Directeur Rekenschap (Financieel Toezicht) en Juridische Zaken bij de Inspectie van het Onderwijs

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Inspectie van het Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 501-19
Publicatiedatum
15 mei 2019
Sluitingsdatum
29 mei 2019

De Onderwijsinspectie

De missie van de Inspectie van het Onderwijs is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'.

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit? Voldoen scholen aan de wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Daarnaast kijken we naar het onderwijsstelsel als geheel. We rapporteren gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, en kaarten onderwerpen aan die maatschappelijke en politieke aandacht verdienen. Al onze activiteiten zijn gericht op hetzelfde doel: goed onderwijs voor alle leerlingen in Nederland.

Het toezicht op het onderwijs is recentelijk vernieuwd. De komende jaren zal het vernieuwde toezicht worden geëvalueerd en verder worden doorontwikkeld. De organisatie is daarbij steeds in beweging om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten op ontwikkelingen in het onderwijs, de politiek, beleid en uitvoering. Dit vraagt een steeds verdergaande bovensectorale samenwerking, zeker ook voor het financieel toezicht en juridische zaken.

De inspectie-organisatie bestaat uit vijf sectordirecties (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs), de directie Kennis, de directie Rekenschap en Juridische Zaken en de directie Beleidsondersteuning en Organisatie. De acht directeuren maken deel uit van het managementteam inspectie, dat onder leiding staat van de inspecteur-generaal.

De directie

De directie Rekenschap en Juridische Zaken (RSJZ) is opgebouwd uit drie onderdelen: Financieel toezicht, Juridische Zaken en staf. In totaal ca 50 fte.

De directie is primair verantwoordelijk voor het toezicht op het rechtmatig verkrijgen en besteden van circa 30 miljard aan publieke middelen in de onderwijssector. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor het toezicht op de interne governance en de financiële gezondheid van circa 1500 schoolbesturen in Nederland. Bij gebleken misstanden heeft de directeur RSJZ specifieke bevoegdheid zo nodig financiële sancties op te leggen aan onderwijsinstellingen.

De afdeling JZ levert hoogwaardig juridisch advies aan de inspectieleiding en alle toezichtsdirecties. Zij zorgt dat de rapporten en andere uitingen van de inspectie juridisch houdbaar zijn. Zij heeft daarin een eigenstandige adviesverantwoordelijkheid. Daarnaast heeft JZ een belangrijke rol in handhavingsprocedures, bezwaar- en beroepsprocedures, de behandeling van WOB- en AVG-verzoeken en de behandeling van eventuele klachten over het functioneren van de inspectie.

Er werken hoogopgeleide en ervaren professionals (onder wie accountants, economen en juristen) dagelijks met enthousiasme en grote betrokkenheid aan financiële en juridische zaken in het onderwijstoezicht. De uitdaging is groot, de lat ligt hoog, de sfeer is collegiaal en informeel.

De opgave

De nieuwe koers van de Onderwijsinspectie gaat primair uit van een integrale benadering van het toezicht. Vanuit die visie werkt u nauw samen met de collega’s die primair verantwoordelijk zijn voor toezicht op de inhoudelijke onderwijskwaliteit. Inspecteurs van verschillende directies trekken nauw met elkaar op.  Met deze aanpak komt een geïntegreerd oordeel tot stand over zowel de financiën als de kwaliteit van een instelling.

Gezocht wordt naar een directeur die deze visie omarmt en in staat is verder te bouwen aan het realiseren en optimaliseren van deze werkwijze. De nieuwe directeur is een teambouwer die in staat is op inspirerende en coachende wijze een professionele verbetercultuur te realiseren. Van de nieuwe directeur wordt gevraagd om naast visie ook bewezen ervaring te hebben met het concretiseren van zo’n ontwikkelopgave. Het gaat in deze functie dus nadrukkelijk om het combineren van de inhoud met het verder ontwikkelen van de directie en de afdelingen.

U maakt als directeur deel uit van het managementteam van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat u samen met de collega-directeuren werkt aan de bovensectorale ontwikkelingen. U levert een bijdrage aan de strategische agenda en de verdere ontwikkeling van de inspectie als organisatie. Tevens bent u portefeuillehouder van een of meer inspectiebrede, strategische programma’s en/of projecten.

Belangrijke directieopgaven voor de komende periode zijn het uitwerken van doelmatigheid in het financiële toezicht, brede transparante verantwoording door besturen en scholen, het versterken van het interne toezicht in het onderwijs.

De directeur RSJZ heeft primair de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de juridische advisering en van het financieel instellings- en stelseltoezicht binnen alle onderwijssectoren. De inspectie steunt voor haar werk op de accountantscontroles door instellingsaccountants. De directie stelt jaarlijks een controleprotocol op en voert reviews uit op de kwaliteit van de werkzaamheden van instellingsaccountants.

De directie levert eveneens een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse 'Financiële Staat van het Onderwijs' en de 'Staat van het Onderwijs'.

Dit vraagt om een directeur die bij eveneens stevige inhoudelijke ervaring meebrengt, naast sterke kwaliteiten in processturing, het creëren van onderlinge samenwerking en verantwoordelijk voor de implementatie van inspectiebreed beleid.

U bent als directeur RSJZ-gesprekspartner voor o.a. de onderwijsraden, bestuurders en raden van toezicht van instellingen, waarbij u ook moet kunnen omgaan met weerstand. U weet mensen mee te krijgen en te overtuigen. Tegelijkertijd waardeert u een kritische wedervraag.

Binnen het ministerie van OCW voert u overleg met de ambtelijke top en beleidsdirecties.

Rijksbreed zoekt u ook actief de samenwerking met andere inspecties. Daarnaast onderhoudt u contacten met de ADR, de Algemene Rekenkamer, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de bestuurders van de accountantskantoren.

De directeur zorgt voor een prima interne bedrijfsvoering van de directie, inclusief personeelszorg en financiën. Hij of zij handelt vanuit een sterk moreel besef en is in staat ethische dilemma’s transparant en hanteerbaar te maken.

De hier beschreven opgaven vragen om een directeur die resultaatgericht is en processen goed kan overzien, gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke vraagstukken, creatief en conceptueel goed is, integraal kan denken en heel verbindend is in de samenwerking met de collega-directeuren.

Samengevat vertaalt dit zich in de volgende aantoonbare functievereisten:

 • Meerjarige leidinggevende ervaring in een complexe omgeving en aan een in omvang vergelijkbare directie;
 • Een ambitieuze doelgerichte teamspeler tevens verbindend leider die mensen in hun kracht zet, verantwoordelijkheid geeft en ervaring heeft met het ontwikkelen van een professionele verbetercultuur;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en de kwaliteit om, vanuit verschillende rollen, politiek-bestuurlijke complexe vraagstukken in goede banen te leiden;
 • Een strategische gesprekspartner voor zowel de externe als interne omgeving van de directie en de organisatie;
 • Betekenis kunnen geven aan politiek en maatschappelijke trends en de kwaliteit om deze te vertalen naar kansen voor de onderwijsinspectie;
 • Kennis en ervaring in de domeinen overheidsfinanciën, jaarverslaggeving en accountancy. Ervaring met financieel toezicht en de titel van Register Accountant (RA) is een pre;
 • Affiniteit met (bestuurs-) recht en juridische procedures;
 • De kwaliteit om vanuit verschillende rollen te opereren in een complex krachtenveld van uiteenlopende belangen;
 • Samenwerkingsgericht en in staat om relevante netwerken op te bouwen en te benutten.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 501-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Monique Vogelzang
Inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie
Telefoonnummer: 088-6696508

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11357379