Directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid/Directoraat- Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 664-22
Publicatiedatum
25 januari 2023
Sluitingsdatum
11 februari 2023

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mensen op straat in een stad

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Het Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (hierna DGPenV) is verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland. Het gaat daarbij om vier cruciale stelsels in het veiligheidsdomein: de politie, de brandweer, het stelsel van crisisbeheersing, meldkamers en noodhulp. DGPenV zorgt dat alle uitvoerende organisaties binnen deze stelsels hun taken effectief kunnen uitvoeren, nú en in de toekomst.

De hoofdstructuur van het DGPenV bestaat uit een directeur-generaal en drie directeuren. De DG en de directeuren geven gezamenlijk sturing aan het gehele directoraat. Dit doen zij samen met negen programmamanagers.

De directeuren en programmamanagers sturen samen op maatschappelijke opgaven over de grenzen van de eigen portefeuille en programma’s heen. Daarnaast draagt elke directeur bij aan de organisatieontwikkeling van het DG op het gebied van onder andere ambtelijke vakmanschap, werkgeluk, informatiehuishouding, diversiteit en inclusie en sociale veiligheid.

De directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer is lijnverantwoordelijk voor twee programma's:

 • Veiligheidsregio’s en crisisbeheersing
 • Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren

De andere directeuren zijn verantwoordelijk voor de portefeuilles Politieel beleid en Taakuitvoering en Politieorganisatie en –middelen.

Ontwikkeling DGPenV

Het DGPenV heeft een omslag gemaakt van een DG met dominante transitieopgaven (de vorming van de nationale politie, ontwikkeling C2000, realisatie meldkamers) naar een beleids-DG met continuïteitsopgaven voor een toekomstbestendig politiebestel, de brandweer, het stelsel van crisisbeheersing, meldkamers en noodhulp.

De opgaven voor de directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer

Of het nu gaat om de aanpak van de coronacrisis, de opvang van ontheemden uit Oekraïne, een digitale dreiging of de bestrijding van branden: de veiligheidsregio’s, de brandweer en tal van andere crisispartners zorgen ervoor dat Nederland voorbereid is op de rampen en crises van vandaag en morgen.

We werken aan de versterking en doorontwikkeling van de crisisbeheersing in Nederland en Caribisch Nederland, strategische beleidscoördinatie van het Europese civiele beschermingsmechanisme en VN –SENDAI framework en aan vernieuwende ontwikkelingen op het terrein van moderne informatievoorziening voor de openbare orde en hulpdiensten.

Inhoudelijke vraagstukken zijn onder andere de versterking van de bovenregionale samenwerking tussen veiligheidsregio’s en rijksoverheid, versterking van bepaalde EU-instrumenten op het gebied van rampenbestrijding, landelijke risicoprofiel en dekkingsplan brandweer, doorontwikkeling van het informatiemanagement en het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2). Het KCR2 wordt doorontwikkeld vanuit de bestaande organisatie Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC). Deze organisatie wordt aangestuurd door het Hoofd LOCC en tevens Kwartiermaker KCR2 en valt direct onder de verantwoordelijkheid van deze directeur.

Ten aanzien van de landelijke informatievoorzieningen zetten we ons, in nauwe samenwerking met vele publieke en private partners, in voor de best mogelijke communicatie tussen hulpverleners bij incidenten, rampen en crises. Doel is het snel alerteren van burgers bij crises en vermiste personen en dat burgers de hulpdiensten snel kunnen bereiken. Thema’s als informatieveiligheid, innovatie, governance en de bijbehorende wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol.

De huidige directeur vervult op dit moment ook de CIO-rol voor het DG. Nadat deze vacature is ingevuld wordt opnieuw bezien op welke wijze deze rol wordt belegd.

Het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke veld waarin je als directeur VCM opereert, is flink in beweging. Zo staan er bij de brandweer grote veranderingen op de agenda en werken we aan verdere ontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio’s, de modernisering van het Staatsnoodrecht, evaluatie van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en de ontwikkelingen rondom de veiligheidswet BES. We bouwen mee aan de meldkamer van de toekomst, die op dit moment gestalte krijgt binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Ook versterken we de technologische en organisatorische ontwikkeling van 112, NL-Alert, Burgernet en het netcentrisch werken. We werken aan nieuwe missiekritische communicatievoorzieningen voor de hulpdiensten met de vervanging van C2000. Door voorzieningen te moderniseren en de informatievoorziening in de crisis- en rampenbestrijding voortdurend te verbeteren, kunnen onze partners - waaronder de politie, veiligheidsregio’s, Defensie, ambulancezorg en grote publieke en private crisispartners - hun taken nóg beter uitvoeren.

Bij al deze activiteiten trekken we samen op met veiligheidsregio’s en tal van andere partners in ons brede netwerk.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je staat aan de lat om met je collega’s samen het DG en de programma’s Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamers, Crisiscommunicatie en Alerteren naar een volgende fase te brengen.
 • Je zorgt samen met andere departementen en partners in het veld dat de genoemde opgaven worden gerealiseerd (nieuw beleid, nieuwe wetgeving, continuïteit in de uitvoering).
 • Je geeft vorm aan de stelselverantwoordelijkheid van de minister door samen met partners (in de samenwerking rijk- regio, interdepartementaal en publiek-privaat) te zorgen dat ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid pakt om de gewenste verandering binnen de stelsels in gang te zetten om zo de veiligheid te vergroten.
 • Je vertegenwoordigt het ministerie van JenV adequaat in complexe politiek, bestuurlijke netwerken en weet hierin een goede en constructieve samenwerkingsrelatie te realiseren.
 • In crisissituaties ben je in staat de rust te bewaren en met de juiste partners concreet te handelen.

Wie ben je?

Wij zoeken een stevige, ervaren beleidsmaker en manager, relationeel sterk én met een goed afgestelde politiek-bestuurlijke antenne. Je bent uitstekend in staat overzicht te bewaren, vanuit de lange lijnen te opereren maar weet ook wanneer het nodig is zaken hands-on, adequaat en strak aan te sturen. Je zoekt hierbij de verbinding met de partners op interdepartementaal, lokaal en nationaal niveau door mensen en organisaties bij elkaar te brengen en te sturen op samenwerking. Je bent een gids en coachend leidinggevende voor de mensen en programma’s binnen je portefeuille omdat je oog hebt voor de uitvoeringspraktijk/buitenwereld, met tact opereert, informatie deelt, belanghebbenden actief betrekt, en deelbelangen weet te overstijgen. In je communicatie kun je boodschappen helder en overtuigend uitdragen en ga je op een open en soepele wijze met mensen om. Je bent zelfreflectief en creëert een veilig werkklimaat waarin medewerkers alle ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Tenslotte houd je het hoofd koel bij crises en incidenten. 

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Meerjarige managementervaring (waarbij wij ook kansen bieden aan talent);
 • Kennis van beleid op het gebied van rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing en brandweerzorg in de context van het brede veiligheidsdomein;
 • Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke en ambtelijke omgeving;
 • Uitstekende relationele en verbindende vaardigheden zodat je effectief kunt samenwerking op organisatie, lokaal en nationaal niveau;
 • Bewezen ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven tot een goed einde te brengen.

Wat bieden we?

De kans om op een interessant en belangrijk domein van JenV een verbindende en invloedrijke rol te vervullen, de mogelijkheid om met collega’s en externe partners te werken aan maatschappelijke uitdagingen én met bevlogen medewerkers en managers te bouwen aan een inspirerende organisatie.

Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 17. Naast het salaris ontvangt u 16,37%  Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeids­voor­waar­den voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werk­omgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwa­liteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voor­keur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectie­procedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

De selectiegesprekken zullen op donderdagmiddag 16 maart 2023 plaatsvinden. Een selectieassessment is gepland op 23 maart 2023 en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 664-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Mevrouw drs. M. Vogelzang
Directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s
Telefoonnummer: DG-secretariaat: 06-15 51 44 68
E-mailadres: m.vogelzang@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Liskje Kornelius-Hilverda
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 74 70 73
E-mailadres: l.kornelius-hilverdag@minjenv.nl