Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 376-21
Publicatiedatum
5 november 2021
Sluitingsdatum
28 november 2021
Mensen in een winkelstraat

Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Dat behelst onder meer de monitoring en duiding van de leefsituatie en kwaliteit van leven, de evaluatie van overheidsbeleid op daarvoor relevante terreinen en verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

De Aanwijzingen voor de Planbureaus uit 2012 bepalen hoe de drie planbureaus in Nederland, dus ook het SCP, werken. Volgens het instellingsbesluit heeft het SCP de volgende taken:

 • wetenschappelijke verkenningen verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
 • bijdragen aan een verantwoorde keuze van beleidsdoelen en het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doelen te bereiken;
 • informatie verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, om de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

Het onderzoek van het SCP is gericht op de leefsituatie van de mensen die het beleid betreft. De kwaliteit van de Nederlandse samenleving, de objectieve leefsituatie van burgers en hun ervaringen en gevoelens daarbij (de subjectieve leefsituatie), vormen de kern van het onderzoek van het SCP. Daarmee levert het SCP ook kennis over het burgerperspectief op belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Het SCP werkt vanuit twee strategische perspectieven, te weten de veranderende verzorgingsstaat en processen van insluiting en uitsluiting. De perspectieven vormen samen de ‘bril’ waardoor het SCP de samenleving bekijkt. Actuele maatschappelijke vraagstukken en de perspectieven geven richting aan het onderzoek van het SCP en zorgen ervoor dat het inhoudelijk de waan van de dag overstijgt.

Het SCP werkt met een vijfjarig onderzoeksprogramma, beschreven in het meerjarenplan 2021-2025. Hiermee anticipeert het SCP op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen. Het SCP richt zich daarbij op vraagstukken die de verschillende beleidsdomeinen overstijgen en onderzoekt die door middel van zeven onderzoeksprogramma’s.

Het onderzoek dat het SCP vanuit haar onafhankelijke positie verricht, is relevant voor en staat ten dienste van het Kabinet, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en andere overheden, waarbij het SCP zich in toenemende mate ook tot lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke domeinen verhoudt. Het SCP is organisatorisch een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De organisatie

Het SCP telt 107 fte. In meerderheid zijn dat hooggekwalificeerde professionals (academici en professionals op het terrein van communicatie en bedrijfsvoering). De onderzoeksmedewerkers hebben een veelal sociaal-wetenschappelijke achtergrond, zoals bijvoorbeeld economie, sociologie, politicologie, bestuurskunde en psychologie. De onderzoeksoriëntatie is zowel kwantitatief als kwalitatief, waarbij mixed methods onderzoek een van de speerpunten is van de onderzoeksprogrammering van het SCP. Empirisch onderzoek is een van de sterke kanten van het SCP. Voor een goed functioneren van het SCP is samenwerking met andere planbureaus, de academische wereld en de kennisinstituten van de Rijksoverheid van groot belang; in deze samenwerking wordt daarom ook continu geïnvesteerd.

De directie van het SCP bestaat uit een directeur en een plaatsvervangend directeur. Het directieteam is integraal eindverantwoordelijk voor het hele SCP en het realiseren van de visie, koers en de strategie van het SCP en de uitvoering van het meerjarenprogramma en het werkplan. De directie werkt nauw samen met het MT, bestaande uit 7 programmaleiders en 3 afdelingshoofden. Het MT is verantwoordelijk voor de tactische besluitvorming. Het SCP hanteert een deels flexibele managementstructuur. De programmaleiders wisselen periodiek van functie waarbij ook roulatie tussen management en onderzoeksfuncties niet ongebruikelijk is.

De opgave

Het SCP heeft de afgelopen jaren een forse ontwikkeling doorgemaakt. In lijn met aanbevelingen van de visitatiecommissie in 2016 is een aantal verbeteringen in gang gezet. In de eerste plaats is er een stabiele financieringsstructuur gerealiseerd. Ook is de communicatie versterkt. Daarnaast heeft het SCP erop ingezet om de interface tussen onderzoek en beleid te versterken.

Er wordt nog intensiever dan voorheen gewerkt aan de doorwerking van SCP-onderzoeken in de beleidscyclus, aan doorlopende kennisdeling met stakeholders en aan inspelen op actualiteiten, het blootleggen van maatschappelijke ‘onderstromen’ en het organiseren van tegenwicht. Hiermee wordt het SCP beleidsrelevanter en krijgt het meer impact. Wat betreft de interne organisatie is de organisatiestructuur aangepast. Er is geïnvesteerd in deskundigheidsontwikkeling van het personeel en het aantrekken van medewerkers met nieuwe expertise.

Deze ontwikkelingen moeten ook in de komende jaren verder worden doorgezet. In lijn met het meerjarenplan 2021-2025 en de recente bevindingen van de visitatiecommissie uit 2021 ligt daarnaast de focus op:

 • het blijvend versterken van de onafhankelijkheid van het SCP;
 • meerjarig programmatisch werken met ruimte om in te spelen op actualiteiten;
 • nadrukkelijk invulling geven aan de functie van het SCP als planbureau. Een verschuiving van vooral monitoren naar meer duiding, verklaring en verkenning van thema´s;
 • vernieuwing van onderzoeksthema´s en de inzet van innovatieve onderzoeksmethoden en verder investeren in de verbindingen met wetenschap en beleid;
 • onderzoeken doen vanuit een integrale focus en een multidisciplinaire werkwijze.

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige directeur ontstaat de vacature van directeur SCP.

De directeur

Als directeur bent u het ‘boegbeeld’ van het SCP. U bent met de plaatsvervangend directeur integraal eindverantwoordelijk voor het SCP en haar handelen als geheel. U representeert de organisatie richting de stakeholders en de samenleving. U geeft inhoudelijk sturing aan het verbinden van wetenschappelijke inzichten met maatschappelijke vraagstukken. Daarbij heeft u een belangrijke rol in het vertalen van signalen uit de buitenwereld en uit de organisatie naar het meerjarenprogramma en toekomstige werkplannen van het SCP. Hierin zoekt u de samenwerking met het brede maatschappelijke veld waarin het SCP opereert, waaronder de andere planbureaus en kennisinstituten.

U adviseert politieke en bestuurlijke actoren op sociaal en cultureel terrein alsook maatschappelijke belanghebbenden. Zo bent u direct betrokken bij de advisering aan de Ministerraad via verschillende vaste overleggen. U bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van SCP-producten, voor het realiseren van een cultuur op de werkvloer die de visie weerspiegelt en voor het organiseren van een goed functionerende, lerende organisatie.

Als directeur SCP maakt u deel uit van de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. U valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van VWS en de ambtelijke verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal van VWS.

Wat vraagt dit van u?

Het SCP is een gezaghebbend instituut. Dit gezag staat of valt met de kwaliteit en relevantie van het werk van het SCP en de mensen die het uitvoeren. U bewaakt de kwaliteit en relevantie, straalt gezag uit naar de organisatie en u draagt dit samen met de SCP-onderzoekers uit naar buiten. U functioneert in een dynamische, bestuurlijke, politieke en beleidsinhoudelijke omgeving.

De nieuwe directeur:

 • weet op abstract en integraal niveau de maatschappelijke opgaven te duiden, te agenderen en kennis op de juiste manier, het juiste niveau en het juiste moment in te brengen;
 • heeft ervaring op het snijvlak van samenleving en politiek, en onderzoek en beleid;
 • is in staat om gezaghebbend en onafhankelijk te opereren op het sociaal-culturele terrein, zowel binnen de wereld van beleid, de wetenschap als de politiek;
 • heeft een wetenschappelijke achtergrond, is gepromoveerd in een voor het SCP relevant vakgebied en heeft affiniteit met interdisciplinair onderzoek;
 • heeft relevante werkervaring in het wetenschappelijk veld en wordt daarbinnen op alle niveaus als vanzelfsprekende gesprekspartner gezien;
 • heeft ervaring als bestuurder en als eindverantwoordelijk leider van een professionele, kennisintensieve (onderzoeks)organisatie;
 • heeft bewezen organisaties in de gewenste richting te kunnen ontwikkelen;
 • weet de onderzoeksresultaten van het SCP inhoudelijk en met diepgang te presenteren, zowel in- als extern. Beschikt daartoe over uitstekende communicatieve vaardigheden en heeft bij voorkeur ervaring met mediaoptredens;
 • beschikt over een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke en politieke sensitiviteit en een scherp oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en de positie van het SCP daarbinnen;
 • is een inspirerend en toegankelijk leider met oog voor de belangen van de organisatie en de ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers;
 • is in staat om de boegbeeldfunctie te verbinden aan het werk van SCP-medewerkers;
 • is zich bewust van de impact die de functie van directeur SCP kan hebben.

Wat bieden we?

De kans om op hoog maatschappelijk niveau te werken aan vraagstukken die iedereen raken, en daarmee impact te realiseren op de politiek-bestuurlijke besluitvorming en beleidsvorming rond maatschappelijke opgaves.
De mogelijkheid om de leefwereld en vraagstukken van burgers gevraagd en ongevraagd op tafel te leggen bij beleid en politiek (lokaal en landelijk) en daarbij te opereren en investeren in een breed netwerk van politici, ambtenaren, uitvoerders, wetenschappers en andere betrokkenen.
Leidinggeven aan een belangwekkende organisatie met bevlogen, professionele mensen.
Salarisschaal 19 (maximaal € 10.743,- bruto per maand). Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er bent u manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

De functie van directeur SCP behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De benoeming geldt voor een periode van maximaal 7 jaar. Lees meer informatie over de topmanagementgroep .

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 376-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marcelis Boereboom
secretaris-generaal ministerie van VWS
Telefoonnummer: 070-340 65 43 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 84 11 16
E-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl