Directeur Wonen i.o. bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 324-20
Publicatiedatum
13 oktober 2020
Sluitingsdatum
3 november 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is hét ministerie voor de democratie, het openbaar bestuur en de rijksdienst. Er werken ruim 8.500 collega's. Directie Wonen is een van de directies binnen dit ministerie.

De woningmarkt kenmerkt zich door grote woningtekorten en prijsstijgingen, en is een maatschappelijke sector waar iedereen in Nederland in al zijn verscheidenheid een plek om te wonen moet kunnen vinden. In verband hiermee wordt het beleidsterrein versterkt door te groeien van één directie (Woningmarkt) naar twee directies (Wonen en Woningbouw).

Directie Wonen

De directie Wonen is verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huursector, koopmarkt en woningcorporaties. Betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande voorraad woningen is belangrijk. De directie wil bijdragen aan een soepel werkende woningmarkt die tegen een stootje kan. Hypotheekverstrekking moet op een verantwoorde manier gebeuren.

Directie Wonen richt zich op prettig en betaalbaar kunnen wonen, zowel voor mensen die huren als voor mensen die kopen. Daarnaast draagt de directie zorg voor een eerlijke verdeling van de mogelijkheden voor verschillende doelgroepen om een geschikte woning te vinden. Ook richt de directie zich op de aanpak van excessen, met onder Goed Verhuurderschap en het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt.

Het gaat naast het functioneren van de twee belangrijkste segmenten (huur en koop) om de regulering van daarbij behorende speelvelden (o.a. Woningwet, Huisvestingswet, Leegstandswet, leennormen) en het samenspel met de belangrijkste actoren (huurders, verhuurders en corporaties, gemeenten, investeerders, hypotheekverstrekkers, makelaars, etc.).

De directie Wonen is onderverdeeld in vier afdelingen die onderling nauw samenwerken: Huurbeleid en Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt en Strategisch en Financieel Beleid.

De opgave

De directeur Wonen geeft leiding aan de realisatie van een aantal belangrijke opgaven:

 • Het gelijktijdig werken aan de betaalbaarheid van woningen en de verbetering van de werking van de woningmarkt. De schaarste op de woningmarkt uit zich namelijk in grote prijsstijgingen. Ook is het een voedingsbodem voor misstanden zoals malafide verhuur en discriminatie. In het beleid hebben we speciale aandacht starters op de woningmarkt en voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, arbeidsmigranten en daklozen. We ondersteunen het gemeentelijke woonbeleid met instrumenten om excessen tegen te gaan.
   
 • Het doorvoeren van belangrijke hervormingen gericht op het aanpassen van de huurtoeslag, verduurzaming van de eigen woning en een structurele oplossing van de mismatch tussen opgaven en middelen bij woningcorporaties.
 • Het toezien op een adequate begrotingsuitvoering. Daarbij ligt de nadruk op risicobeheersing op een aantal hele grote overheidsgaranties (€ 85 miljard corporatieleningen bij het WSW en € 200 miljard NHG leningen bij het WEW) en de beleidsmatige beheersing van de Huurtoeslag ad € 4 miljard.
   
 • Het consistent en op analytische basis voeren van beleid op het terrein van huurwoningen, koopwoningen en corporaties, in een context van grote politieke en maatschappelijke aandacht.
   
 • Het onderhouden en verder uitbouwen van de kwaliteit van de directie op inhoud, met bijbehorend gezag en wervingskracht in de Haagse beleidswereld. Dit vereist extra aandacht gelet op de eerdergenoemde organisatieverandering.
   
 • Het verder versterken van de verbinding met andere onderdelen van DGBRW als ook met de stakeholders buiten het departement die een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het woonbeleid. Binnen het rijk werken we vooral samen met de ministeries van VWS, OCW, Financiën en SZW. Buiten het Rijk onderhouden we contact met andere overheden zoals de EU, VNG, IPO en diverse koepelorganisaties. Ook heeft de directie de systeemverantwoordelijkheid voor publieke taken die op het gebied van wonen worden uitgevoerd door de Belastingdienst, de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Waarborgfonds Eigen Woning.

Wat vraagt dit van u?

Bovenstaande opgave vraagt om een directeur die:

 • een academisch werk- en denkniveau heeft;
 • kennis van, inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen heeft;
 • ervaring heeft met beleidsprocessen binnen de overheid;
 • interdepartementaal gezaghebbend kan opereren;
 • bij voorkeur kennis van marktordeningsvraagstukken;
 • kennis heeft van en verbinding kan maken tussen woningmarkt en relevante beleidsterreinen en relevante andere terreinen zowel binnen als buiten de (rijks)overheid;
 • in staat is complexe processen te doorzien en daar effectief in te handelen;
 • lLeidinggevende ervaring heeft met integrale managementverantwoordelijkheid binnen een complexe overheidsorganisatie;
 • ervaring heeft met het leiden van organisatieveranderingen;
 • een verbindende persoonlijkheid heeft, uitstekend kan samenwerken, in het bijzonder met de nieuwe directie Woningmarkt, Bouwen en Energie en medeoverheden. Kan vanwege de vele contacten in het veld ook extern een boegbeeld zijn;
 • een manager is die medewerkers een werkplek biedt om trots op te zijn, prettig, veilig en met een goede werksfeer.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

 • Het betreft een vertrouwensfunctie. Een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.
 • De functie is vooralsnog gewaardeerd op schaal 17. Functiewaardering moet nog plaatsvinden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 324-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Erik Jan van Kempen
Directeur-generaal PDGO
Telefoonnummer: 06-18 30 46 00

Over de sollicitatieprocedure

Simone Koenis
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 42 33
E-mailadres: simone.koenis@minbzk.nl