Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 497-19
Publicatiedatum
9 mei 2019
Sluitingsdatum
26 mei 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.
Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer ‘Het verhaal van IenW’.
Hierin wordt onder meer aangegeven dat zij een onderscheidende rol wil spelen in de drie grote maatschappelijke transities:

 1. Duurzame mobiliteit:
  Een infrastructuur van hoge kwaliteit en een goede bereikbaarheid, met daarvoor benodigde investeringen. Met de regio’s samen ondersteunt IenW de ontwikkeling naar smart mobility.
 2. Klimaatadaptatie:
  Zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen, wateroverlast en hitte tot een minimum beperkt blijven.
 3. Circulaire economie:
  In 2050 worden alle grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt. Producten en materialen zijn al vanaf het ontwerp herbruikbaar. De productie van nieuwe grondstoffen gebeurt op duurzame wijze.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook werkt RWS voor andere departementen en overheden. Wij zetten in op een duurzame leefomgeving en daar beheren en ontwikkelen we de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren (netwerken). Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

Kernpunten in de organisatiekoers zijn het werken als één Rijkswaterstaat, samen met anderen en elke dag beter. We verbeteren continu onze aanpak en werkzaamheden. Dit doen we procesgericht volgens de principes van lean-management en vanuit de managementfilosofie dienend leiderschap. Zo kunnen we als Rijkswaterstaat nu en in de toekomst voldoen aan de steeds hogere en snel veranderende verwachtingen vanuit de samenleving.

Het bestuur van Rijkswaterstaat stelt voor de organisatie in brede zin zes opgaven centraal: Vernieuwen & Verjongen (vervanging & Renovatie) van ons areaal, Duurzame Leefomgeving, Smart Mobility, IV-Strategie (informatievoorziening) en de implementatie van de Omgevingswet. En aanvullend één verbindende opgave gericht op samenwerking: intern tussen de organisatieonderdelen en extern met onze stakeholders.

Rijkswaterstaat West Nederland Noord

Rijkswaterstaat West Nederland Noord (WNN) is een van de zeven regionale eenheden. Het werkgebied van RWS WNN is het noordelijk deel van de Randstad (Noord-Holland), waaronder de hoofdstad Amsterdam en Schiphol. RWS WNN opereert in een politiek bestuurlijke omgeving met grootschalige projecten in uitvoering zoals Schiphol-Amsterdam-Almere, Zee toegang IJmond en ZuidasDok. Het onderhoud van de bestaande netwerken is daarnaast een continue opgave, met een toenemende bestuurlijke aandacht.

De regio kenmerkt zich door de complexe interactie van wonen, werken en recreëren, met belangrijke vraagstukken op het terrein van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Voor water (veiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit) - nu en in de toekomst – is een belangrijke rol weggelegd voor Rijkswaterstaat. Alle drie de RWS-netwerken kenmerken zich door een intensief gebruik, waarbij scherpe eisen aan veiligheid en beschikbaarheid worden gesteld. Het gemaal in IJmuiden, sluizen, tunnels, bruggen en keringen vormen belangrijke schakels.

Een omgeving die vraagt om intensieve afstemming met andere beheerders, stakeholders en bestuurlijke partners.

Organisatie WNN

Als directeur valt u rechtstreeks onder de hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Het directieteam bestaat uit de HID en de directeuren van de drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. De leden van het directieteam hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en geven tegelijkertijd samen leiding aan afdelingshoofden (managementteam) en medewerkers (ca. 260) van WNN.

De directeur Netwerkontwikkeling ontwikkelt visie en koers voor de organisatie en stimuleert de ontwikkeling van dienend leiderschap en zelfstandige professionals, die daarin samenwerken. U staat in nauw contact met de omgevingspartners in de regio. Signalen uit de omgeving vertaalt u naar een handelingsperspectief voor de organisatie. Waar nodig schakelt u met andere onderdelen van Rijkswaterstaat en beleidsdirectoraten in Den Haag. U draait mee in de crisisorganisatie en u heeft piket waarbij u 24/7 bereikbaar bent en in het geval van een crisis zowel handelend en verbindend optreedt.

De directie Netwerkontwikkeling bestaat uit vijf afdelingen: Netwerkontwikkeling & Visie, Verkenningen & Planstudies, Communicatie & Strategie, Programmeren en Vergunningverlening.

De opgave

In het noordelijk deel van de Randstad is de druk op de ruimte aanzienlijk. De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote woningbouwopgave, Schiphol verwerkt steeds meer reizigers en er is ruimte nodig voor economische ontwikkeling. In diezelfde regio vinden de komende tien jaar aanleg van nieuwe wegen plaats en zijn onderdelen van het netwerk van RWS aan vervanging of renovatie toe. In deze context is de opgave van de directeur Netwerkontwikkeling om zorg te dragen voor het ontwikkelen van visie op medegebruik en ontwikkeling van de RWS-netwerken. 
De directeur zorgt dat deze visies input vormen voor de diverse onderzoeken, verkenningen en planstudies. Onder andere het bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Het samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar is er daarnaast op gericht om de regio het komend decennium – tijdens de realisatie van vele projecten – bereikbaar te houden.
Voor realisatieprojecten is de directeuren Netwerkontwikkeling of -management intern opdrachtgever. Denk aan projecten als Zeesluis IJmuiden, Zuidasdok en Dijkversterking Marken.

Ontwikkelingen als klimaatverandering en zeespiegelstijging maken het noodzakelijk om inzichtelijk te maken wat de effecten hiervan zijn op het Noordzeekanaal en Amsterdam Rijnkanaal. Welke investeringen zijn nodig om dit watersysteem toekomstbestendig te maken? Dit samen met de waterschappen in de regio. De opgave voor de directeur Netwerkontwikkeling is om de uiteindelijke resultaten te vertalen in concrete plannen, dit alles in afstemming met zowel de interne RWS onderdelen als met de beleidskern van het ministerie.

Duurzaamheid speelt in al deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Het is één van de focuspunten van het bestuur van Rijkswaterstaat. Dit betekent dat de nadruk ligt op kennisontwikkeling en innovatie. En het implementeren daarvan in de dagelijkse productie.

Wat vraagt dit van u?

De opgaven vragen om een strategisch en ervaren manager, die zorgt voor samenwerking met en tussen alle betrokken partijen. Een ambitieus persoon die met beleid, doelbewust en weloverwogen richting leiding geeft. U bent in staat beleidsdoelstellingen en maatschappelijke ontwikkelingen te verbinden naar de uitvoering en u kunt agenderen op langere termijn. Iemand die handelend weet op te treden, snel kan schakelen en die rust weet te creëren, verbindt en ruimte en vertrouwen geeft. Voor deze functie en positie zijn politiek/bestuurlijke sensitiviteit, betrouwbaarheid en netwerkvaardigheden eveneens essentiële kwaliteiten. U bent zich bewust van uw invloed en de positie die u bekleedt.

Wat brengt u mee?

 • Een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in een studierichting die aansluit bij het werkveld van Rijkswaterstaat.
 • Ruime managementervaring en u bent van nature een dienend leider.
 • Visie op en ervaring met assetmanagement, omgevingsmanagement en opdrachtgeverschap van projecten in een bestuurlijke setting.
 • Inzicht in (de sturing van) strategische in- en externe besluitvormingsprocessen.
 • Kennis en ervaring in opereren in een bestuurlijke omgeving met andere overheden en partners.

Publiek Leiderschap

ABD-managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Dit zijn:

 • Samenwerken
  “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
 • Integriteit
  “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 • Reflectie
  “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De oriënterende gesprekken vinden plaats op 3 juni.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 497-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bob Demoet
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Telefoonnummer: 088 - 79 74 521

Over de sollicitatieprocedure

Sabina de Gooijer
Senior adviseur management development
Telefoonnummer: 06-51 35 78 90
E-mailadres: Sabina.de.gooijer@rws.nl