Directeur Regulier Verblijf & Nederlanderschap bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie- en Naturalisatiedienst
Salarisschaal
17
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 174-18
Publicatiedatum
7 augustus 2018
Sluitingsdatum
31 augustus 2018

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde, van beleid tot uitvoering en telt ca. 40.000 medewerkers, inclusief de Nationale Politie ca. 100.000 medewerkers.

Het ministerie staat in de belangstelling van media en politiek vanwege incidenten en de complexiteit van de maatschappelijke opgaven. Onder opdrachtgeverschap van de Bestuursraad is het programma “JenV verandert” gestart om de begroting, het strategisch vermogen en de informatiedeling te verbeteren. Het verbeteren van de regievorming maakt daar deel vanuit. Ook bestaat de ambitie te komen tot een betere verbinding met de buitenwereld en meer transparantie. Daarvoor zijn acties op de korte termijn nodig, maar moet er ook een duurzame verandering worden gerealiseerd in de werkwijze van het departement op langere termijn.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De maatschappelijke opgave van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is: de IND is verantwoordelijk voor het kostenefficiënt uitvoeren van een rechtvaardig toelatingsbeleid, met oog voor de menselijke maat en gericht op een veilig en welvarend Nederland. De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Die mensen zijn de klanten van de IND. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

Bij de IND zijn circa 3600 mensen werkzaam. De IND heeft te maken met verschillende uitdagingen zoals een wisselend werkaanbod en journalisten en burgers die het werk van de IND op de voet volgen. Onze medewerkers nemen beslissingen die ingrijpen in het leven van mensen. De IND wil een krachtige, compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein die met oog voor de menselijke maat beslissingen neemt, daarop handhaaft en inspeelt op wisselende eisen en omstandigheden van de maatschappelijke dynamiek. Kwaliteit van dienstverlening staat voorop. De IND bevindt zich in een politieke en continu veranderende omgeving, dit vraagt een slagvaardige en proactieve organisatie die in staat is tijdig en adequaat te anticiperen en zich blijvend te ontwikkelen.

Komende jaren is er veel aandacht voor de ambities in het regeerakkoord, (de ontwikkeling van) informatiegestuurd werken, innovatie, efficiëntere werkprocessen en een gezonde en vitale organisatie. Voortdurend verbeteren is aan de orde van de dag (Lean).

Afhankelijk van de ontwikkeling die de IND de komende jaren zal doormaken, zal blijken of de organisatie-inrichting wijzigingen behoeft. Bij continu ontwikkelen hoort ook continu evalueren en indien nodig aanpassen.

De leiderschapsstijl van de IND kenmerkt zich door het concept van dienend en sturend leiderschap. De  dynamiek in de samenleving en de daarmee veranderende organisatie vraagt van IND-medewerkers nieuw gedrag. Het vergt leiderschap om deze veranderopgave te begeleiden en te faciliteren dat het nieuwe gedrag gemeengoed wordt. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers inspireren, motiveren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en medewerkers richten op samenwerking, innovatie en voortdurend verbeteren. We zoeken daarom leidinggevenden die hieraan bijdragen vanuit hun overtuiging en drive, die kunnen reflecteren op hun eigen rol en die de gezamenlijke koers van de IND uitdragen.

De IND is op zoek naar een directeur Regulier Verblijf en Nederlanderschap

De directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap (RVN) vormt met de directie Asiel en Bescherming het hart van de organisatie. De directeur Regulier Verblijf en Nederlanderschap is verantwoordelijk voor de organisatie rond behandeling van o.a. aanvragen van de zakelijke (economische) klanten, te weten vreemdelingen die in Nederland willen werken (bijvoorbeeld kennismigranten, start-ups) of studeren, aanvragen van vreemdelingen die naar Nederland willen komen voor gezinshereniging en aanvragen van vreemdelingen tot verkrijging of verlening van het Nederlanderschap (naturalisatie). Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de toelating tot Caribisch Nederland (BES eilanden). Bij het beslissen staat de klant centraal: beslissingen worden snel, helder en goed genomen. RVN legt de focus op het weten welke aandacht de klant nodig heeft, en haalt de buitenwereld naar binnen. RVN zet in op continu verbeteren en op het personeel flexibel inzetbaar maken. De directie RVN leidt, mede voor de directie A&B, de afdeling Innovatie & Standaardisatie Beslissen (I&S). I&S heeft als doel een belangrijke spil te zijn in het continu verbeterproces van de IND. I&S ontvangt en onderzoekt verbetervoorstellen en past de processen hier op aan. Het verbeterde proces wordt de nieuwe standaard.

De directie heeft teams op de locaties: Den Haag, Zwolle en Den Bosch en telt rond de 490 fte exclusief externen (ongeveer 100 fte).

De IND is op zoek naar een directeur met ruime managementervaring en ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en een netwerker met gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, met gevoel voor uitvoeringsproblemen en je kunt je snel in de materie inwerken.

De opgave

In het “Meerjarig perspectief 2018-2022” staat de ontwikkeling van de IND naar een flexibele en toekomstbestendige IND geformuleerd. Samen bouwen we aan een flexibele en toekomstbestendige IND. We investeren in digitalisering en dienstverlening, bereiden ons voor op een integraal en internationaal asielproces en werken aan een gezonde en stabiele bedrijfsvoering.

Samen met de MT leden van de IND participeer je in het MT-IND en ben je medeverantwoordelijk voor het bepalen van de organisatierichting (koers & strategie). De leden van het MT vormen met elkaar een collegiaal bestuur. De ambities van de directies zijn beschreven in het jaarplan 2018. Dat alles vindt plaats in een turbulente omgeving met o.a. taakstellingen, een ontwikkeling naar een kleinere, effectievere en efficiëntere overheid, kritische burgers en een minder voorspelbare instroom van aanvragen.

Jouw aandachtsgebied is de directie RVN.
De directeur RVN is verantwoordelijk voor de aansturing van de directie. Directie RVN heeft de missie 'Voor elke klant, op elk moment de juiste titel' met werksoorten waarin (door het gebruik van behandelprofielen en door handhaving achteraf) automatisering leidt tot een snellere en betere dienstverlening aan de klant die daarmee ook de aandacht krijgt die hij verdient (objectiveerbaar). Deze missie realiseren is een belangrijk deel van je opgave. Je geeft hiërarchisch leiding aan de directie en bent verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van de directie Je bent een aantoonbaar en zichtbaar inspirerend boegbeeld in de ontwikkeling van de directie RVN en de IND. Verder ben je een cultuurdrager en weet je mensen door jouw handelen te inspireren en te verbinden. Je bent samenwerkingsgericht, innovatief en creatief, werkt oplossingsgericht en verliest het belang van het grotere geheel (departement, organisatie & keten) daarbij niet uit het oog. Je wordt ook verantwoordelijk voor enkele IND-brede portefeuilles. De invoering van de maatregelen naar aanleiding van de Brexit is een in het oog springend voorbeeld.

Je vertegenwoordigt de IND en ontwikkelt/onderhoudt relatienetwerken op (top)strategisch en (inter)nationaal niveau in settingen zoals Deelberaad Regulier, Stuurgroep voorbereiding Brexit en overleggen Caribisch Nederland.
In genoemde gremia heb je een ruim mandaat namens de IND/JenV en veel ruimte voor strategisch onderhandelen. Je treedt hierbij op als eerste aanspreekpunt voor politieke en ambtelijke leiding en de externe contacten met betrekking tot de eigen aandachtsgebieden. In de contacten is sprake van richtinggevend invloed uitoefenen op ambtelijk, maatschappelijk en bestuurlijk/politiek topniveau.

Het aandachtsgebied van de IND heeft een grote politieke en maatschappelijke belangstelling en heeft daarmee een groot afbreukrisico. Hiertoe heeft de directeur RVN regelmatig contact met de  politieke en ambtelijke leiding en externe contacten. Voor deze functie is het daarom van belang dat je een diepgaand inzicht hebt in de relevante politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en internationale aspecten van het beleidsterrein van de vreemdelingenketen en de IND in het bijzonder.

Leiderschap Algemene Bestuursdienst

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider, er zijn wel kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

 • Samenwerken
  “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
 • Integriteit
  “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 • Reflectie
  “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD manager. Een ABD manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht; internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Tot slot

Het Rijk investeert bij voortduring in de kwaliteit van het management. Een evenwichtige samenstelling van managementteams draagt daaraan bij. Daarom besteedt het Rijk nadrukkelijk aandacht aan diversiteit.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Pre-selectiegesprekken vinden plaats op 4, 5 en 6 september 2018

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 174-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. A. van Berckel - van de Langemheen MBA
hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
Telefoonnummer: 06 - 53 59 72 20 of 06 - 22 50 54 79

Over de sollicitatieprocedure

Gerry Anne Vleming
consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 15 48 62 97
E-mailadres: gerryanne.vleming@minbzk.nl