Directeur Organisatie en Personeel Rijk bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 26-23
Publicatiedatum
13 januari 2023
Sluitingsdatum
29 januari 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving. De ruimte in Nederland wordt evenwichtig verdeeld, onder regie van BZK. BZK zorgt voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

Binnen het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) zijn organisaties die departement overstijgende taken uitvoeren op het gebied van de Rijksbedrijfsvoering bijeen­gebracht. Hierbij gaat het vanaf januari 2023 om het Rijksvastgoedbedrijf, FMHaaglanden, Doc-Direkt, SSC-ICT, Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk), Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RvODI), Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL), Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en de Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF).

DGVBR is verantwoordelijk voor de dienstverlening en de ontwikkeling daarvan, samengevat in drie ambities:

 • Het verbeteren van de dienstverlening waarbij de organisatieonderdelen van DGVBR blijvend werken aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in nauw contact met de afnemers.
 • Het versterken van de gezamenlijke dienstverlening.
 • Op rijksniveau het verbeteren van de samenwerking met andere dienstverleners in het Rijksstelsel. Dat betreft met name het Rijksvastgoedbedrijf, de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat, die ook een rol hebben in de Rijksbedrijfsvoering.

Het gezamenlijk inzetten van de aanwezige kennis en professionaliteit biedt veel voordelen voor de onderdelen zelf, en voor onze opdrachtgevers en afnemers. Een slagvaardige rijksdienst vraagt een krachtige bedrijfsvoering die ervoor zorgt dat de overheid niet alleen effectief en efficiënt kan werken, maar er ook voor zorgt dat die overheid publieke waarde kan leveren. Dat vraagt dat we onze samenwerking met het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie als kadersteller verder verstevigen. De beweging die we met elkaar maken, is onderdeel van de organisatieontwikkeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Organisatie en Personeel Rijk

Voor het domein Organisatie en Personeel Rijk zijn met ingang van 1 januari 2023 de krachten van voormalig UBR-onderdelen Personeel en Binnenwerk gebundeld met de Shared Service Organisatie (hierna: SSO) P-Direkt, de HR-dienstverlener die de personeels- en salarisadministratie uitvoert voor het Rijk. Zo wordt één SSO gevormd waar alle aspecten van P-Direkt en de huidige onderdelen van UBR, te weten UBR-P en Binnenwerk, samengevoegd zijn.

Binnenwerk vervult een belangrijke rol bij de invulling van de Rijksbrede verantwoordelijkheid voor de Participatiewet. Van de nieuwe directeur wordt dan ook expliciet kennis en affiniteit verwacht van diversiteit en inclusie en dus met name ook op de inzet van arbeidsparticipanten.

UBR Personeel is een tweedelijns-P&O-dienstverlener voor de Rijksoverheid bestaande uit advocaten en adviseurs Arbeidsrecht, Organisatieinrichting, Loopbaan- en Talentontwikkeling, Arbeidsmarkt, Diversiteit/Inclusie en Bedrijfszorg. Zij bieden een integraal aanbod op het gebied van HR-expertise.

Lees meer over de genoemde organisaties.

Het nieuwe SSO O&P Rijk gaat in aanvang bestaan uit ruim 1400 fte’s en omvat de Rijksbrede expertises en dienstverlening op het gebied van Organisatie en Personeel. Het gaat om operationele en specialistische expertises voor het Rijk, ZBO’s, Hoge Colleges van Staat en (in mindere mate) andere overheden.

De opgave

Je bent als directeur van O&P Rijk onderdeel van het managementteam DGVBR. Dit betekent dat je ook medeverantwoordelijk bent voor de doorontwikkeling en samenhang van de dienstverlening van DGVBR als geheel. Hiervoor is de ontwikkelagenda VBR opgesteld.

Als directeur O&P Rijk geef je leiding aan het agentschap O&P Rijk. De directeur O&P Rijk is, als integraal manager, eindverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen, producten en diensten en financiële en inhoudelijke resultaten van het agentschap, binnen de afspraken met de eigenaren, opdrachtgevers en afnemers. Tevens draag je er zorg voor dat het agentschap aantoonbaar in control is conform de Rijksbrede regels en ben je als directeur bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

Je bent verantwoordelijk voor het leveren van de dienstverlening vanuit de verschillende voornoemde dienstverlenende organisatieonderdelen. Je hebt daarbij bijzondere aandacht voor de versterking van de samenwerking tussen beleid en uitvoering, rolvast, om de realisatiekracht van beleidsdoelstellingen te bevorderen.

Naast bovenstaande rol is het jouw opdracht om de transitie vorm te geven van UBR Personeel, P-Direkt en Binnenwerk naar één O&P Rijk. Dat houdt in de onderlinge samenwerking te versterken nu alle onderdelen in overkoepelende zin bij elkaar zijn gebracht.

O&P Rijk heeft als SSO een bepalende invloed op de Rijksbrede bedrijfsvoering op het terrein van organisatie en personeel en onderlinge verbanden met andere bedrijfsvoeringterreinen. Processen zijn meer en meer verweven met de primaire processen van opdrachtgevers. De impact is groot. Als directeur speel je in op Rijksbrede politiek-bestuurlijke problematiek en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat vraagt dit van jou?

De opgaven vragen om een strategisch en ervaren manager, die zorgt voor samenwerking en verbinding tussen alle betrokkenen. Wij zoeken een directeur die in staat is om een grote en complexe veranderopgave vorm te geven en aan te sturen terwijl de winkel openblijft.

Je beschikt over samenbindend vermogen vanuit visie en drive, bent een boegbeeld naar buiten en stelt je binnen de organisatie toegankelijk op. Je verstaat je vak en voelt politiek goed aan wanneer je van je moet laten horen. Je bent helder in wat je verwacht, je hebt focus op de te behalen doelen en je bent bereid deze bij te stellen als dat nodig is. Een gezonde dosis humor komt ook goed van pas. Je bent gericht op het benutten van de kwaliteiten van leidinggevenden en medewerkers. Dit betekent dat je het vertrouwen en de ruimte geeft, en medewerkers en leidinggevenden uitdaagt om te vernieuwen en te excelleren in de manier van werken. Wat je ook belangrijk vindt? Een open en transparante communicatiecultuur.

Wat je verder nog in huis hebt

 • Je hebt academisch niveau en aantoonbare ervaring met de vakgebieden ICT, HR, financiën en (grootschalige) dienstverlening.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van een uitvoerende dienst, bij voorkeur zowel in de domeinen bedrijfsvoering als het primaire proces.
 • In verband met de gewenste integrale blik heb je ervaring op diverse ministeries en/of uitvoerende diensten.
 • Je hebt ruime ervaring met complexe veranderopgaves in combinatie met gevoel voor mens en organisatie.
 • Je hebt ervaring met en hebt gevoel voor het bestuurlijke krachtenveld om ontwikkelde visies uit te dragen onder stakeholders.
 • Je hecht waarde aan inclusiviteit en voelt een sociale verbondenheid richting medewerkers met een doelgroepindicatie en bijzonder talent.
 • Je weet mensen te verbinden en zoekt de samenwerking op meerdere niveaus: binnen de organisatie, met de andere shared serviceorganisaties van VBR, andere concerndienst-verleners, met beleid en op rijksniveau.
 • Je hebt kennis van (integrale) managementmethodieken en -technieken en van financieel-economische processen in het algemeen, en voor een agentschap in het bijzonder.
 • Je stuurt enerzijds door ruimte en vertrouwen te geven aan medewerkers en anderzijds door te sturen op resultaat en integraliteit.
 • Je staat niet boven, maar tussen de mensen, bent zichtbaar op de werkvloer en bent benaderbaar, enthousiasmerend. Ook communiceer je helder over de koers.

Wat bieden we?

 • De kans om aan het agentschap O&P Rijk leiding te geven en daarin een verbindende en invloedrijke rol te spelen.
 • Salarisschaal 17. Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Er is intern een geschikte kandidaat aanwezig en beschikbaar.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 26-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ronald Barendse
Plaatsvervangend DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk
Telefoonnummer: 06-15 64 65 16

Over de sollicitatieprocedure

Otto Figge
Management Development Consultant ABD
Telefoonnummer: 06-11 80 25 67
E-mailadres: otto.figge@minbzk.nl