Directeur Personeel & Organisatie DMO bij Defensie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Defensie
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 526-19
Publicatiedatum
12 juli 2019
Sluitingsdatum
11 augustus 2019

Het ministerie van Defensie – Defensie Materieel Organisatie

'Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.'

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Binnen de defensie zorgt de Defensie Materieel Organisatie (DMO) dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel en IT. De kernwaarden van de DMO zijn durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. De DMO (ruim 5.000 medewerkers) ondersteunt 24/7 de missies en operaties en voorziet onze militairen van het best mogelijke materieel en de best mogelijke IT. Om dat zo goed mogelijk te doen, is het de ambitie van de DMO om het defensie kennis & innovatiecentrum te zijn op het gebied van materieel, IT, inkoop en de ketenlogistiek van kleding & uitrusting, munitie en brand & bedrijfsstoffen. De DMO is daartoe betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel. De DMO maakt de verbinding tussen willen en kunnen.

De directie P&O van de DMO is verantwoordelijk voor het zo doelmatig en effectief mogelijk inrichten van de DMO op het gebied van personeel en organisatie. Hoofddoelstelling is het kwantitatief en kwalitatief gevuld houden van de DMO met gemotiveerd personeel. De directie P&O is onderdeel van de staf DMO. Naast P&O bestaat de staf uit: Bestuur en Bedrijfsvoering, directie Finance & Control en het kabinet van de directeur DMO. De directie P&O is verantwoordelijk voor de advisering over, facilitering bij en (ten dele) uitvoering van (strategisch) personeelsbeleid, -beheer en -control en voor advisering in het kader van organisatieontwikkeling en medezeggenschap. Binnen de P-kolom van defensie is sprake van functionele aansturing vanuit hoofddirectie Personeel. De directie P&O bestaat uit een staf P&O, twee afdelingen P&O-advies en een team Instroom en telt in totaal circa 70 medewerkers.

De opgave

Defensie is na een lange periode van opeenvolgende bezuinigingen weer een groeiende organisatie met ruimte voor investeringen. Dat heeft bij uitstek een weerslag op de DMO. En dus ook op de opgave voor P&O.

De focus is gericht op het creëren van de randvoorwaarden voor de vernieuwing van de dienstverlening van de directie zodat deze aansluit op de huidige en toekomstige opgaven van de DMO. Dit vraagt om een heroriëntatie en herinrichting van de directie P&O. De richting is vastgelegd in een Ontwikkelprogramma directie P&O DMO. Centrale aspecten in dit ontwikkelprogramma zijn het definieren van rollen en verantwoordelijkheden en het leveren van een passende en betrouwbare dienstverlening. Dit programma wordt thans uitgevoerd.

Als nieuwe directeur P&O ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en de verdere vernieuwing van de P&O-organisatie. Je bent de topadviseur HRM van de directeur DMO en je bent verantwoordelijk voor de directie P&O die de DMO-organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief voorziet van gemotiveerd personeel. Jij bent de HRM-adviseur voor de DMO-raad, het bestuurscollege van de DMO.  Je vertegenwoordigt de DMO op strategisch niveau in overleggen en onderhandelingen met de diverse hoofddirecties binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie en met de vakcentrales. Als integraal manager zorg je dat de directie P&O bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelen van de DMO. Je hebt daarvoor de beschikking over ongeveer 70 specialisten op diverse deelgebieden van het HR-vakgebied en meer generalistische P&O adviseurs. Je werkt nauw samen met de leden van jouw managementteam en geeft samen met hen leiding aan de directie en de verdere ontwikkeling daarvan. Jouw focus ligt op het zo flexibel, doelmatig en effectief mogelijk inrichten van de DMO op het gebied van personeel en organisatie met als doel dat de DMO beschikt over voldoende en dusdanig gekwalificeerd personeel dat zij haar taak optimaal kan invullen.

Wat is nu actueel: het realiseren van evenwicht tussen de beschikbare personele middelen en het realiseren van de ambitie en doelen van de DMO en de Defensieorganisatie. Dit behoeft continue aandacht. Daarnaast verandert en innoveert het HR-vakgebied in snel tempo. De directie P&O moet zich ontwikkelen naar een eigentijdse organisatie: flexibel, vooruitstrevend, toekomstgericht en met veel aandacht voor het ontwikkelen en behouden van het personeel. Jij draagt zorg voor deze vernieuwing.

Wat vraagt dit van je?

Vanuit jouw ruime ervaring met het leidinggeven aan en ontwikkelen van een P&O-directie, herken je de opgave die er ligt. De context van de defensieorganisatie maakt dit tot een complexe opgave die vraagt om visie, inspiratie, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Dit past bij jou en dit motiveert je. Ervaring heb je opgedaan op het snijvlak van organisatieontwikkeling en operationeel p-beleid. Je bent goed bekend met verschillende p-systemen en p-instrumenten en met strategische personeelsplanning.

Verder beschik je over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • leidinggevende ervaring in een grote uitvoeringorganisatie;
 • brede kennis van en inzicht op gebied van Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling;
 • brede kennis en ervaring c.q. een netwerk op gebied van arbeidsmarkt- en mobiliteitsvraagstukken;
 • vaardigheden in het vormgeven van strategisch beleid;
 • vaardigheden in het managen van een professionele organisatie;
 • een extern gerichte oriëntatie;
 • organisatiesensitiviteit en gevoel voor verhoudingen;
 • het vermogen om mensen met uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren, zowel intern als extern.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek behoort om die reden tot de procedure.

Informatie

Nadere informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij vice-admiraal A.J. de Waard, directeur DMO, tel. secretariaat 030-218 6422.

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met: Aarnt Lantinga, MD-consultant Bureau ABD, telefoonnummer: 06 21 84 11 16, e-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl  of Ingrid de van der Schueren-Brouwer, hoofd cluster management development burgerpersoneel tevens plv. hoofd MD, telefoonnummer: 06 10 94 78 20, e-mailadres: iagm.dvd.schueren.brouwer@mindef.nl.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 526-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl