Directeur Productie- en Projectmanagement bij Rijkswaterstaat

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
16
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
BABD 523-19
Publicatiedatum
7 juni 2019
Sluitingsdatum
26 juni 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie heeft zijn ambities gepresenteerd onder de noemer ‘Het verhaal van IenW’. Hierin wordt onder meer aangegeven dat zij een onderscheidende rol wil spelen in de drie grote maatschappelijke transities:

Duurzame mobiliteit:
Een infrastructuur van hoge kwaliteit en een goede bereikbaarheid, met daarvoor benodigde investeringen. Met de regio’s samen ondersteunt IenW de ontwikkeling naar smart mobility.

Klimaatadaptatie:
Zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen, wateroverlast en hitte tot een minimum beperkt blijven.

Circulaire economie:
In 2050 worden alle grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt. Producten en materialen zijn al vanaf het ontwerp herbruikbaar. De productie van nieuwe grondstoffen gebeurt op duurzame wijze.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook werkt Rijkswaterstaat voor andere departementen en overheden. Wij zetten ons in voor de gebruikers van de infrastructuur. We werken voor het publieke belang aan doorstroming, veiligheid en zetten in op een duurzame leefomgeving. Deze belangrijke uitgangspunten neemt Rijkswaterstaat mee bij het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren (netwerken). Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Kortom: samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat doet Rijkswaterstaat.

Kernpunten in de organisatiekoers zijn het werken als één Rijkswaterstaat, samen met anderen en elke dag beter. We verbeteren continu onze aanpak en werkzaamheden. Dit doen we procesgericht volgens de principes van Lean-management en vanuit de managementfilosofie dienend leiderschap. Zo kunnen we als Rijkswaterstaat nu en in de toekomst voldoen aan de steeds hogere en snel veranderende verwachtingen vanuit de samenleving.

Het bestuur van Rijkswaterstaat stelt voor de organisatie Opgavegericht werken centraal. De focus ligt momenteel op de volgende zes opgaven: verjongen, vernieuwen en verduurzamen (vervanging en renovatie) van ons areaal, duurzame leefomgeving, smart mobility, IV-strategie (informatievoorziening) en de implementatie van de Omgevingswet. En aanvullend is er nog de verbindende opgave; deze is gericht op interne samenwerking tussen de organisatieonderdelen en externe samenwerking met onze stakeholders, in het bijzonder met regionale bestuurders en de markt.

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Rijkswaterstaat werkt vanuit een aantal landelijk opererende organisatieonderdelen die primair gericht zijn op de markt, de kennisinstituten, bedrijfsvoering en verkeers- en watermanagement. Daarnaast kent Rijkswaterstaat zeven regionale eenheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van het nationale hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. U komt te werken bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO), een van de landelijke organisatieonderdelen.

De toekomst vraagt om een goede verbinding met de projecten en programma’s van nu.

Duurzaamheid (levensduur en milieu) en de balans tussen mens, economie en natuur staan dan ook centraal in ons werk. En dat zie je terug in al onze projecten en programma’s. Daarnaast zetten we in op innovatie en ICT-technieken waardoor we de levensduur van onze kunstwerken beter kunnen beheersen. Door het opwekken en opslaan van duurzame energie streven we naar een reductie van twintig procent van de CO2-uitstoot in 2020. Tot slot heeft GPO circulariteit hoog in het vaandel staan.

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan Nederland en aan een schone, groene en prettige leefomgeving, ook voor volgende generaties. Daarom willen we in 2030 energieneutraal zijn uiteraard in nauwe samenwerking met onze partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Het met inachtneming van de bovenstaande uitgangspunten en de zes focuspunten en het vormgeven van beeldbepalende projecten voor de Nederlandse infrastructuur: dat doe je wanneer je werkt bij GPO. Wij zijn verantwoordelijk voor aanleg- en onderhoudsprojecten met een waarde van meer dan € 65 miljoen. Denk aan de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel, de duurzame zeesluis IJmuiden, de renovatie van de Velsertunnel en de weguitbreiding rondom Schiphol/Amsterdam/Almere.

Maar ook aan de Afsluitdijk, de sluis Terneuzen, de Beatrixsluis in Nieuwegein, de Ring Utrecht en de Blankenburgverbinding. Daarnaast staat er een nieuwe opgave op stapel: de vervanging en renovatie van een deel van ons huidige areaal. De omvang van deze opgave heeft invloed op de wijze waarop Rijkswaterstaat, en dus ook GPO, de productie en sturing vormgeeft.

Onze lijn- en projectmanagers en vakinhoudelijke adviseurs zijn verantwoordelijk voor techniek, inkoop en contracten, projectmanagement, projectbeheersing en bedrijfsvoering. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke groei kenmerken GPO.

De opgave

Als directeur Productie- en Projectmanagement valt u rechtstreeks onder de hoofdingenieur-directeur en vormt u met drie collega-directeuren één directieteam. Rijkswaterstaat GPO bestaat uit vier directies: Inkoop- en Contractmanagement, Techniek en Technisch Management, Productie- en Projectmanagement, en Bedrijfsvoering en Projectbeheersing. Als lid van het directieteam bent u medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van GPO.

De directies bestaan uit een mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, gender en cultuur. Inclusief leiderschap staat centraal, waarbij u de medewerkers uitnodigt het beste uit zichzelf te halen en de kracht van diversiteit en inclusie in weet te zetten, om gezamenlijk de ambitieuze doelen te realiseren.

U bent als directeur Productie- en Projectmanagement specifiek verantwoordelijk voor de realisatie van aanleg-, vervangings-, renovatie- en onderhoudsprojecten en -programma’s. U geeft leiding aan drie afdelingen met in totaal ongeveer 80 medewerkers. In de escalatielijn bent u gesprekspartner op directieniveau voor de markt.

Het professionaliseren van het productie- en projectmanagement: dat is uw doel. Hierbij heeft u de ambitie dat uw team zorgt dat de projecten zo vlekkeloos mogelijk gerealiseerd worden en er goed wordt omgegaan met onzekerheden. U werkt met de markt vanuit een integrale GPO-verantwoordelijkheid en u voert de regie op issues met marktpartijen.

Een andere belangrijke opgave is het leren over en van projecten om zo een lerende organisatie te creëren. Dit vraagt van u als directeur om uw medewerkers te stimuleren en om richting te geven aan de leidende principes die ten grondslag liggen aan een hierbij passende organisatie van het projectenportfolio.

Het spreekt voor zich dat u meewerkt aan de veranderopgave van Rijkswaterstaat en die van GPO. Deze kenmerkt zich voornamelijk door een aanpassing van houding en gedrag op alle niveaus van GPO. Aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap, verdere ontwikkeling van kennis en competenties en een wendbare, eenduidige sturing door het management.

Dit betekent dat het gehele directieteam van GPO als één team op de realisatie van de veranderopgave stuurt, en dat u uw middenmanagement en (indirect) uw medewerkers motiveert en stimuleert om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Het uiteindelijke doel is mee te groeien met de veranderende omgeving die vraagt dat GPO’ers wendbaar zijn, lef durven tonen en zowel in- als extern optimaal samenwerken.

Wat vraagt dit van u?

U denkt vanuit de lange termijn en acteert op korte termijn. U bent gericht op het verbinden van de opgave met het bereiken van doelen en resultaten. Hierbij werkt u volgens de principes van dienend leiderschap zoals lean, werken vanuit klantwaarde, denken in processen, en vertrouwen op en het laten groeien van vakbekwame medewerkers. Daarbij creëert u een balans tussen het aansturen en de ruimte geven.

U bent een bekende in de projectenwereld en zorgt als ervaren manager voor verandering met perspectief. Als ambitieus persoon met visie geeft u richting en op samenbindende wijze leiding aan professionals. Daarbij treedt u op als buffer voor uw directie. Met uw enthousiasme weet u anderen te inspireren en bent u een boegbeeld.

Ook in spannende situaties treedt u handelend op en bewaart u de rust. U beschikt over diverse adviesstijlen, houdt uw doel voor ogen, bent sterk in relaties en doet uw werk in verbinding met de politiek-bestuurlijke context. Het spreekt voor zich dat u integer, consistent en betrouwbaar bent.

Overtuigingskracht, innovatief handelen, goed samenwerken, politiek-bestuurlijk gevoel en de kwaliteit om snel te kunnen schakelen in- en extern en op een zeer divers en veranderend werkterrein: u bezit het allemaal.

Vereiste kennis en ervaring

 • U heeft een wo- of masterdiploma in een technische of bestuurskundige richting.
 • U heeft ruime managementervaring en ruime ervaring met het leiden van complexe projecten, bij voorkeur in de grond-, weg- en waterbouwsector en bent daarin aantoonbaar succesvol.
 • U heeft ervaring met het samenwerken en onderhandelen met marktpartijen (bij voorkeur in de grond-, weg- en waterbouwsector), waaronder aannemers en ingenieursbureaus, en u beschikt over een goed netwerk.
 • U bent in staat de regie te voeren op issues met marktpartijen, op zowel inhoudelijk (technisch), contractueel als organisatorisch gebied, en u beschikt over de onderhandelingsvaardigheden die daarvoor nodig zijn.
 • U heeft ervaring met het geven van sturing binnen een organisatie in transitie.
 • U kunt omgaan met onzekerheden, bent toegankelijk, bestuurlijk sensitief en creatief.
 • U kunt goed netwerken, anticiperen, een organisatie aansturen en integraal strategisch denken.
 • U bent zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt hiernaar.
 • U herkent zich in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Voldoet u niet aan alle eisen, maar bent u overtuigd van uw potentie voor deze functie? Twijfelt u dan niet en neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De oriënterende gesprekken vinden plaats op 3 juli a.s.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 523-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Jean Luc Beguin
hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Telefoonnummer: 06 21 58 21 97

Over de sollicitatieprocedure

Jutha Konst
MD-adviseur Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 06 29 58 22 21