Directeur Operaties, directie Douane bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
directie Douane, Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 737-19
Publicatiedatum
2 december 2019
Sluitingsdatum
3 januari 2020

Het ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 29.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis.  Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is voor het DG Belastingdienst flink toegenomen.

Directie Douane

De Douane is het onderdeel van de Belastingdienst dat het EU buitengrensoverschrijdend goederenverkeer controleert. Ook zorgt de Douane voor de heffing en inning van binnenlandse accijnzen en verbruiksbelastingen. De Douane ziet erop toe dat het grensoverschrijdend goederenverkeer volgens de regels verloopt. Tegelijkertijd faciliteert de Douane dit grensoverschrijdend goederenverkeer. De handhavingstaken worden uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie, het ministerie van Financiën en op aanwijzing of verzoek van andere ministeries en handhavers. Aan alle taken ligt Europese en nationale wet- en regelgeving ten grondslag. Zo draagt Douane bij aan: een solide financiering van de Europese en nationale overheid; een veilige samenleving; een sterke, aantrekkelijke en eerlijke interne markt, waarmee de welvaart in de EU en Nederland wordt bevorderd.

Douaneorganisatie

Bij de Douane werken op dit moment ongeveer 5.400 medewerkers. De Douane organisatie bestaat uit acht regiokantoren, een landelijk kantoor en twee zelfstandige onderdelen, het shared service center van de Douane, de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO), en de risicobeheersingsorganisatie, het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC).
De primaire processen van aangiftebehandeling, fysiek toezicht en klantbehandeling en landelijke taken, zoals het Douane laboratorium en de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU), zijn verdeeld over de regiokantoren. De beleidsprocessen zijn belegd op het Douane Landelijk Kantoor (DLK).

De directeur Operaties

De directeur Operaties geeft leiding aan de regiodirecties en het DLTC, waar het de operatie betreft. De directeur operaties maakt met de regiokantoren en de ondersteunende directies afspraken over de te behalen resultaten en de directeur Operaties voert regie op de kwaliteit en kwantiteit binnen het primaire proces van de Douane. De kaders voor de te behalen resultaten komen tot stand door samenwerking van de verschillende afdelingen van het landelijk kantoor. De directeur Operaties draagt als MT-lid actief bij aan de totstandkoming van de kaders. Namens het primair proces beoordeelt de Directeur Operaties daarbij de uitvoerbaarheid van (beleids)voornemens en doelstellingen.

De sturing op de realisatie van de afspraken door de regio’s vindt plaats aan de hand van prestatiedialogen met de afzonderlijke regiodirecties en door viermaands-gesprekken, samen met de directeur Bedrijfsvoering. Daarnaast vinden periodiek plenaire overleggen plaats met alle regiodirecteuren t.b.v. de control en (bij)sturing op de gezamenlijke doelstellingen van Douane Nederland.

De Directeur Operaties wordt ondersteund door een  kleine staf met daarin een plv. directeur, adviseurs en een cluster Black Belts. Deze staf is sinds september 2019 ingericht. Daarnaast maakt de directeur Operaties bij de voorbereiding van de gesprekken met de regiodirecties of de uitwerking van (implementatie)trajecten gebruik van de inzet van de medewerkers van de directies Handhavingsbeleid en Bedrijfsvoering.

Opgave

De dynamiek in het werkveld – de internationale logistiek – en de politiek/bestuurlijke omgeving van de Douane is groot. In algemene zin vraagt dit van de Douane om voortdurend te anticiperen en te reageren op actuele ontwikkelingen. De voorbereiding op de Brexit is ook binnen het primair proces top prioriteit. Er staat grote druk op de organisatie om in korte tijd grote aantallen nieuwe medewerkers te werven, op te leiden en in te zetten. Een personeelsgroei van meer dan 20% betekent dat de Douane werkt aan thema’s als cultuur en integriteit. Het vergroten van het adaptief vermogen om nieuwe instroom of andere werkwijzen te integreren in het primair proces vraagt (ook van) de nieuwe directeur Operaties Douane zorg en aandacht.

De directeur Operaties Douane zorgt dat de opgave voor het primair proces in onderlinge samenwerking door de verschillende regio’s wordt opgepakt en dat kansen en risico’s onversneden op de managementtafel komen. Voor de aankomende jaren ligt daarbij een accent op het verbeteren van de kwaliteit van de processen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van Lean/Six Sigma trajecten, maar ook door verdergaande standaardisering van processen ten behoeve van eenheid van uitvoering. Hierdoor moet de Douane voor haar stakeholders voorspelbaarder en transparanter worden. ‘Aantoonbaar in control’ is in dit kader een ingezet initiatief met het doel tot verbeterde interne beheersing te komen. De plan-do-check-act cyclus doorlopen en resultaten monitoren op basis van heldere KPI’s is een belangrijk thema. Expliciete focus op risicomanagement en follow up van (externe) onderzoeken is eveneens nodig. De directeur Operaties is samen met de Directeur Bedrijfsvoering een belangrijke initiator om met de regiodirecties meer in control te komen.

Innovatie in het toezicht is een belangrijk aandachtspunt om als Douane-organisatie toekomstbestendig te zijn en te blijven. Aansprekende voorbeelden zijn de Handhavingsvisie Grensverleggend, de doorontwikkeling van de handhaving in e-Commerce en het data-gedreven toezicht waaronder systeemgericht toezicht. Om nieuwe initiatieven te beoordelen op realisatiemogelijkheden, is door het nodig dat de directeur Operaties de impact van besluiten op de operatie inbrengt vóórdat er besluitvorming plaatsvindt. Dit vergt verhoogde aandacht van de directeur Operaties voorafgaand aan de besluitvorming.

Recent is het Bureau Operaties opgericht om de directeur Operaties te ondersteunen. Uw opgave is dit bureau verder op de kaart te zetten en in te bedden in zowel de beleidsvorming op het landelijk kantoor als de verbinding met de verschillende regio’s en het DLTC verder te professionaliseren.

Wat vraagt dit van u?

In de Rijksbrede visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifieke Functie-eisen

De opgaven vragen om een strategisch en ervaren manager, die zorgt voor samenwerking met en tussen alle betrokken partijen. Een ambitieus persoon die zowel met beleid als uitvoering ervaring heeft.  U bent in staat beleidsdoelstellingen en maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren en te vertalen naar de uitvoering en u kunt ontwikkelingen agenderen voor de langere termijn. Iemand die met het nodige gezag weet op te treden, snel kan schakelen en die – met relativeringsvermogen - rust weet te creëren, verbindt en ruimte en vertrouwen geeft. Voor deze functie en positie zijn politiek/bestuurlijke sensitiviteit, betrouwbaarheid en netwerkvaardigheden eveneens essentiële kwaliteiten. U bent zich bewust van uw invloed en de positie die u bekleedt.

  • U beschikt over een aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Specifieke Douanekennis is een pré;
  • U heeft kennis van en ervaring op strategisch niveau met complexe vraagstukken en de (processen van de) een grote uitvoeringsorganisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving en met (aanpalende) gebieden als toezicht, dienstverlening, innovatie, procesmanagement en veranderingsprocessen.
  • U heeft een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne;
  • U heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten, zoals empathie en een enthousiasmerende houding. U kunt goed luisteren en u bent besluitvaardig. U kunt synergie tussen mensen creëren;
  • U heeft een wil om resultaten te boeken èn u kunt zaken voor elkaar krijgen.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 737-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minBZK.nl

Meer informatie

Over de vacature

Nanette van Schelven
Algemeen directeur Douane
Telefoonnummer: 06-30 36 23 37

Over de sollicitatieprocedure

Muriel Verhees
MD Consultant Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06-11 62 26 16