Directeur Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15 (of schaal 16, onderzoek loopt)
Vacaturenummer
DGABD 231-23
Publicatiedatum
26 mei 2023
Sluitingsdatum
11 juni 2023

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit

Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit

Het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit (SKC) is een organisatie die tot doel heeft strategische dreigingsbeelden op te stellen die richting geven aan de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Drugs, zware vuurwapens, liquidaties en miljarden euro’s crimineel geld. Misdaad ontwricht onze samenleving. Het is een complexe, schimmige vijand die alomtegenwoordig is: aanwezig in boven- en onderwereld, opererend over de landsgrenzen heen en dwars snijdend door het takenpakket van beleidsmakers, rechercheurs, douanebeambten en andere crime fighters. Al deze partijen zetten zich met overgave in vanuit hun expertise en zij hebben veel kennis en data op hun specifieke vakgebied. Er zit veel waarde in de bundeling van deze data. Het is de kunst om daar diepgaande, nieuwe inzichten uit te halen. De missie van het SKC is: ‘Veiligheid en stabiliteit van Nederland vergroten door georganiseerde ondermijnende criminaliteit transparant te maken’.

Het doel is om vanuit meerdere perspectieven een wereldwijd strategisch beeld en de duiding te bereiken van informatiestromen over goederen, mensen, financiën en communicatie die te maken hebben met ondermijnende criminaliteit gericht op Nederland. Dit alles doen SKC vanuit de waarden: Verrassend, Wendbaar, Verbindend en Deskundig.

Positionering/ophanging van de organisatie

Het SKC is een jonge organisatie die begin 2021 is gestart en inmiddels is uitgegroeid tot ongeveer 25 medewerkers. Als onderdeel van het compensatiepakket voor de provincie Zeeland ‘Wind in de Zeilen’ is het SKC gevestigd in Vlissingen. Deze vestigingsplaats heeft ook symbolische waarde: gelegen in een grote havenstad, te midden van de havens van Rotterdam en Antwerpen, bevindt het SKC zich nabij de logistieke knooppunten waarop de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit zich voor een belangrijk deel richt. Het SKC is onderdeel van de zogeheten Law Delta in Zeeland waar verder een hoog beveiligde rechtbank en extra beveiligde gevangenis deel van uitmaken.

In 2023 eindigt de kwartiermakersfase van het SKC en wordt de omslag gemaakt van opbouw naar consolidatie en uitbouw. De komende periode wordt het SKC beheersmatig ingebed in het bestuursdepartement, waarbij de aansturing plaatsvindt binnen het zogeheten sturingsmodel JenV. In dit tripartite sturingsmodel is het SKC opdrachtnemer en is het directoraat-generaal Ondermijning van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beheersmatig eigenaarschap ligt bij de Directie Eigenaarsadvisering. Deze constructie is tijdelijk. In een later stadium zal een definitieve keuze volgen over de positionering van het SKC binnen de Rijksoverheid.

De opgave

Vanaf de start van het SKC heeft de focus gelegen op de opbouw van de organisatie, zijn netwerk en zijn producten. Inmiddels is het SKC in een nieuwe fase beland waarin consolidatie van de organisatie en haar werkprocessen centraal staat, evenals het verder professionaliseren en positioneren van zijn producten.

Vertrouwen en gezag moet je verwerven. Daarvoor staat het SKC in voortdurende dialoog met zijn partners over de vraag waar de meeste meerwaarde kan worden geboden voor de vraagstukken van vandaag, waarbij het SKC tegelijkertijd inzicht geeft in de ontwikkelingen en vraagstukken van morgen. De kwaliteit en juistheid van de analyses van het SKC zijn daarbij wetenschappelijk geborgd en boven elke twijfel verheven.

Als directeur draag je zorg voor de visievorming, implementatie en uitwerking van de producten van het SKC. Daarbij staat het strategisch dreigingsbeeld centraal. Het SKC is een succes als het accurate dreigingsbeelden oplevert, waarmee we de ondermijning kunnen doorgronden. En daardoor beter kunnen ingrijpen. We willen weten waar ondermijning toeslaat, hoe de criminelen gebruik maken van onze samenleving, en welke betekenis deze kennis heeft voor onze aanpak. Als we dat soort zaken beter weten, maken we als overheid betere keuzes en worden we effectiever en wendbaarder. En uiteindelijk ook de samenleving weerbaarder. Hierbij werkt het SKC nauw samen met zijn partners. Denk aan Politie, Openbaar Ministerie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee maar ook met (internationale) onderwijsinstellingen, gemeenten en Landelijke Fenomeentafels. Daarnaast werkt het SKC samen met tal van private partijen. Vanuit verschillende invalshoeken brengen al deze partijen hun expertise en informatie samen binnen het Strategisch Kenniscentrum om te zien hoe georganiseerde criminaliteit zich ontwikkelt en hoe deze het beste wordt aangepakt.

Je zorgt ervoor dat met alle stakeholders goede relaties worden onderhouden en dat (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen tijdig worden onderkend, gedeeld worden met partners en dat deze worden betrokken in de werkzaamheden SKC. Je hebt hierbij een brede blik, herkent relaties en ontwikkelingen en weet verbanden te leggen en waar nodig interventies te plegen. Je benut kansen om partijen intern en extern te verbinden. Bijzondere aandacht geldt daarbij voor de relatie met de Nationale Samenwerking Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) en de Landelijke Fenomeentafels (LFT). Deze samenwerkingsverbanden versterken de integraliteit en samenhang van de ondermijningsaanpak. Als directeur van het SKC werk je nauw met deze verbanden samen om elkaar wederzijds optimaal in positie te brengen.

Ook zorg je ervoor dat de interne processen goed ingericht zijn, met de nodige juridische en veiligheidswaarborgen zijn omgeven en dat de kwaliteit geborgd is. In de relatie met JenV, partnerorganisaties en andere stakeholders bewaak je de onafhankelijkheid en objectiviteit van de analyses van het SKC, binnen de kaders van de opdracht en met oog voor hun behoeften.

Wat vraagt dit van jou?

 • Wij zoeken een boegbeeld dat het SKC als gezaghebbende organisatie binnen de ondermijningsaanpak op de kaart zet, het internationale karakter van het SKC in zich draagt en uitdraagt, en strategische (inter)nationale allianties weet te smeden op het terrein van het ontwikkelen en delen van kennis- en expertise.
 • Je geeft (bege)leiding aan de transitie van kwartiermakersorganisatie naar een geprofessionaliseerde en robuuste organisatie, hetgeen ook in de producten van het SKC tot uitdrukking komt;
 • Je beweegt je makkelijk in netwerken, hebt een open en transparante communicatiestijl, en kun je boodschappen helder en overtuigend uitdragen.
 • Je bent een echte verbinder, die in staat is om de activiteiten van de strategische onderzoeks- en analyseafdelingen van de partnerorganisaties te laten ontsluiten, maar ook te voeden, en de verbinding te leggen met onderzoeksinstituten en de wetenschap.
 • Je bent uitstekend in staat complexe opgaven snel te overzien, geholpen door een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Onder druk blijf je kalm en stuur je doelgericht op resultaat, draagvlak en rust.
 • Tot slot ben je zelfreflectief en creëer je een veilig werkklimaat waarin medewerkers alle ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen.

Om aan de consolidering en professionalisering leiding te geven werft het ministerie van JenV per 1 augustus 2023 een directeur voor onbepaalde tijd.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • enkele jaren (senior) leidinggevende ervaring binnen de overheid of daarbuiten, bijvoorbeeld bij een kennisinstelling;
 • ervaring met internationale samenwerking;
 • kennis van en vertrouwd zijn met de actuele ontwikkelingen op het terrein van Informatievoorziening en Informatiehuishouding en ICT-dienstverlening;  
 • een goed afgestelde antenne voor bestuurlijke en politieke behoeften en risico’s;
 • uitstekende netwerkvaardigheden;
 • sterke affiniteit met de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit;
 • interesse voor strategische analyse en toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van criminaliteitsbestrijding.

Wat bieden we?

 • De kans om op een interessant en belangrijk domein van JenV een verbindende en invloedrijke rol te vervullen, de mogelijkheid om met collega’s en externe partners te werken aan maatschappelijk uitdagingen én met bevlogen medewerkers en managers te bouwen aan een inspirerende organisatie.
 • Salariëring volgens CAO Rijk, indicatief schaal 15. De functie wordt nog gewaardeerd. De uiteindelijk inschaling is afhankelijk van ervaring. Naast het salaris ontvangt u 16,37% Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwa-liteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats op 21 juni 2023.

Gelet op de inhoud van de functie is een integriteitsonderzoek door de AIVD niet uitgesloten.

Een selectieassessment - in het geval je geen ABD-topmanager bent – maakt onderdeel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 231-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. H.J.I.M. de Rooij
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-370 60 23
E-mailadres: h.derooij@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Liskje Kornelius
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-11 74 70 73
E-mailadres: l.kornelius-hilverda@minjenv.nl