Directeur Telecom, Vervoer en Post bij ACM

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Autoriteit Consument & Markt
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 479-17
Publicatiedatum
7 december 2017
Sluitingsdatum
1 januari 2018

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Kansen voor ondernemers en innovatie. Keuzes voor consumenten. Binnen de kaders die de wetgever stelt, komt ACM onafhankelijk en zelfstandig tot besluiten. De minister van Economische Zaken en Klimaat is politiek verantwoordelijk.

Directie Telecom, Vervoer en Post

De directie Telecom, Vervoer en Post (TVP) is verantwoordelijk voor alle marktregulerende taken en voor mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de sectoren die onder het aandachtsgebied van de directie vallen. Daarnaast ziet de directie toe op naleving van een aantal specifieke verplichtingen op de telecom-, vervoer- en postmarkten. Meer informatie over Telecom, Vervoer en Post vindt u op de website van ACM.

De taken vallen uiteen in drie categorieën: taken die direct uit wetgeving volgen (zoals in het vervoertoezicht), taken waarbij een integrale (markt)analyse bepalend is voor de keuze van interventies (diverse markten in telecom en post) en taken die een meer proceskarakter kennen (zoals nummeruitgifte en het registratieproces). De directeur geeft met de andere 4 MT-leden leiding aan de directie (80 medewerkers).

De opgave

De digitale omwenteling, de platformeconomie, het vervagen van grenzen tussen markten en de spelers die daarop actief zijn, stellen toezichthouders nationaal en internationaal voor grote uitdagingen. Het is een snel veranderende wereld waarbij de invloed van Europa groot is. Zowel binnen ACM als tussen Nederlandse en buitenlandse toezichthouders zal samenwerking en kennisdeling steeds meer aan belang winnen.

De directeur heeft de drive, de nieuwsgierigheid, het intellect en de ervaring om deze ontwikkelingen te helpen doorgronden en passende antwoorden te formuleren en te implementeren met afwisselend zachte en harde hand.

Van de directeur wordt een (pro)actieve, samenwerkingsgerichte en vooruitstrevende rol verwacht in internationaal verband, in het bijzonder de BEREC maar ook in andere (inter)nationale samenwerkingsverbanden en op andere podia.

De wetgeving is vaak reactief en kan achter de ontwikkelingen aan lopen. Omdat de directie voor haar toezicht afhankelijk is van deze wetgeving kan dit spanning opleveren. De directie TVP kan via de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat invloed hebben op de implementatie en effectiviteit van de wetgeving. Dit vraagt van de directie TVP goede samenwerking met de ministeries, ieder vanuit hun eigen rol.

Directie TVP wil haar wettelijke taken robuust en daadkrachtig uitvoeren en in verbinding staan met de belangrijkste stakeholders. Naast meer klassieke reguleringsuitdagingen (bijv. spoor, luchtvaart, post) vraagt relatiebeheer (bewust managen van inhoud en relatie) en kwaliteit voortdurend aandacht. Komend jaar staat ook in het teken van kennisontwikkeling (bijv. e-commerce, 5G, netneutraliteit) en toenemende aandacht voor internationale oriëntatie (nieuwe Europese regelgeving).

De directeur TVP is één van de negen directeuren van ACM en draagt bij aan de strategische visie en realisatie van beleid van ACM. Hij is verantwoordelijk voor de afgesproken resultaten van de directie TVP en is eerste aanspreekpunt voor het Bestuur van ACM. De dialoog tussen het Bestuur van ACM en de directeuren over de strategie van de ACM vindt plaats in het strategisch bestuurlijk overleg (SBO).

Wat vraagt dit van u?

De directeur TVP zal een gezaghebbend toezichthouder moeten zijn binnen de sectoren Telecom, Vervoer en Post en heeft een goede positie in de Nederlandse en Europese beleidsnetwerken. Hij is in staat de missie en visie van ACM overtuigend uit te dragen.

Hij is een samenbindend leider, geeft inspirerend richting en behaalt de afgesproken resultaten. Weet een goede balans te vinden tussen inhoud, proces en relatie. Ook biedt hij medewerkers perspectief en stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het creëren van een veilig werkklimaat is daarbij voorwaarde. Zelf opereert de directeur professioneel, open en onafhankelijk. Hij organiseert reflectie en feedback en vervult daarmee een voorbeeldrol.

De directeur is in staat om verbinding te leggen met de departementen en effectief samen te werken. Daarbij laat hij zien goed gevoel te hebben voor de verhouding tussen de toezichthouder en de departementen. Ook zoekt de directeur samenwerking op met andere toezichthouders om met elkaar te werken aan de ontwikkeling van het toezicht.

Internationaal werkt de directeur effectief samen en is in staat invloed uit te oefenen.

Gevraagde kennis en ervaring

Genoemde opgaven vragen om:

 • Ruime leidinggevende ervaring aan professionals, bij voorkeur op het niveau van directeur of nadrukkelijk directeurspotentie;
 • Kennis van financieel-economische processen;
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met toezicht/mededinging;
 • Ervaring in de Telecom is een pre;
 • Internationale ervaring is een pre;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Engelse taal.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Open, evenwichtig, zelfbewust, straalt gezag en vertrouwen uit;
 • Coachend leider, vaardig in het opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur;
 • Analytische scherpte, resultaatgericht;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen op het gebied van mededinging en regulering; innovatief;
 • Omgevingsbewust, sterke externe oriëntatie;
 • Bestuurssensitief en in staat zich onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de rug recht te houden.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het "eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). De ABD-manager dient aan minimaal twee van de hiernavolgende criteria te voldoen:

 • ervaring buiten de Rijksoverheid;
 • internationale ervaring;
 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht.

Een assessment kan deel uit maken van het selectieproces.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Planning selectieprocedure

Oriënterende gesprekken vinden plaats tussen 2 en 13 januari 2018.
De selectiegesprekken worden gehouden tussen 22 en 31 januari 2018.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 479-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Henk Don
Lid Raad van Bestuur ACM
Telefoonnummer: 070-722 2000 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Aris Jan Hofker
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-211 019 23
E-mailadres: aris-jan.hofker@minbzk.nl