Directeur Strategie en Uitvoeringsadvies IND bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie- en Naturalisatiedienst
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 314-18
Publicatiedatum
6 december 2018
Sluitingsdatum
20 december 2018

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde, van beleid tot uitvoering en telt ca. 40.000 medewerkers, inclusief de Nationale Politie ca. 100.000 medewerkers.

Het ministerie staat vaak in de belangstelling van media en politiek, dit geldt ook voor de IND. Onder opdrachtgeverschap van de Bestuursraad is het programma “JenV verandert” gestart om de begroting, het strategisch vermogen en de informatiedeling te verbeteren. Ook bestaat de ambitie te komen tot een betere verbinding met de buitenwereld en meer transparantie. Daarvoor zijn acties op de korte termijn nodig, maar moet er ook een duurzame verandering worden gerealiseerd in de werkwijze van het departement op langere termijn. De IND beweegt mee in deze verandering.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De maatschappelijke opgave van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is: de IND is verantwoordelijk voor het kostenefficiënt uitvoeren van een rechtvaardig toelatingsbeleid, met oog voor de menselijke maat en gericht op een veilig en welvarend Nederland. De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom asielaanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

Bij de IND zijn circa 3600 mensen werkzaam. De IND heeft te maken met verschillende uitdagingen zoals een wisselend werkaanbod en journalisten en burgers die het werk van de IND op de voet volgen. Onze medewerkers nemen beslissingen die ingrijpen in het leven van mensen. De IND wil een krachtige, compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein die met oog voor de menselijke maat beslissingen neemt, daarop handhaaft en inspeelt op wisselende eisen en omstandigheden van de maatschappelijke dynamiek. De IND bevindt zich in een politieke en continu veranderende omgeving, dit vraagt een slagvaardige en proactieve organisatie die in staat is tijdig en adequaat te anticiperen en zich blijvend te ontwikkelen.

Komende jaren is er veel aandacht voor de ambities in het regeerakkoord, flexibiliseringsopgave vreemdelingenketen, consequenties van de Brexit, (de ontwikkeling van) informatiegestuurd werken, innovatieve en efficiënte werkprocessen en een gezonde en vitale organisatie. Voortdurend verbeteren is aan de orde van de dag (Lean).

Afhankelijk van de ontwikkeling die de IND de komende jaren zal doormaken, zal blijken of de organisatie-inrichting wijzigingen behoeft. Bij continu ontwikkelen hoort ook continu evalueren en indien nodig aanpassen.

De leiderschapsstijl van de IND kenmerkt zich door het concept van dienend en sturend leiderschap. De dynamiek in de samenleving en de daarmee veranderende organisatie vraagt van IND-medewerkers nieuw gedrag. Het vergt leiderschap om deze veranderopgave te begeleiden en te faciliteren zodat het nieuwe gedrag gemeengoed wordt. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers inspireren, motiveren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en medewerkers richten op samenwerking, innovatie en voortdurend verbeteren. We zoeken daarom leidinggevenden die hieraan bijdragen vanuit hun overtuiging en drive, die kunnen reflecteren op hun eigen rol en die de gezamenlijke koers van de IND uitdragen.

Directie Strategie en Uitvoeringsadvies

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) is het inhoudelijk kompas van de IND en ondersteunt de IND in zijn ambitie om een krachtige, compacte en wendbare organisatie te zijn, een organisatie die tijdig kan anticiperen en inspelen op de wisselende eisen en omstandigheden van de politieke en maatschappelijke dynamiek. SUA is de schakel tussen beleid en uitvoering en vervult daarmee een belangrijke rol richting het departement, maar is ook verantwoordelijk voor de implementatie van nieuw beleid, onderzoek en integrale advisering van de uitvoering en uitvoeringstoetsen op nieuwe wet- en regelgeving.

Daarnaast speelt de directie een belangrijke rol in zaken op het gebied van nationale veiligheid. De directie SUA is opgebouwd uit vier afdelingen aangestuurd door vier managers voor: Onderzoek en Analyse, Strategie en Thematisch Advies en twee integrale adviesafdelingen (Asiel en Bescherming en Regulier verblijf en Nederlanderschap). De totale formatie bedraagt ruim 90 fte.

De opgave

In het “Meerjarig perspectief 2018-2022” staat de ontwikkeling van de IND naar een flexibele en toekomstbestendige IND beschreven. We investeren in digitalisering en dienstverlening, bereiden ons voor op een integraal en internationaal asielproces en werken aan een gezonde en stabiele bedrijfsvoering. Momenteel werkt de IND aan een herijking van de focus en strategische doelen.

Samen met de MT leden van de IND participeer je in het MT-IND en ben je medeverantwoordelijk voor het bepalen van de organisatierichting (koers & strategie). De leden van het MT vormen met elkaar een collegiaal bestuur. De ambities van de directies zijn beschreven in het jaarplan 2018.

Je geeft hiërarchisch leiding aan de directie en bent verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van de directie. In veel gevallen ben je aanspreekpunt voor de politieke/ambtelijke leiding. Je bent een aantoonbaar en zichtbaar inspirerend boegbeeld in de doorontwikkeling van de directie SUA en de IND.

Je bent cultuurdrager en weet mensen door je handelen te inspireren en te verbinden. Je bent samenwerkingsgericht, innovatief en creatief, werkt oplossingsgericht en verliest het belang van het grotere geheel (organisatie, keten) daarbij niet uit het oog.

SUA adviseert zowel de IND, de vreemdelingenketen als de politiek op het gebied van beleid, dienstverlening, kwaliteit en handhaving. Dit doet de directie in nauwe samenhang met de keten en het internationale werkveld. Voor de medewerkers betekent dit dat zij naast het oog hebben voor het eigen specifieke (beleids)terrein ook oog hebben voor de verwevenheid daarvan met andere aandachtsgebieden. Deze verwevenheid willen we terugzien in de integrale advisering. Van jou wordt verwacht dat je deze ontwikkeling verder vormgeeft en realiseert.

SUA zorgt voor een adequate vertaling van politieke besluitvorming en regelgeving waardoor medewerkers uit het primaire proces hun werk goed kunnen doen. SUA participeert actief in de ontwikkeling van regelgeving en politieke besluitvorming. Vanuit de voeling met het primaire proces van de IND, de strategie van de IND, het internationale werkveld en de keten, wordt verwacht dat zij deze besluitvormig zodanig kunnen beïnvloeden dat deze een uitvoerbaar beleid mogelijk maakt.   SUA richt zich niet alleen op het verleden en heden (reactief) maar juist ook op wat er op de IND afkomt en wat dat betekent voor de IND (proactief). Van jou wordt verwacht dat je deze processen goed inregelt en borgt.

Het beroep dat van de buiten de IND op de directie wordt gedaan door partners als het COA, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de directie Migratiebeleid, de Inspectie J&V, de KMAR, de Nationale Politie, het WODC en andere ministeries, blijft onverminderd hoog. Van jou wordt verwacht dat dit beroep adequaat in deze directie wordt ingebed. Beheersen, kanaliseren van de verzoeken en adequaat reageren op de verzoeken is een uitdaging. Dit vraagt van jou uitstekende netwerkvaardigheden.

Ten slotte is SUA verantwoordelijk voor de strategische taken op het gebied van internationale verhoudingen. De (inhoudelijke) voorbereiding en coördinatie van de internationale agenda van de hoofddirecteur van de IND ligt eveneens bij SUA. Ook is SUA verantwoordelijk voor de IND-visie op internationale samenwerking, de strategische landenbenadering en de strategische weging bij de verschillende internationale activiteiten van de IND. Daarom is internationale ervaring een pré.

De Nationale Veiligheidstaak is belegd bij SUA. Je bent tevens vertegenwoordiger voor de kleine keten in overleggen met betrekking tot de Nationale Veiligheid.

Wat vraagt dit van u?

Wij zijn op zoek naar een topmanager met ruime managementervaring, ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement. Een topmanager die de geschetste ontwikkeling verder kan vormgeven. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken. Daarnaast beschik je over academisch werk- en denkniveau. Kennis van het primaire proces en de ondersteunende processen binnen de IND en de relevante omgeving is een pre, evenals internationale ervaring.

Publiek Leiderschap

ABD-topmanagers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige topmanager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 314-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. A. van Berckel - van de Langemheen MBA
hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
Telefoonnummer: 088 – 0435124 of 088 0435125

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55441170
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl