Directeur Regie Migratieketen bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 565-19
Publicatiedatum
6 september 2019
Sluitingsdatum
28 september 2019

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. JenV werkt daarnaast aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Aan de hand van helder geformuleerde maatschappelijke opgaven wordt gestreefd naar een stevige verbinding met de veiligheidsnetwerken en het sociaal- en zorgdomein. JenV communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. JenV is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

Het directoraat-generaal Migratie (DGM)

De directeur Regie Migratieketen is werkzaam bij DGM. DGM staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid met respect voor de migrant en oog voor de Nederlandse samenleving. Migratie is een gevoelig onderwerp, waarbij de politiek, het publieke debat en internationale ontwikkelingen de kaders bepalen. DGM zorgt voor een gebalanceerd migratiebeleid en ondersteunt  bij de uitvoering ervan. DGM bestaat uit de directie Regie Migratieketen, de directie Migratiebeleid, Bureau Internationale Migratie  en drie (tijdelijke) programma’s:  flexibilisering van de keten, landelijke vreemdelingenvoorziening en grenzen & veiligheid. Er wordt gewerkt aan een nieuw organisatie- en formatierapport dat gevolgen voor de indeling kan hebben.

Bij DGM werken we nauw samen met de partners in de migratieketen:

 • samen ontwikkelen we strategische kaders voor het (inter)nationaal migratiebeleid die innovatief, effectief en uitvoerbaar zijn;
 • samen bevorderen we samenhang in de uitvoering en zorgen we voor overzicht  in de keten;
 • DGM wil een lerende organisatie zijn. DGM  toetst waar mogelijk de effecten van het beleid  en reflecteert op het eigen functioneren;
 • DGM is een betrouwbare partner  en richt zijn blik naar buiten.

DGM als gezagsdrager en in internationaal verband

JenV is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, de afwikkeling van toelatingsprocedures in Nederland  en de terugkeer van vreemdelingen uit Nederland. DGM ziet erop toe dat vreemdelingen humaan en in overeenstemming met internationale verplichtingen in Nederland worden toegelaten en opgevangen. Voor gedwongen vertrek van vreemdelingen uit Nederland of de intrekking van het Nederlanderschap geldt dezelfde maatstaf. DGM is gezagsdrager voor Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee en is in die rol verantwoordelijk voor het grenstoezicht in Nederland. In dit verband heeft DGM een nauwe samenwerkingsrelatie met private partijen, zoals Schiphol en de andere exploitanten van lucht- en zeehavens. Ook zijn er (al dan niet financiële) relaties met de rechtspraak, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties.

DGM kan alleen goed functioneren dankzij een goede verstandhouding met internationale partners. Primair zijn dit zusterministeries in hoofdsteden van met name andere EU-lidstaten en geassocieerde landen en de Europese Commissie. Medewerkers van DGM bevinden zich regelmatig binnen en buiten Europa voor onderhandelingen en besprekingen.

De directie Regie Migratieketen

De directie Regie Migratieketen voert de regie over de migratieketen. Zij heeft daarbij een op de praktijk gerichte instelling en handelwijze. De belangen van migranten (veiligheid en de menselijke maat), medewerkers van de migratieketen (ruimte voor professioneel handelen) en de samenleving (maatschappelijk effect) staan hierbij voorop.

De directie Regie Migratieketen formuleert in samenwerking met de directie Migratiebeleid heldere afspraken met de keten over de te bereiken doelen en zorgt voor de monitoring van het uitgevoerde beleid. Als de bereikte resultaten daarvoor aanleiding geven, draagt de directie Regie Migratieketen bij aan een ander handelingsperspectief en ondersteunt de directie Migratiebeleid bij het aanpassen van beleid. Over alle aspecten van ketenregie is de directie Regie Migratieketen in staat transparant en heldere verantwoording af te leggen.  

De directie ondersteunt de directeur-generaal bij het opstellen van de begroting en het vaststellen van budgetten in diens functie van opdrachtgever van IND, COA en DT&V en als gezagsdrager voor Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee. De directie ondersteunt tevens de directeur Regie Migratieketen in de rol van opdrachtgever van DJI, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos , in de rol van ketenregisseur, als Verantwoordelijke Autoriteit voor de Europese Fondsen op het terrein van Asiel, Migratie, Integratie en Veiligheid en in de rol van CIO (Chief information Officer) van de migratieketen.

De opdracht

De directies binnen JenV hebben de ambitie zich te blijven ontwikkelen, aan te sluiten bij maatschappelijke veranderingen en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Van de nieuwe directeur Regie Migratieketen verwachten we dat hij of zij net zo ambitieus is en ingezette trajecten verder ontwikkelt of voortzet. Zoals:

 • verder vormgeven aan het opdrachtgeverschap volgens het binnen JenV enkele jaren geleden  ingevoerde driehoeksmodel (eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer);
 • voortzetten van ketenbrede data-analyse en transparantie d.m.v. onder andere open data;
 • voortzetten van digitalisering van de informatievoorziening en verder ontwikkelen van biometrie;
 • implementeren en beheren van IV-systemen als gevolg van zeven nieuwe Europese verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid;
 • bijdragen aan en vertalen van de uitkomsten van het Programma Flexibilisering Asielketen naar de rol van ketenregisseur en opdrachtgever;
 • borgen en waar mogelijk verbeteren van een goede ketensamenwerking door partijen met elkaar te verbinden;
 • bijdragen aan de visievorming op  DGM als organisatie;
 • volgen en implementeren van ontwikkelingen op het vlak van bedrijfsvoering binnen DGM;
 • opzetten en implementeren van Europese subsidies op het terrein van migratie (periode 2021-2027).

Wat vraagt dit van je?

Om de opdracht goed te kunnen uitvoeren heeft de directeur Regie Migratieketen een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel en is:

 • een verbindend leidinggevende  met oog voor de menselijke factor;
 • een verbinder tussen bestuurders en ketenpartners, waarbij hij of zij over de grenzen van de organisatie kijkt;
 • in staat een onafhankelijke positie in te nemen en een neutrale rol te vervullen;
 • flexibel en heeft affiniteit met zowel uitvoering als beleid;
 • oplossingsgericht;
 • pragmatisch en heeft het vermogen doortastend op te treden;
 • representatief, gezaghebbend en zakelijk;
 • een betrokken collega met relativeringsvermogen.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring als integraal manager met een samengesteld werkterrein dat politiek gevoelig van aard is en bestuurlijke complexiteit kent;
 • bij voorkeur ervaring met het werken in het driehoeksmodel van opdrachtgeverschap: eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer;
 • bij voorkeur ervaring met bedrijfsvoering en financiën;
 • ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving met politiek-bestuurlijk ingewikkelde vraagstukken;
 • bij voorkeur ervaring om partijen binnen en buiten de organisatie te verbinden;
 • bij voorkeur ervaring in zowel de (keten-)uitvoering als kennis van het (keten-)beleid.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager.

De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 565-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Anneke van Dijk
directeur-generaal Migratie
Telefoonnummer: 070- 370 78 70

Over de sollicitatieprocedure

Fleur Joanknecht
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 44 77 61
E-mailadres: f.a.joanknecht@minjenv.nl