Directeur Toezichtbeleid bij SodM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Staatstoezicht op de Mijnen/ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 222-18
Publicatiedatum
14 september 2018
Sluitingsdatum
14 oktober 2018

Staatstoezicht op de Mijnen

De inwoners van Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hun veiligheid en gezondheid én de bescherming van het milieu op transparante wijze borgt. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vervult hierin een belangrijke rol. SodM houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het opsporen, winnen, transporteren en opslaan van delfstoffen en aardwarmte. Ook houdt SodM toezicht op de technische integriteit van de onder de Gaswet vallende buisleidingen (voor gastransport en -distributie) en offshore windmolenparken. SodM toetst op de aspecten veiligheid, milieu en gezondheid en bevordert dat de onder toezicht gestelde bedrijven hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu daadwerkelijk nemen. Het winnen van gas, olie, zout en aardwarmte is immers niet zonder risico’s.

Als toezichthouder adviseert SodM gevraagd en ongevraagd de minister van Economische Zaken en Klimaat over vergunningverlening en beleidsontwikkeling. SodM werkt daarbij samen met externe experts, het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) en instituten zoals TNO, KNMI, CBS en RIVM. SodM heeft een eigen onderzoeksbudget waaruit onder andere het KEM gefinancierd wordt.

SodM is organisatorisch onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en treedt op als onafhankelijk toezichthouder. Werkt daartoe goed samen met diverse andere inspecties, waaronder ILT (I&W) en Inspectie SZW (ISZW), en het Openbaar Ministerie/Functioneel Parket (strafrechtelijke onderzoeken). Voorts draagt SodM vanuit zijn onafhankelijke rol bij aan de kwaliteit van beleid en uitvoering bij EZK en de andere genoemde ministeries. SodM heeft circa 90 medewerkers.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met al onze partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders, nu en later. Verduurzaming en verdienvermogen gaan daarbij hand in hand. Wij werken aan een CO2-arme economie en stimuleren innovaties en verdienkansen. We zetten ons in voor schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en te groeien. En we benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt, vernieuwt en zet publieke belangen centraal.

De directie Toezichtbeleid

SodM opereert in een politiek-bestuurlijk, maatschappelijk en economisch gevoelig krachtenveld, gelet op de energietransitie, toenemende risicoperceptie en risicobewustzijn bij delfstoffenwinning, veiligheid van de gaswinning in Groningen en diverse recente incidenten. Het domein is breed, technisch complex en risicovol. Positionering als gezaghebbend toezichthouder is essentieel om slagvaardig te opereren.

De organisatieontwikkeling van SodM richt zich enerzijds op een continue verbetering van de kwaliteit van het toezicht, anderzijds op versterking van de organisatie, o.a. door het behouden en werven van deskundige medewerkers, personeelsontwikkeling en vernieuwing van de informatievoorziening.

De directeur Toezichtbeleid (TB) maakt deel uit van het collegiale directieteam van SodM onder leiding van de inspecteur-generaal. Het directieteam bestaat naast de directeur Toezichtbeleid uit de directeuren Ondergrond en Boren, Engineering en Netbeheer en de directeur Bestuurszaken. Bij de directie Toezichtbeleid zijn een achttal professionals werkzaam met specialistische kennis op de terreinen risicobeleid, internationale samenwerking, veiligheid & gezondheid, vergunningsadvies en milieu. De directie levert een essentiële bijdrage aan de (strategische) ontwikkeling van SodM (vaak ook als initiator) en is een belangrijke speler in de interne en externe netwerken.

De opgave

 • De directie Toezichtbeleid heeft een belangrijke rol in de doorontwikkeling van SodM als toezichthouder. De directie is daarmee ook als het ware de ‘motor’ van de organisatieontwikkeling (gericht op de rol van de toezichthouder). Daarbij werkt zij intensief samen met de vakdirecties Ondergrond en Boren, Engineering en Netbeheer en met de directie Bestuurszaken. De directie ontwikkelt kennis op de thema’s veiligheid, gezondheid, milieu, zowel nationaal als internationaal. Ook trekt de directie zelf bijzondere toezichtprojecten en levert bijdragen aan interne audits binnen SodM ten dienste van een continue verbetering van de werkwijzen.
 • SodM is een kennisintensieve organisatie en de kwaliteit van haar werk is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van haar medewerkers. Het is daarom belangrijk dat de directeur een goed oog heeft voor de organisatieontwikkeling en de individuele ontwikkeling van medewerkers. Expertise moet opgebouwd worden en behouden blijven.
 • De directie is verantwoordelijk voor de toezichtstrategie en geeft richting en vorm aan het toezichtbeleid. De directeur Toezichtbeleid is gericht op een steeds effectiever opererende toezichthouder en zorgt voor continue verbetering van de kwaliteit van het toezicht. De directeur zorgt voor doorontwikkeling van het systeemtoezicht, versterking van de risicoanalyse en versterking van het risicomanagement. Hij coördineert de (inter-)nationale ketensamenwerking. De directie Toezichtbeleid staat ten dienste van het primaire proces.
 • De directie draagt zorg voor de totstandkoming van 'de staat van de sector', een periodieke rapportage die een overkoepelend en actueel beeld geeft van alle sectoren waarop SodM toezicht houdt. Vervolgens wordt het toezichts-arrangement daarop toegesneden.
 • De directie Toezichtbeleid coördineert de programmering van wetenschappelijk onderzoek. Zij formuleert de onderzoeksvraagstelling en beoordeelt de toegevoegde waarde van afgerond onderzoek. De directeur onderhoudt contacten met de wetenschap om optimaal de (inter-)nationale kennis te benutten ten behoeve van de ontwikkeling van toezichts- en risicobeleid. De directie zorgt voor de vertaling van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in beleidsvorming. Het is daarbij belangrijk dat SodM onafhankelijk kennis opbouwt.
 • Bestaande en nieuwe wet- en regelgeving wordt door de directie vertaald in uitvoeringsbeleid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de collega-directies binnen SodM. De directeur Toezichtbeleid zorgt voor de continue verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van toezicht en handhaving.
 • De directie Toezichtbeleid vervult een reflectieve rol op het beleid van SodM. Zij baseert zich hierbij op de praktijkervaringen met screening van operators, vergunningen en winningsplannen en op basis van de inzichten van de vakdirecties van SodM. Hierbij werkt de directie nauw samen met de directie Bestuurszaken van SODM en zoekt de maatschappelijk optimale samenwerking met de andere Rijksinspecties.

Wat vraagt dit van u?

Genoemde opgaven vragen om:

 • ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • ervaring en een breed netwerk in het toezicht;
 • ervaring met leidinggeven in complexe organisatiebrede veranderingsprocessen;
 • ervaring met het ontwikkelen van toezichtsbeleid in de fysieke omgeving is een pre;
 • ervaring met het werkterrein van SodM of complexe industriële activiteiten is een pre;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • kwartiermakerseigenschappen.

Gevraagde persoonlijke typering:

 • open, evenwichtig, zelfbewust, straalt gezag en vertrouwen uit;
 • geeft inspirerend richting aan de organisatieontwikkeling en weet mensen hieraan te binden;
 • opereert met visie, overtuigingskracht en creativiteit;
 • conceptueel denkvermogen, analytisch, onafhankelijke denker;
 • stuurt op resultaat, kwaliteit en samenwerking;
 • coachend leider, samenwerkingsgericht, verbindend en het vermogen om verbinding te leggen met de technisch-wetenschappelijke directies;
 • in staat om strategisch een breed netwerk op te bouwen en in te zetten;
 • omgevingsbewust, goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • sterk ontwikkelde antenne voor veiligheidsrisico’s en beheersing daarvan;
 • communiceert nauwgezet, tactvol en helder.

Rijksbrede visie op leiderschap

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'
De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'
De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Procedure

Bij deze procedure wordt Bureau ABD ondersteund door Lohman Advies. De vacature wordt in diverse digitale media gepubliceerd. Daarnaast worden kandidaten actief voor de functie benaderd (search).

Voor informatie over de vacature en de procedure kunt u contact opnemen met Sanne Lohman van Lohman Advies (tel. 088-3230220, vanaf 17 september 2018) en Aris Jan Hofker, MD-consultant Bureau ABD (tel. 06-21101923, vanaf 25 september 2018).

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces.

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie B, behoort tot de procedure.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 222-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl