Hoofd afdeling Begroting en Control bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Financieel Economische Zaken
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 454-20
Publicatiedatum
23 december 2020
Sluitingsdatum
24 januari 2021

Ben jij die resultaat- en mensgericht manager die weet wat er op onze beleidsterreinen gebeurt en die de Haagse politiek en overheidsdynamiek snapt? Heb jij ervaring met de overheidsfinanciën en ben je op de hoogte van trends en ontwikkelingen in het financiële vak, ben je innovatief en schuw je het experiment niet? En passen samenwerken, sturen op hoofdlijnen, prioriteren, structuur bieden, tegengas bieden, geduldig zijn én waardering geven aan je mensen in jouw managementstijl? Wil jij elke dag het beste halen uit de mensen van je afdeling, heb je oog voor hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het ministerie van OCW

Een slim, vaardig en creatief Nederland. Dát is waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan werkt. Het ministerie van OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt, zich kan ontwikkelen en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat iedereen cultuur kan beleven. Dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk goed kunnen doen. Werken bij het ministerie van OCW betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer.

Directie Financieel Economische Zaken

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor een ordentelijk en departementaal breed afgewogen begrotings- en verantwoordingsproces en bewaakt de uitkomsten daarvan. Tevens is de directie verantwoordelijk voor de vormgeving van de interne planning & control cyclus van het ministerie van OCW. Vanuit de financiële expertise ondersteunt zij bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering.

FEZ beoordeelt en adviseert de ambtelijke en politieke leiding over beleidsvoornemens vanuit de optiek van rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, budgettaire inpasbaarheid, bekostiging- en financieringssystematiek, ordelijk financieel beheer, financiële informatievoorziening, beleidsvorming en advisering op toezicht en alle onderwerpen die de begroting van OCW raken.

Dit gebeurt zowel op het niveau van de (p)SG als portefeuillehouder (DG control) als op het niveau van SG respectievelijk minister (Concern control). De directie is verder belast met stelseltaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenen, arbeidsverhoudingen en verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van arbeidszaken. Ook de eigenaarsondersteuning richting DUO en NA is belegd bij FEZ.

We vinden het belangrijk dat onze mensen omgevingssensitief en flexibel zijn. We verwachten precisie en hoge kwaliteit, maar ook lef om af en toe van gebaande paden af te wijken. Wij kunnen niet leveren zonder goed samen te werken. Werkplezier staat bij ons hoog in het vaandel. We vieren graag successen en we hebben oog voor een gezonde werk-privébalans.

In totaal werken er ongeveer 85 collega’s elke dag met plezier bij de directie FEZ.

De directie FEZ bestaat uit drie afdelingen:

 • DG-control (DGc);
 • Begroting en Control (B&C);
 • Kaderstelling Informatievoorziening & Uitvoering (KIU) en Arbeidszaken (AZ).

Voor de afdeling Begroting en Control zijn wij op zoek naar een nieuw hoofd.

Afdeling Begroting en Control

Als hoofd van de afdeling B&C geef je leiding aan een team van circa 19 professionals. De afdeling Begroting en Concern kent vier inhoudelijk samenhangende taakgebieden:

1. Begroting en Concerncontrol:

B&C is de concerncontroller van OCW en zorgt voor een beheerst en ordentelijk budgettair besluitvormingsproces, zowel op programma- als op apparaatsmiddelen. B&C bevordert (het onderzoek naar) de doelmatige en doeltreffende inzet van de ter beschikking staande programmamiddelen. B&C bevordert adequate regelgeving en (financiële) informatievoorziening met betrekking tot schatkistbankieren en de regeling beleggen lenen en derivaten OCW 2016, beschikt over voldoende fiscale kennis om gesprekspartner van DGFZ/Belastingdienst te kunnen zijn en levert een fors aandeel in de MR-advisering vanuit FEZ.

2. Sturing bedrijfsvoering en apparaatskosten:

Ten aanzien van de apparaatsmiddelen ondersteunt B&C de SG als eindverantwoordelijke voor het concern OCW (SG/APK-control). B&C bevordert (het onderzoek naar) de doelmatige en doeltreffende inzet van de ter beschikking staande apparaatsmiddelen.

3. Eigenaarsondersteuning DUO:

B&C ondersteunt de eigenaar (SG) in haar rol richting DUO.

4. Jaarverslaggeving onderwijsinstellingen, toekomstbestendige sturing en verantwoording onderwijsbekostiging:

B&C bevordert adequate regelgeving en (financiële) informatievoorziening met betrekking de Jaarverslaggeving onderwijsinstellingen evenals de activiteiten in het kader van de toekomstbestendige sturing en verantwoording onderwijsbekostiging.

Je medewerkers zijn professionals, die graag met jou over hun werk sparren, maar ook over persoonlijke zaken. Als manager ben je zowel mens- als resultaatgericht. Het aanbrengen van duidelijke kaders waarbinnen je medewerkers uitdaagt om het beste van zichzelf te laten zien, het voeren van P-gesprekken en het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers door veel aandacht te hebben voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling; al deze managementverantwoordelijkheden voer jij op een gedreven en inspirerende manier uit.

Als hoofd B&C ben je lid van het managementteam (MT) van de directie FEZ. Je werkt nauw samen met de directeur en de andere afdelingshoofden. Het gezamenlijk OCW-belang staat hierbij voorop. Je vervangt zo nodig de directeur FEZ in overleggen op jouw terrein. Daarnaast heb je oog voor een goede interdepartementale samenwerking.

Wat vraagt dat van jou?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie binnen het financiële vak;
 • Je hebt veel kennis van de financiering van overheidsbeleid en hebt affiniteit met cijfers;
 • Je bent in staat om te verbinden en je werkt goed samen;
 • Je hebt ervaring met maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en bent gewend aan werken voor de politieke en ambtelijke top;
 • Je stuurt op hoofdlijnen en kunt goed prioriteren;
 • Je inspireert mensen, biedt een luisterend oor, creëert ruimte voor hen om te handelen en stimuleert innovatie;
 • Je bent zelf relativerend, blijft rustig als het onrustig wordt en brengt een positieve energie mee op de werkvloer;
 • Je bent in staat om te schakelen tussen diverse managementstijlen en je kunt omgaan met de onvoorspelbaarheid van ons vak.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

De selectieprocedure bestaat uit 1 of 2 selectiegesprekken met casuïstiek, een selectieassessment en een draagvlakgesprek. Daarnaast kunnen ook referenties opgevraagd worden.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

tot en met 19 januari:
Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
telefoon: 06-11 35 73 79
e-mail: gerri.blekkink@minbzk.nl

na 19 januari:
Maarten Meurer Aarssen
MD-consultant Bureau ABD
telefoon: 06-52 88 53 30
e-mail: maarten.meurer@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 454-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Barbara Goezinne
Directeur Financieel Economische Zaken
E-mailadres: b.goezinne@minocw.nl