Directeur Strategie, Kennis & Innovatie bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 518-19
Publicatiedatum
3 juni 2019
Sluitingsdatum
21 juni 2019

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur.

De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelands-regio’s in Nederland.

Najaar 2018 heeft de minister van LNV de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ uitgebracht. Het gehele ministerie, dus ook de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I), heeft een belangrijke rol bij de implementatie van deze visie. Meer informatie over de visie van LNV.

Om onze missie te realiseren zijn wij verbindend. We zoeken de inhoudelijke verbinding en staan midden in de samenleving waar we intensief samenwerken met partners. We verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid. We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn.

We zijn als LNV continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan ons werk. Zo bieden we meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving - vol dilemma’s - die LNV kenmerkt. Daarbij houden we het einddoel in de gaten en zijn we doeltreffend. We sturen op resultaat en we pakken door waar dit nodig is. Dit vraagt dat we betrouwbaar zijn. Dat is te herkennen aan ons consistent handelen en optreden. We maken keuzemogelijkheden transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen, en maken altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af naar de samenleving.

Omdat op 26 oktober 2017 besloten is om het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op te richten, is LNV nog volop in ontwikkeling. De komende periode wordt nog veel energie gezet op de verdere organisatieontwikkeling; zowel algemeen als bij de verschillende dienstonderdelen.

Directoraat-generaal Agro

Het directoraat-generaal Agro (DG Agro) werkt aan maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving, waarbij de LNV-visie het kader is. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen.

Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Opgaven die de individuele DG’s overstijgen en zich lenen voor een programmatische aanpak worden tussen of binnen DG’s gepositioneerd met één van de dg’s als opdrachtgever. Zo zijn de programma’s ‘implementatie LNV-visie’ en klimaat ondergebracht bij DG Agro.

Het DG is binnen LNV coördinerend opdrachtgever voor de NVWA en RVO. Ook vervult het DG  die rol voor organisaties in het kennisdomein, waaronder WUR, RIVM, plan-/adviesbureaus en dergelijke. Daarnaast is het DG opdrachtgever voor een aantal zbo’s in het dierlijke en plantaardige domein.

Werkzaamheden op het gebied van Europese zaken, strategie, innovatie, kennis en onderwijs zijn gepositioneerd binnen DG-Agro. Zij zijn echter gericht op heel LNV.

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, verweven met de economie, optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn, duurzame en concurrerende visserijketens, stimuleert de vitalisering van de (plattelands)regio’s in Nederland en werkt samen met rijk- en regio-partners aan de versterking van de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

DG NVLG richt zich op beleid met betrekking tot natuur en biodiversiteit, visserij en landelijk gebied.

Speerpunten van het DG NVLG zijn opgavegericht- en gebiedsgericht werken. Zo is bijvoorbeeld het programmateam Regioportefeuille, dat verantwoordelijk is voor de regiodeal, onderdeel van het DG. Het DG heeft daarnaast coördinerende rollen op de dossiers Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie. Daarnaast is het DG verantwoordelijk voor de aansturing op het terrein van LNV van de directie Regio (die ook werkzaam is voor het ministerie van EZK) en de samenwerking met de Regioambassadeurs.

Het DG is opdrachtgever van de NVWA (voor wat betreft de onderwerpen van het DG), Staatsbosbeheer, het Bureau Beheer Landbouwgronden en de Kamer voor de Binnenvisserij.

De directie Strategie, Kennis & Innovatie

De directie SK&I is dé partner voor strategie, kennis en innovatie voor de maatschappelijke en economische uitdagingen binnen het groene domein. De directie vervult een LNV brede strategierol in nauwe samenwerking met de beleidsdirecties en de strategische functie bij Bureau Politieke Zaken. Ze vervult een belangrijke rol bij het uitwerken van de vorig najaar uitgebrachte LNV-visie van de minister.

Daarnaast is de directie nauw betrokken bij de strategische trajecten van de andere dienstonderdelen van het ministerie bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, duurzame veehouderij, natuur en de I-strategie.

De directie is vertegenwoordigd in het interdepartementale strategenoverleg en onderhoudt op dit gebied nauwe contacten met de plan-/adviesbureaus en kennisinstellingen.

Directie SK&I is tevens verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het missie gedreven kennis- en innovatiebeleid op het gebied van landbouw, water en voedsel. Dat gebeurt in goede samenwerking met de departementen EZK en OCW, de Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en de kennisinstellingen. Uitgangspunt daarbij is de borging van de noodzakelijke koppeling van de inzet van kennis- en innovatie aan de beleidsopgaven.

Kennisontwikkeling, kennisverspreiding/onderwijs en innovatie zijn hiervoor onmisbare instrumenten, die worden ingezet en geprogrammeerd in samenwerking met bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstituten, maatschappelijke organisaties, regionale overheden en in internationaal verband.

De directie SK&I is organisatorisch gepositioneerd binnen DG Agro, maar werkt ook voor het DG NVLG.

De opgave

De komende jaren zal de directeur leiding moeten geven aan een aantal forse opgaven:

 • LNV-brede strategieontwikkeling op het gebied van Landbouw, Voedsel en Natuur en verdere versterking van het strategisch vermogen van LNV;
 • vanuit kennis, innovatie en groen onderwijs leveren van een stevige bijdrage aan de implementatie van de LNV-visie;
 • het verbinden van de strategische kennis-/innovatie-agenda van LNV aan de kennis-/innovatieagenda van de EU en andere internationale gremia;
 • verder vorm en inhoud geven aan het missie gedreven kennis- en innovatiebeleid van LNV, samen met andere betrokken departementen, de Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en kennisinstellingen;
 • het samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen ten uitvoer brengen van het Groenpact; een gezamenlijke agenda die zich richt op het vernieuwen van het onderwijs, het benutten van het onderwijs voor de innovaties in het LNV-domein en het aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Van de directeur wordt tevens verwacht dat hij/zij in samenspraak met de medewerkers van de directie het organisatieontwikkelingstraject van de directie een nieuwe impuls geeft, mede gebaseerd op het recent gehouden Medewerkersonderzoek.

Wat vraagt dit van u?

Genoemde opgaven vragen om:

 • leidinggevende ervaring op het niveau van directeur of aantoonbare directeurspotentie;
 • ervaring in een vergelijkbare functie met strategie, kennis en innovatie;
 • beleidservaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • ervaring in samenwerking binnen brede, voor de functie relevante netwerken;
 • ervaring met organisatieontwikkeling;
 • ervaring binnen de rijksoverheid is een pre;
 • internationale ervaring is een pre.

Gevraagde persoonlijke typering

De opgave waar LNV voor staat, betekent dat de directeur affiniteit moet hebben met complexe processen, die een grote maatschappelijke en soms ook economische doorwerking hebben. Daarbij moet hij/zij in staat zijn om over de grenzen heen te kijken. Nieuwsgierigheid en de bereidheid om de samenwerking op te zoeken is een must.

De directeur SK&I is:
open, evenwichtig, zelfbewust; straalt gezag en vertrouwen uit;
inspirerend en verbindend; opereert met toewijding en politiek-bestuurlijk gevoel; in staat zich onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de belangen van het departement uit te dragen;
coachend leider, vaardig in het opbouwen en onderhouden van een effectieve, resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur; heeft actief aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en de balans werk-privé;
omgevingsbewust, sterke in- en externe oriëntatie, uitstekende netwerker; gericht op samenwerking en verbinding op diverse niveaus, binnen het DG, binnen LNV, interdepartementaal en met maatschappelijke partijen; teamspeler;
analytisch, resultaatgericht en heeft visie; beschikt over strategisch inzicht en koersvastheid; sterk in beleidsontwikkeling én –implementatie.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijvoorbeeld uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager.

De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectieprocedure

De selectiegesprekken vinden plaats in de periode van 15 tot 19 juli 2019.
Voorafgaand aan de selectieprocedure, in de week van 24 juni, worden pre-selectiegesprekken georganiseerd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 518-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjolijn Sonnema
directeur-generaal Agro
Telefoonnummer: 06-52 09 84 09 of 070-379 8862 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Leonore Harthoorn
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 12 67 59
E-mailadres: l.harthoorn@minezk.nl