Directeur Pieter Baan Centrum bij Dienst Justitiële Inrichtingen bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vacaturenummer
BABD 766-19
Publicatiedatum
12 december 2019
Sluitingsdatum
26 januari 2020

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met als missie:
'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Organisatie DJI

Jaarlijks stromen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ruim 36.000 justitiabelen binnen. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van deze justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Dat doen we met ruim 14.500 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingen. Daarnaast koopt DJI bij daartoe toegelaten particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals de TBS. Met 50 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.

Werken bij DJI is zowel veelzijdig als boeiend. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt
mensen.

DJI kent drie focuslijnen:

In 2018 heeft de hoofddirecteur drie focuslijnen genoemd die leidend zijn voor DJI in het behalen van haar maatschappelijke opgave; het terugdringen van recidive.

 • Justitiabelen zijn van de maatschappij; voor het terugdringen van recidive is een sterke verbinding tussen rijk, gemeenten en andere ketenpartners nodig. Waar kunnen we nog beter samenwerken om justitiabelen goed terug te laten keren in de maatschappij en de kans op recidive nog meer te verkleinen.
 • Emancipatie van de uitvoering; hiermee wordt bedoeld de bijdragen die DJI als uitvoeringsorganisatie kan leveren aan beleid en politieke keuzes. Er is veel inhoudelijke kennis in huis die daarvoor gebruikt kan worden.
 • DJI is een mensenorganisatie; DJI werkt voor mensen - de justitiabelen - en dat werk wordt ook uitgevoerd door mensen. 14.000 mensen die de maatschappelijke opgave van DJI waarmaken. Wat de komende tijd belangrijk zal zijn, is het verder ontwikkelen van het vakmanschap en leiderschap van iedereen.

Het Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is de psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

In het PBC worden verdachten van ernstige delicten gedurende zes weken – of zoveel langer dan nodig - onderzocht door gedragsdeskundigen. In ongeveer tweehonderd gevallen per jaar wordt het PBC ingeschakeld voor een klinische observatie. Het onderzoek in het PBC kenmerkt zich door een multidisciplinaire werkwijze.

Het PBC adviseert aan de rechter over de toerekeningsvatbaarheid, de kans op recidive en een eventuele behandeling van de verdachte. Het PBC is in het veld van de forensische rapportages een internationaal toonaangevend instituut.
De ruim 200 onderzoeken per jaar in het PBC vormen de meest complexe ‘bovenkant’ van de in totaal jaarlijks ruim vijfduizend pro Justitia rapportages. De meeste pro Justitia onderzoeken vinden ambulant plaats.

Voor wat betreft de personele samenstelling heeft het PBC het karakter van een kennisinstituut met veel academisch geschoolde medewerkers.

De opgave

Als directeur bent u eindverantwoordelijk voor het Pieter Baan Centrum (PBC) en integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en de realisatie van de doelen van het PBC. U bent verantwoordelijk en, binnen de gestelde kaders, bevoegd bent om keuzes te maken ten aanzien van werkprocessen, medewerkers en middelen.

Omdat de observandi in het PBC doorgaans in voorlopige hechtenis zitten in afwachting van hun rechtszaak heeft het PBC de status van een Huis van Bewaring en is daarmee onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). U bent als verantwoordelijke voor dit hoogwaardige kennisinstituut daarmee ook gevangenisdirecteur met bijbehorende bevoegdheden.

U bent resultaatverantwoordelijk voor de productierealisatie, voor het vormgeven en de kwaliteitsborging van rapportage- en zorgproces, de kwaliteit van de ondersteuning, de ontwikkeling van de organisatie en de bedrijfsvoering van het PBC. Ook draagt u de verantwoordelijkheid voor het contractmanagement van het PBC.

Als directeur van het PBC maakt u deel uit van het managementteam van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Van u wordt verwacht dat u naast uw taken binnen het PBC ook structureel bijdraagt aan het strategisch beleid en de product- en procesinnovatie van het NIFP. U vertegenwoordigt in- en extern het PBC in diverse gremia en (inter)nationale netwerken. U legt verantwoording af aan de algemeen directeur van het NIFP.

Wij zoeken een inspirerende, gezaghebbende leider, tevens boegbeeld voor onze toonaangevende psychiatrische observatiekliniek.

Wat vraagt dit van u?

Dit vraagt om modern leiderschap.
U beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede “Visie op publiek leiderschap”. Deze kwaliteiten zijn:

Samenwerken
Als directeur PBC brengt u het gedeeld DJI leiderschap in praktijk, bent u gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt u actief de samenwerking en co-creatie en bent i daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
Als directeur PBC werkt u oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat u dat in het dagelijks handelen zien.

Reflectie
U beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, u stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Leiderschap:

Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De Pieter Baan Centrum draagt bij aan DJI als mensenbedrijf. Het vakmanschap en de aanwezige expertise wordt verder ontwikkeld. U kunt op een resultaatgerichte wijze mensen binden en motiveren. U spreekt mensen aan, inspireert hen en bent een persoonlijk voorbeeld als het gaat om het tonen van het door de organisatie gewenste gedrag. U beschikt over aantoonbare kennis van leiderschaps- en managementvaardigheden en ervaring met het leidinggeven aan professionals. Op bestuurlijk niveau bent u een goede gesprekspartner voor ketenpartners en andere stakeholders. U hebt inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen in het domein van justitie en aanpalende beleidsterreinen.

U hebt forensische ervaring, liefst ook in de forensische zorg, bij voorkeur als psychiater. Eventueel past een andere afgeronde WO-opleiding in een voor deze functie relevante richting zoals klinisch psycholoog of GZ-psycholoog.

U bent B.I.G. geregistreerd.

In uw persoonlijke houding getuigt u van enthousiasme, flexibiliteit, pro-activiteit, ambitie en voortdurende eigen ontwikkeling.

U toont creativiteit en originaliteit in denken en handelen, en daarmee weet u een waardevolle bijdrage te leveren aan de koersontwikkeling en innovatie van het NIFP.

Criteria Algemene Bestuursdienst

 • Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).
 • Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:
  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.
 • Van de toekomstige Algemeen Directeur Informatie wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

 • De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige Directeur Informatie wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

 • Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 766-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Michel Groothuizen
Directeur NIFP, DJI, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 08807 10102

Over de sollicitatieprocedure

Ine Paans
MD-consultant DJI
Telefoonnummer: 06-51 92 90 57
E-mailadres: i.paans@dji.minjus.nl