Directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Salarisschaal
16
Standplaats
Arnhem
Vacaturenummer
DGABD 148-23
Publicatiedatum
15 maart 2023
Sluitingsdatum
29 maart 2023

Rijkswaterstaat

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met marktpartijen en andere overheidsinstanties werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is en voldoende schoon water. Waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Met de focus op een duurzame leefomgeving.

Voor twee van onze regio’s zijn wij op zoek naar een Directeur Netwerkontwikkeling, in de regio Midden-Nederland en in de regio Oost-Nederland. Beide vacatures zijn tegelijkertijd opengesteld.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Oost-Nederland (ON) is een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen met de andere organisatie-onderdelen van Rijkswaterstaat werken we aan het optimaal beheer, het gebruik én de ontwikkeling van de netwerken die in ons beheer zijn. Vanuit onze centrale positionering in de regio zijn wij graag de verbindende schakel met landelijke en regionale partners, zowel intern Rijkswaterstaat als extern binnen de politieke en bestuurlijke omgeving, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en kennisinstituten.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem in deze regio. Het aandachtsgebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland beslaat de provincies Gelderland en Overijssel. Het werkgebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland beslaat zo’n vierhonderd kilometer vaarwegen en zevenhonderd kilometer wegen. Binnen het areaal beheren en onderhouden we deze vaarwegen en wegen, inclusief een tunnel, ruim 500 viaducten, 200 bruggen en een flink natuurareaal, bijvoorbeeld in de uiterwaarden. Samenwerken met onze partners in de regio is een belangrijk deel van ons werk en voor ons vanzelfsprekend. We werken in Oost-Nederland onder meer samen met 77 gemeenten, 5 provincies, 6 waterschappen, verschillende natuurbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en Veiligheidsregio’s.

Oost-Nederland is de rivierendienst van Rijkswaterstaat. Tot het gebied behoren de Rijn, de Waal, de IJssel, de Lek, diverse kanalen zoals de Twentekanalen én de kraan van Nederland, stuw Driel. De uitdagingen met betrekking tot vaarwegen en het watersysteem in Oost-Nederland zijn groot, divers en betekenisvol voor onze leefomgeving: uiterwaardenbeheer, renovatie van sluizen, watermanagement, verbeteren van riviernatuur en waterkwaliteit, klimaatadaptatie en beheren en onderhouden van scheepvaartroutes.

Naast onze werkzaamheden op het gebied van vaarwegen en het watersysteem, werken we ook aan het beheren en onderhouden van het hoofdwegennet. Met haar strategische ligging tussen Randstad en het Europese achterland vormt Oost-Nederland een belangrijk knooppunt voor de hoofdwegen en de hoofdvaarwegen die oost, west, noord en zuid met elkaar verbinden. Er wordt daarom in Oost-Nederland volop gewerkt aan het verder optimaliseren van onze netwerken, ook ten behoeve van het goederenvervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doortrekken van de A15 naar de A12, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de A50 Eindhoven-Nijmegen, de bereikbaarheid van de groeiregio’s Arnhem-Nijmegen en Zwolle, en het Anders Reizen op de A12. Naast de autosnelwegen heeft Oost-Nederland een aantal autowegen (N-wegen) in beheer, die hun eigen complexiteit en omgevingsinteractie kennen.

De opgave buiten staat centraal. Door veroudering van onze objecten en de hogere verkeersintensiteiten hebben we een grote opgave in beheer en onderhoud, vervanging en renovatie. De zeven regio’s van Rijkswaterstaat focussen samen op het vergroten van de slagkracht op de assets én het beter invulling geven aan de veranderende rol als bestuurlijk partner in de regio. Hiervoor is het nodig om de regionale onderdelen anders in te richten, waardoor kosten, prestatie en risico’s in één afdeling worden afgewogen.  Om dit te kunnen doen, wordt op dit moment voor een aantal onderdelen binnen de regio’s gewerkt aan een organisatieverandering om hiermee de benodigde werkwijze voor assetmanagement te implementeren.

Directie Netwerkontwikkeling

In totaal werken ruim 300 mensen binnen ON verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. De directie Netwerkontwikkeling focust zich op (middel)lange termijn ontwikkelingen in de omgeving die verband houden met onze netwerken. Het beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van andere ministeries, wettelijke taken en afspraken uit bestuursovereenkomsten zijn het startpunt van ons werk. De directie bestaat uit de afdelingen Netwerkontwikkeling & Visie, Verkenningen & Planstudies, Communicatie & Strategie en de afdeling Vergunningverlening.

Als directeur Netwerkontwikkeling val je rechtstreeks onder de hoofdingenieur-directeur (HID) van de regio. Het directieteam bestaat uit de HID en de directeuren van de drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. De leden van het directieteam hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en geven tegelijkertijd samen leiding aan de afdelingshoofden (managementteam) en ruim 300 medewerkers, waarvan er circa 100 collega’s bij de directie Netwerkontwikkeling werken.

Je hebt als directeur Netwerkontwikkeling een visie op de vormgeving en uitvoering van opdrachten die vanuit de beleidskern bij ons neergelegd worden. Je organiseert en bewaakt samenhang en integraliteit op de verschillende dossiers. Dat doe je in verbinding met de collega’s uit het directieteam en het managementteam, met collega-directeuren van andere RWS-onderdelen en met samenwerkingspartijen in de regio. Je werkt, zoals alle directeuren bij Rijkswaterstaat, voor een groot deel ook op corporate niveau en je draagt bij aan een organisatie die als één RWS opereert. In de bestuurlijke omgeving van Oost-Nederland – waar de voorbereiding van de ontwikkelingen door en/ of met RWS plaatsvindt – speel je een belangrijke rol. Je draait namens het directieteam ON mee in de regionale crisisorganisatie en je treedt handelend en verbindend op.

Wat vraagt dit van je?

Deze opgaven vragen om een strategische en ervaren directeur, die zorgt voor samenwerking met en tussen alle betrokken partijen zowel buiten als binnen de organisatie. We zoeken een stevige en mensgerichte directeur met visie die omgevingsbewust, verbindend en weloverwogen richting en leiding geeft. Je bent in staat strategische beleidsdoelen en maatschappelijke ontwikkelingen te verbinden te operationaliseren naar de uitvoering en je kunt agenderen op langere termijn. Je hebt een goed ontwikkelde antenne voor maatschappelijke vraagstukken binnen het aandachtsgebied van Rijkswaterstaat en wat dat vervolgens van onze organisatie vraagt. Ook ben je iemand die voorop gaat in het vormgeven van de samenwerking binnen de regio, dit ook in het eigen handelen laat zien en ook samen met andere regio’s samenwerking actief vormgeeft. Iemand die naar voren treedt, gemakkelijk schakelt, rust creëert, verbindt en ruimte en vertrouwen geeft. En iemand die met de nodige humor relativeert.

Naast je rol buiten heb je ook een belangrijke taak binnen de organisatie van Oost-Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdelingen van de directie Netwerkontwikkeling. Doorontwikkeling van de manier van werken is een belangrijk thema voor de komende periode. Dit geldt voor de afdelingen apart als voor de totale directie. Verbinden, richting geven en ondersteunen zijn daarbij de sleutels.

Binnen bestuurlijke netwerken ben jij een stevige en ervaren gesprekpartner en kom je tot heldere resultaten. Je treedt ook in spannende situaties doortastend op, blijft in verbinding en bewaart de rust. In complexe situaties met belangentegenstellingen neem je de regie om tot een gedragen uitkomst te komen.

Voor deze functie zijn politiek-bestuurlijke sensitiviteit, betrouwbaarheid en netwerkvaardigheden essentiële kwaliteiten. Je bent je bewust van je invloed en de positie die je bekleedt. Integriteit in je werk is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt (project)managementervaring;
 • Je hebt een visie op en ervaring met omgevingsmanagement, assetmanagement en opdrachtgeverschap van projecten en processen in een bestuurlijke setting;
 • Je hebt inzicht en ervaring in (de sturing op) in- en externe strategische besluitvormingsprocessen en in crisismanagement;
 • Je bent omgevingsbewust en handelt met politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent mensgericht, een verbinder, communicatief sterk en je kan gemakkelijk schakelen.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het Rijk wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • De kans om leiding te geven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Hybride werken, een combinatie van online- en thuiswerken en op locatie werken.
 • Een salaris in schaal 16. Maximaal € 8.889,89 bruto per maand. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 16,37 procent over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

De preselectiegesprekken vinden (online) plaats in de week van 3 april 2023.

Een selectieassessment en het opvragen van referenties maken deel uit van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 148-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjolijn van de Zandschulp
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Telefoonnummer: 06-13 98 02 67
E-mailadres: marjolijn.vande.zandschulp@rws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Sabina de Gooijer
Adviseur management development Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 06-51 35 78 90
E-mailadres: sabina.de.gooijer@rws.nl