Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Emmen

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Emmen
Salarisschaal
18
Publicatiedatum
5 september 2019
Sluitingsdatum
23 september 2019

De opdracht voor de gemeentesecretaris

De gemeente Emmen bouwt al enkele jaren aan een toekomstbestendige en klantgerichte organisatie. Organisatieontwikkeling en het verder bevorderen van integraliteit op concernniveau zullen ook de komende jaren belangrijk thema’s blijven. Ook het verder vormgeven van een efficiënte en effectieve organisatie verdient aandacht mede in het licht van de in gang gezette taakstelling en bezuiniging die nodig is. Om dit proces te realiseren en continueren zijn wij op zoek naar een stevige en sensitieve leider. Iemand die koers bepaalt, vasthoudt, resultaten boekt en aanspreekt. Die gelooft in continue beweging en modernisering van de organisatie en die het boegbeeld is van dit proces. Die mensen inspireert en enthousiasmeert om te leren en zich te ontwikkelen en die tegelijkertijd resultaatafspraken maakt, duidelijk is, feedback geeft en ontvangt en stuurt op de ingezette lijn.

Het vraagt om een kandidaat die:

 • ervaring heeft met strategische sturing en met het bevorderen van samenhang;
 • ervaring heeft met organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan;
 • in staat is het traject van bezuinigingen te leiden vanuit een visie en door een goede communicatie met bestuur en organisatie;
 • •aandacht blijft vestigen op organisatieontwikkeling naar meer openheid en een nadrukkelijkere externe oriëntatie en die kan inspireren tot vernieuwen;
 • heldere verwachtingen kan formuleren en mensen daarin kan meekrijgen;
 • het college gezond tegenspel biedt en een spiegel voorhoudt;
 • mens- en resultaatgericht is;
 • beschikt over ruime ervaring in het politiek-bestuurlijke domein en met het adviseren van bestuurders;
 • een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit heeft;
 • beschikt over natuurlijk, soepel leiderschap en vertrouwen uitstraalt.

Taken van de gemeentesecretaris

De belangrijkste taken zijn:

 • het ondersteunen en adviseren van het college van B&W;
 • eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie;
 • intermediair tussen bestuur en organisatie;
 • voorzitter van het CMT;
 • zorgdragen voor een goede coördinatie en communicatie tussen College, griffier/raad en de ambtelijke organisatie;
 • optreden als WOR-bestuurder;
 • voortgang bewaken en verankeren van de reeds in gang gezette veranderingen;
 • vervullen van een regiefunctie in de externe samenwerkingsverbanden (regionalisering).

Competentieprofiel

Om deze functie optimaal uit te kunnen oefenen, zijn de volgende competenties vereist:

Leiderschap

 • geeft richting aan de al ingeslagen weg ‘Emmen ontwikkelt VeRDeR’;
 • stuurt op integraliteit in advisering en heeft oog voor integraliteit op organisatieniveau en op het versterken van samenwerking en samenhang;
 • fungeert als boegbeeld van de organisatie, is zichtbaar en toegankelijk;
 • heeft en geeft vertrouwen;
 • spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en is daarop zelf aanspreekbaar, stimuleert eigen denkkracht en bevordert creativiteit;
 • is helder over rollen/posities en verantwoordelijkheden;
 • is consequent, duidelijk en besluitvaardig;
 • neemt een onafhankelijke positie in en kan ‘nee’ verkopen.

Bestuurlijke en politieke gevoeligheid

 • is zich bewust van politiek gevoelige thema’s en anticipeert hierop;
 • bevordert de politiek-bestuurlijke sensitiviteit binnen de organisatie;
 • heeft een goed ontwikkeld inlevingsvermogen, onder meer voor wat betreft de wensen van de burger en van de gemeenteraad;
 • vervult een belangrijke adviesrol naar het College toe;
 • is zich bewust van de specifieke rol en taken van de burgemeester en de griffier/raad;
 • vormt een belangrijke verbindende rol tussen ambtelijke organisatie en het bestuur en de griffie/raad;
 • is een vanzelfsprekende samenwerkingspartner in de regio.

Bindend vermogen

 • ontwikkelt en verbetert de samenwerking tussen mensen;
 • biedt ruimte voor individuele ontwikkeling en geeft ook duidelijk aan waar de grenzen liggen;
 • biedt inspiratie en enthousiasme, vervult een klankbordfunctie;
 • luistert, is toegankelijk en is een sterke communicator;
 • spreekt aan op houding en gedrag en is zelf aanspreekbaar;
 • inspirerend leider die boven de partijen staat en beschikt over natuurlijk overwicht;
 • onderkent het belang van medezeggenschap en heeft affiniteit met medezeggenschap.

Koersvast met visie

 • beschikt over een visie op de rol van de (gemeentelijke) overheid en vertaalt dit naar de Emmense situatie;
 • is een stevige sparringpartner voor bestuur, burgemeester, directie en anderen op het gebied van strategie;
 • is in staat het ingezette organisatieontwikkelingstraject verder vorm te geven;
 • is navolgbaar en transparant op weg naar realisatie van de doelen;
 • is omgevingsgericht, heeft oog voor de ontwikkelingen in de regio en verdiept zich in de situatie van de Emmense regio.

Ondernemerschap/resultaatgerichtheid

 • heeft oog voor kansen en mogelijkheden in de omgeving/maatschappij en vertaalt deze naar de organisatie;
 • bevordert de kwaliteit van de dienstverlening en klantgerichtheid;
 • formuleert doelen, maakt afspraken en stuurt hierop;
 • hakt knopen door en bewerkstelligt keuzes;
 • is in staat netwerken op te bouwen en te onderhouden en is een representatief boegbeeld van de organisatie zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Meer informatie over de functie

Het volledige profiel vindt u op de website van Castanho. Via deze website kunt u ook solliciteren.

Meer informatie

Over de vacature

drs. Ellen Bruin
Castanho
Telefoonnummer: 06-20303256