Directeur Topsectoren en Industriebeleid tevens plaatsvervangend DG Bedrijfsleven & Innovatie bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 79-23
Publicatiedatum
17 maart 2023
Sluitingsdatum
9 april 2023

De wereld verandert in hoog tempo. Dat vraagt om wendbaarheid en weerbaarheid van onze bedrijven. Hoe zetten we onze Topsectoren goed in voor het realiseren van maatschappelijke innovaties én voor ons toekomstig verdienvermogen? Hoe organiseren we leveringszekerheid van kritische grondstoffen en materialen? Welke positie kiezen Nederland en Europa in de mondiale handel en industrie?

De nieuwe directeur draagt met het team graag bij aan de oplossingen van vragen rondom ons vestigingsklimaat, open strategische autonomie, economische veiligheid en lange-termijn investeringen.

Wat ga je doen en wat vraagt dit van jou?

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) zet samen met het bedrijfsleven,  maatschappelijke partners en departementale collega’s de schouders onder:

 • De versterking van ons vestigingsklimaat
 • Een pro-actief topsectoren- en industriebeleid gericht op verduurzaming en het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten
 • Investeringen in economische veiligheid en strategische autonomie
 • Het ontwikkelen van nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau

De directie TOP is hét aanspreekpunt voor alle strategische bedrijven en economische sectoren in Nederland die kunnen en willen vernieuwen. Denk o.a. aan sectoren als Hightech, Maritiem, Agri & Food, Chemie, Defensie en de maakindustrie. Deze plek is dus geknipt voor iemand die affiniteit heeft met het bedrijfsleven en die het leuk vindt om in publiek - private netwerken te acteren.

De mensen in jouw directie voeren veel gesprekken met sectoren en bedrijven. Vaak over zaken waar veel over te doen is en die gepaard gaan met de aandacht vanuit de politiek, media en brancheorganisaties. Zoals het huidige vestigingsklimaat, de uitdagingen op het gebied van de strategische autonomie en het belang van economische veiligheid. Jij zet je in om, samen met collega-directies en andere departementen, de verbinding te versterken tussen enerzijds de inzet op en de directe contacten met economische sectoren en anderzijds de prioritaire beleidsthema’s.

Van de overheid wordt een sterke regierol gevraagd. Je geeft richting en sturing aan de invulling en uitvoering van de doelstellingen en beleidskeuzes van de bewindspersonen van EZK en het kabinet. Je adviseert de bewindspersonen gevraagd en ongevraagd en helpt hen goed positie in te nemen in de driehoek: buitenwereld, politiek en ambtelijke organisatie. Ook vraagt dit sturing op de samenwerking met stakeholders, belangenorganisaties, beleidsdirecties, uitvoeringsinstanties en private partijen binnen Nederland en internationaal. In de huidige geopolitieke context is internationale samenwerking complexer en belangrijker geworden.

De directie TOP is erg in beweging. Afgelopen jaren is de directie fors gegroeid in omvang, er kwamen verschillende nieuwe dossiers en collega’s bij. Recent is een deel van de directie afgesplitst naar de programmadirectie Verduurzaming Industrie i.o. (afronding in april 2023). Als directeur krijg je de opdracht om de missie en visie van de directie door te ontwikkelen, TOP te herijken en van TOP weer een sterk geheel te maken. Je wordt daarin ondersteund door een projectteam van medewerkers. Het revitaliseren van het huidige topsectorenbeleid, dat ruim 10 jaar bestaat, hoort hier ook bij. Evenals werkdruk verminderen door prioriteiten te stellen en meer focus aan te brengen in dossiers, en te zorgen voor meer verbinding tussen collega’s, ook over de grenzen van de eigen eenheid heen.

Als EZK streven we naar een open en lerende organisatie, waarin ruimte is voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.  Als directeur speel je een belangrijke sturende en verbindende rol in dit verandertraject. Je kunt genoemde ontwikkelingen goed over de bühne brengen en je kunt een boegbeeldrol vervullen. Je bent resultaatgericht, werkt graag samen en maakt heldere keuzes in strategische prioriteiten. Je hebt aandacht voor de cultuur en werkwijze van de directie.

Bij TOP werkt een diverse groep mensen vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij zorgen dat belangen van bedrijfsleven goed worden meegenomen in beleidsontwikkeling. De medewerkers hebben daarbij het gevoel voor wat werkt in de praktijk van economie en beleid. Samen met je MT-collega’s geef je sturing aan de directie (circa 85 fte) en zorg je voor goede communicatie, een beheersbare werkdruk en een prettige werksfeer. Het is belangrijk dat medewerkers volop ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling krijgen. Als directeur enthousiasmeer, inspireer en motiveer jij je mensen. Je bent een verbinder en coacht en begeleidt je team bij de werkzaamheden. Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor.

Aan de functie van directeur Topsectoren en Industriebeleid is tevens de rol van plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) verbonden. Deze rol houdt in dat je samen met de DG B&I de strategische inzet van het directoraat-generaal en van ons ministerie ondersteunt. Dit doe je in- en extern, in overleggen met de minister en bij parlementaire debatten. In de plv. DG-rol wordt ook van je verwacht dat je, samen met je collega directeuren, de samenhang en samenwerking binnen het DG B&I verder uitbouwt. Dankzij je brede oriëntatie binnen ons werkveld gaat jou dit goed af.

Vereisten voor de functie

 • Ervaring als directeur; met een breed handelingsrepertoire en ervaring met het aansturen van een organisatiecultuurverandering
 • Ervaring met complexe politiek-bestuurlijke besluitvorming en sturing geven in een complex speelveld met belangentegenstellingen
 • Ervaring met of in het bedrijfsleven; je begrijpt het bedrijfsleven en doorziet de implicaties van het overheidsbeleid daarop
 • Ervaring met project-/programmamanagement (bijvoorbeeld agile)
 • Economisch profiel is een pre
 • Internationale ervaring (EU) is een pre

Wat bieden we?

 • De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen
 • Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om het bedrijfsleven in Nederland te versterken
 • Salariëring volgens de cao Rijk, schaal 17. Aan de plaatsvervangende rol is een toeslag van één tot maximaal drie periodieken verbonden.
 • Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We verbinden en vernieuwen, en werken samen met onze partners aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. We werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. En we staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie.

Hierbij stimuleren we innovatie en benutten we de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen om het samengaan van verduurzaming en economische ontwikkeling. In Nederland en daarbuiten. We zoeken daarbij actief de samenwerking met Europese en internationale partners.

Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

Het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart. Deze rechtvaardige en inclusieve economie resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land. Zo houden we Nederland ook internationaal aantrekkelijk. B&I bestaat uit vier beleidsdirecties, waar de directie Topsectoren en Industriebeleid er één van is, en een programmadirectie i.o.

Directie Topsectoren en Industriebeleid

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek is de directie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid en het industriebeleid in het licht van de grote transities en de geopolitieke uitdagingen die daar spelen.

De directie vervult een regierol, zowel richting externe stakeholders (o.a. topteams, bedrijven en koepel-/brancheorganisaties en de regio) als binnen de overheid (andere EZK-onderdelen en departementen) en bewaakt de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast is de directie accountmanager voor het bedrijfsleven.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

De Meldplicht financiële belangen kan van toepassing zijn. Dit betekent dat je bij jouw aanstelling meldingsplichtige bent met betrekking tot jouw persoonlijke financiële omstandigheden over bezit van effecten en andere relevante financiële belangen. Om risico’s op (de schijn van) financiële belangenverstrengeling en/of oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie te vermijden, geldt meestal dat je geen effecten of andere financiële belangen mag bezitten en verwerven. Waar mogelijk worden hierover maatwerkafspraken met je gemaakt.

Over de selectieprocedure

 • Een assessment en een referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit kan ook betekenen dat we openbare bronnen als sociale media raadplegen.
 • Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van het selectieproces.
 • De preselectiegesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden (digitaal) plaats in de periode 10 tot 21 april 2023.
 • In de tweede en derde week van mei 2023 vinden de selectiegesprekken plaats.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 79-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Guido Biessen
Wnd. directeur generaal B&I
Telefoonnummer: 06-31 98 44 63 / 06-29 68 38 24
E-mailadres: secretariaatDGBI@minezk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Lida van Doorn
MD-consultant directoraat-generaal ABD
Telefoonnummer: 06-22 04 49 00
E-mailadres: a.j.m.vandoorn@minezk.nl