Directeur Sanctietoepassing en Jeugd bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 423-19
Publicatiedatum
15 mei 2019
Sluitingsdatum
3 juni 2019

Een verbindende, enthousiaste en ervaren beleidsdirecteur die de komende jaren het beleid ten aanzien van (de uitvoering van) sancties en maatregelen en de jeugdbescherming mee wil bepalen. Die zoeken wij binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid als een van de directeuren van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen.

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. JenV werkt daarnaast aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen. Het ministerie van JenV werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een stevige verbinding met de veiligheidsnetwerken en het sociaal- en zorgdomein. JenV communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. JenV is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij nauw samenwerken met de JenV taakorganisaties en met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met haar partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van preventie, genoegdoening en re-integratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.  

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis. DGSenB bestaat uit drie directies: Sanctietoepassing en Jeugd, Beschermen, Aanpakken en Voorkomen en Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken. 

De directie Sanctietoepassing en Jeugd

De directeur Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) geeft leiding aan de directie, die uit vier afdelingen bestaat, te weten: Boetes en Detentie, Jeugd, Toezicht en Behandeling en Ketenregie. DSJ maakt grof gezegd het beleid voor het gevangeniswezen, de reclassering, de forensische zorg, de jeugdcriminaliteit en de jeugdbescherming. Daarnaast geeft de directie vorm aan het opdrachtgeverschap van de Dienst Justitiële Inrichtingen, de drie reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Halt en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Als opdrachtgevende directie formuleert DSJ de opgave voor de taakorganisaties die het beleid uitvoeren. Dat gebeurt op basis van een intensieve en voortdurende dialoog. Vanuit vertrouwen neemt de directie een kritische houding aan en maakt werk van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat. De directie heeft regelmatig te maken met ernstige incidenten die om nader onderzoek en verbeteringen in beleid of uitvoering vragen. Daarbij is het voor de directie belangrijk om alert te zijn, proactief te opereren, verbindingen te leggen en nauw samen te werken met de netwerkpartners.

DSJ heeft verschillende beleidsopgaven ondergebracht in programma’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor het programma Koers en Kansen voor de sanctieuitvoering. Op basis van een brede verkenning is de hoofdlijn van een nieuw sanctiestelsel bepaald. In deze kabinetsperiode experimenteren we met nieuwe vormen van sancties en verbindingen met het lokaal domein ter voorkoming van recidive. Verder zijn voorbeelden van actuele programma’s: Scheiden zonder Schade, de nieuwe visie op het gevangeniswezen, een effectieve jeugdbescherming (als onderdeel van Zorg voor de Jeugd), het opsporen van zogenaamde onvindbaren, Uitvoering strafrechtelijke beslissingen (USB) en de implementatie van de (informatievoorziening voor de) Wet verplichte GGz (samen met VWS).

De medewerkers van de directie zijn deskundig, creatief en enthousiast. De werkwijze is een samenspel van ontwikkelen en innoveren in coproductie met andere onderdelen van het ministerie, de uitvoering en de omgeving en van adequaat adviseren van de politieke leiding. Onder leiding van een directeur die inspireert en overtuigt. Die oog heeft voor wat er in de samenleving gebeurt. En die de verbinding kan leggen tussen politieke ambities en praktische daadkracht.

Het gewenste leiderschap

Het leiderschap dat we vragen van de directeur Sanctietoepassing en Jeugd heeft de volgende kenmerken:

 • De directeur stuurt proactief op prestaties en resultaten, stimuleert het taakzelfstandig vermogen van medewerkers, spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid en stimuleert tot vernieuwing en verbetering.
 • De directeur is innovatief in de aanpak en zoekt hierbij de verbinding met de buitenwereld.
 • De directeur brengt mensen en organisaties bij elkaar, stuurt op samenwerking, heeft oog voor uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoonten en slaat bruggen tussen partijen.
 • De directeur heeft een heldere boodschap en draagt die overtuigend uit en gaat op een open en soepele wijze met mensen om.
 • De directeur is boegbeeld en rustpunt en vertegenwoordigt de directie intern en extern; weet om te gaan met weerstand en druk en houdt het hoofd koel bij incidenten.

Welke ervaring en kennis verwachten we

 • Ruime ervaring als directeur in een politiek-bestuurlijk en beleidsmatige context en in een (netwerk)omgeving met grote uitvoeringsorganisaties.
 • Ervaring als adviseur van bewindspersonen met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Ervaring in verschillende omgevingen binnen de overheid of daarbuiten.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en het leiden van veranderprogramma’s.
 • Ervaring met opdrachtgeverschap en programmatisch werken.
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met de uitvoering.
 • Academisch denk- en-werkniveau.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functievervullingsduur van drie jaar is wenselijk. Een gemiddelde functievervullingsduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een AIVD onderzoekt maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 423-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Wim Saris
Directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen
Telefoonnummer: 070-3703885
E-mailadres: w.f.saris@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55441170
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl