Hoofd Afdeling I-Control en Security bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid/ Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I)
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 479-22
Publicatiedatum
22 september 2022
Sluitingsdatum
9 oktober 2022

Voor de afdeling I-Control en Security van Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn we op zoek naar een innovatieve en proactieve manager met een positieve en waar nodig ook kritische blik, én met verbindende kwaliteiten.

Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een omvangrijke organisatie die bestaat uit het Bestuursdepartement en een groot aantal (zelfstandige) taakorganisaties. DI&I is onderdeel van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) van het Bestuursdepartement, evenals de directies Personeel & Organisatie, Huisvesting & Facilities, het Dienstencentrum, het Project- Programma- en adviescentrum en de Landelijke Eenheid Vertrouwenspersonen. DI&I is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toetsing van IV-beleid, Inkoopbeleid en bijbehorende kaders binnen JenV. Tevens heeft de directie een rol in de JenV-brede ICT-infrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen. De directie adviseert en ondersteunt de ambtelijke top, de Directoraten-generaal en de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van inkoop, informatievoorziening, de beheersing van grote ICT-projecten en de integrale beveiliging en privacy. DI&I verzorgt ook rijksbreed het Strategisch leveranciersmanagement voor Microsoft, Google Cloud en Amazon AWS, de rijksbrede inkoopcategorie Software en het rijksbrede Software Asset Management. Daarnaast heeft de directie de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. De BVA (die werkt voor zowel JenV als BZK) is beheersmatig ondergebracht bij de directie met behoud van haar onafhankelijke positie en rechtstreekse lijn naar de departementsleiding van JenV en BZK.

DI&I bestaat uit een eenheid Staf, een eenheid Bedrijfsjuridische Zaken en 5 afdelingen:

 • Beleid, Kennis en Innovatie (BKI)
 • I-Control en Security (ICS)
 • Regie, Programma’s en Projecten (RPP)
 • Strategische Inkoop (SI)
 • Beveiligingsautoriteit (BVA)

De afdelingen BKI, ICS en RPP vormen daarnaast gezamenlijk het CIO-office van de Chief Information Officer van JenV, een rol van de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering. De directeur DI&I is hoofd van het CIO-Office en tevens plaatsvervangend CIO van JenV.

Afdeling I-Control en Security (ICS)

De afdeling ICS richt zich op de sturing, beheersing en verantwoording van de informatievoorziening van J&V inclusief de informatiebeveiliging en privacy. De afdeling stelt kaders, toetst de naleving daarvan, adviseert de departementsleiding inclusief de CIO J&V, rapporteert risico’s en bevordert professionalisering om als ministerie van J&V in control te komen en te blijven. De afdeling helpt de organisatie van JenV om risicogestuurd te werken.

De afdeling ICS stelt in het kader van de Planning & Begrotingscyclus de IV-paragraaf van de jaarplanaanschrijving op, beoordeelt de producten die hieruit voortkomen en brengt daarover advies uit aan betrokkenen. De afdeling neemt deel aan het accountteamoverleg in het kader van het sturingsmodel (eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer), voert I-Controlgesprekken en beoordeelt jaarplannen, tertaalrapportages en jaarverslagen. Het accountteamoverleg wordt inhoudelijk gevoed vanuit de gehele directie. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het beleid en advies op het domein van informatiebeveiliging en privacy. Het Security Operations Centre (SOC) van JenV maakt deel uit van de afdeling ICS en heeft een eigen leidinggevende die valt onder het hoofd ICS. In de sterke opbouw en uitbouw van het SOC JenV wordt gebruikt gemaakt van de samenhang tussen beleid en uitvoering binnen ICS.

De opgave

Als hoofd van ICS en MT-lid van DI&I ben je medeverantwoordelijk voor DI&I als geheel en daarbinnen aanspreekbaar op de bijdrage en resultaten van de medewerkers die je aanstuurt. Voor jou is een goede samenwerking met je mede MT-leden, een sterke verbinding met de praktijk en nauwe samenwerking met alle stakeholders van D&I vanzelfsprekend. Je zorgt hierbij steeds voor een transparante en verantwoorde afweging van belangen en staat voor de keuzes die door JenV worden gemaakt.

Het verantwoordelijkheidsbereik van ICS is groot in omvang en organisatorisch opzicht en de afdeling is groeiend. Een aantal ontwikkelingen is en wordt reeds vertaald naar de omvang en taak van ICS, zoals de invoering en uitbreiding van het sturingsmodel binnen JenV, de ontwikkelingen op Rijksniveau en JenV niveau van het CIO-stelsel en het sterk toegenomen belang van informatiebeveiliging en cybersecurity. Er loopt momenteel een omvangrijk programma IB 2.0 dat aan dit laatste vorm geeft en waarvan jij de opdrachtgever bent. Een aantal andere ontwikkelingen dient nog te worden vertaald en jij hebt een actieve rol in het directiebrede gesprek hierover en de organisatieontwikkeling die hieruit volgt directiebreed en in het bijzonder binnen jouw afdeling. Binnen DI&I vragen deze ontwikkelingen om het versterken van de samenwerking binnen de directie als geheel, in het CIO-office en specifiek tussen ICS en BVA. Cruciaal is ook de samenwerking met alle stakeholders en partners buiten DI&I. Dit is waarin je ook echt investeert en je medewerkers actief meeneemt. Van het hoofd ICS vragen we dan ook een meervoudige oriëntatie en het vermogen snel te schakelen. Je richt je niet alleen op het doel en de resultaten van de afdeling ICS maar je neemt daarin het perspectief mee van de gehele directie DI&I, het HDBV-cluster, het CIO-stelsel op rijks- en JenV-niveau, en de positie van onze stakeholders.

De werkdruk binnen DI&I is momenteel hoog. Jij zorgt voor een evenwichtige werkverdeling binnen de afdeling en ziet toe op tijdige prioriteitstelling. Je vindt het coachen, ook op inhoud, en het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers leuk en besteedt hieraan ook buiten de reguliere personeelsgesprekken tijd en aandacht. Je realiseert je dat jij, door hoe je als MT-lid stuurt en begeleidt, een bepalende factor bent in het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving waarin de medewerkers zich graag voor langere tijd aan DI&I willen verbinden. Dit is ook van belang bij het aantrekken van nieuwe collega’s in een krappe arbeidsmarkt.

Wat vraagt dit van jou?

Wij zijn op zoek naar een proactieve manager met kennis van I-control en Security en brede kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van de afdeling. Van nature ben je anticiperend, creatief en vernieuwend in je benadering en het zoeken naar oplossingen. Om goed te kunnen adviseren kun jij als geen ander complexe zaken eenvoudig presenteren en precies tot de kern doordringen. Je staat garant voor tijdige en adequate advisering met je team en weet wanneer je moet interveniëren en eventueel escaleren als de situatie daarom vraagt.

Als leidinggevende val je op door een mensgerichte stijl van leidinggeven. Je ontwikkelt visie en je geeft richting, maar tegelijkertijd geef je de professionals de ruimte om hun ideeën en kwaliteiten optimaal in te zetten en te ontwikkelen. Je brengt medewerkers in positie zodat zij met gezag hun taken kunnen uitvoeren. Je creëert een veilige werkomgeving en een klimaat waarin alle ruimte bestaat voor professionele en persoonlijke groei.

De belangrijkste selectiecriteria zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een opleidingsachtergrond die aansluit bij het werkveld van de afdeling.
 • Gedegen kennis van ervaring met het domein van I-control en Security. Bereidheid om inhoudelijke opleidingen te volgen als de ontwikkeling van de afdeling of de functie daarom vraagt.
 • Ervaring met het strategisch adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Ervaring met het leidinggeven aan een grote groep professionals dan wel ruime coördinerende ervaring bijvoorbeeld als plaatsvervangend hoofd of MT-lid.
 • Kennis van en ervaring met de control functie van het Rijk en dan met name op het vlak van beleidscontrol is een pré.
 • Ervaring binnen een uitvoeringsorganisatie van het Rijk is een pre.

Wat bieden we?

Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over het salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werk­omgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectie­procedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment maakt, net als een AIVD-onderzoek, deel uit van de selectieprocedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie

Over deze vacature

Siebe Keulen
Directeur Directie Informatievoorziening & Inkoop
Telefoonnummer: 06-33724433
E-mail: s.keulen@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Van 22 september tot en met 29 september:
Jindra Vink
MD-consultant ABD
Telefoonnummer: 06-50 15 74 32
E-mail: J.Vink@minjenv.nl

Na 29 september:
Liskje Kornelius
MD-consultant ABD
Telefonnummer: 06-11 74 70 73
E-mail: l.kornelius-hilverda@minjenv.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 479-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl