling val je rechtstreeks onder de hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Het directieteam bestaat uit de HID en de directeuren van de drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. De leden van het directieteam hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en geven tegelijkertijd samen leiding aan de afdelingshoofden (managementteam) en ca 300 medewerkers van MN, waarvan er ruim 100 bij de directie Netwerkontwikkeling werken.

Je hebt als directeur Netwerkontwikkeling een visie op de ontwikkelingen. Je organiseert en bewaakt samenhang en integraliteit op de verschillende dossiers. Dat doe je in verbinding met de collega’s uit het directieteam en het managementteam, met collega-directeuren van andere RWS-onderdelen en met andere partijen in de regio. Je werkt, zoals alle directeuren bij Rijkswaterstaat, voor een groot deel ook op corporate niveau en je draagt bij aan een organisatie die als één RWS opereert. Je draait mee in de crisisorganisatie en je treed handelend en verbindend op.

Wat vraagt dit van je?

De opgaven vragen om een strategisch en ervaren directeur, die zorgt voor samenwerking met en tussen alle betrokken partijen. Een ambitieus persoon die met beleid, doelbewust en weloverwogen richting en leiding geeft. Je bent in staat strategische beleidsdoelen en maatschappelijke ontwikkelingen te verbinden te operationaliseren naar de uitvoering en je kunt agenderen op langere termijn. Iemand die optreedt, snel schakelt, rust creëert, verbindt en ruimte en vertrouwen geeft. Iemand die met de nodige humor relativeert.

Binnen bestuurlijke netwerken ben jij een stevige gesprekpartner en kom je tot heldere resultaten. Je treedt ook in spannende situaties doortastend op, blijft in verbinding en bewaart de rust. In complexe situaties met belangentegenstellingen neem je de regie om tot een gedragen compromis te komen.

Voor deze functie zijn politiek/bestuurlijke sensitiviteit, betrouwbaarheid en netwerkvaardigheden essentiële kwaliteiten. Je bent je bewust van je invloed en de positie die je bekleedt. Integriteit in je werk is voor jou een vanzelfsprekendheid. Affiniteit met medezeggenschap is belangrijk.

Wat breng je mee?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt (project)managementervaring.
 • Je hebt een visie op en ervaring met omgevingsmanagement, assetmanagement, en opdrachtgeverschap van projecten in een bestuurlijke setting.
 • Je hebt inzicht en ervaring in (de sturing op) in- en externe strategische besluitvormingsprocessen.
 • Je bent omgevingsbewust en handelt met politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent mensgericht, een verbinder, communicatief sterk en je kan snel schakelen.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het Rijk wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • De kans om leiding te geven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Hybride werken, een combinatie van online- en thuiswerken en op locatie werken.
 • Een salaris in schaal 16. Maximaal € 8.889,89 bruto per maand. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 16,37 procent over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

De preselectiegesprekken vinden (online) plaats in de week van 3 april 2023.

Een selectieassessment en het opvragen van referenties maken deel uit van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 161-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Eric Diepstraten
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Telefoonnummer: 06-15 96 17 68
E-mailadres: Eric.diepstraten@rws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Marije van Wijk Adviseur
Adviseur management development Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 06-50 19 70 46
E-mailadres: marije.van.wijk@rws.nl