Hoofd afdeling Jeugd bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 601-19
Publicatiedatum
6 augustus 2019
Sluitingsdatum
2 september 2019

Organisatie

Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen
Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen is verantwoordelijk voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen, de jeugdketen (jeugdbescherming en –straf) en het waarborgen van de positie van slachtoffers. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming.

Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen bestaat uit de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) en de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ).

Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ)
DSenJ staat voor effectief beleid op het terrein van de sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen en het voorkomen van criminaliteit. DSenJ is verantwoordelijk voor de uitvoering van straffen en maatregelen voor volwassenen en jeugdigen en de adviesfunctie in het strafrecht. Het jeugdstelstel is deels gedecentraliseerd naar de gemeente. DSenJ is verantwoordelijk voor het functioneren van de jeugdstrafrechtketen, de gemeente voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De doelgroep volwassenen en jeugdigen kent vaak een bredere dan alleen justitiële problematiek, zoals zorg en schulden. Hiertoe werkt DSenJ samen met betrokken departementen, andere overheden en belangenorganisaties. Over de beoogde en bereikte effecten wordt het parlement adequaat geïnformeerd.

Afdeling Jeugd
De afdeling Jeugd is samen met partners verantwoordelijk voor het realiseren van een effectieve en toekomstgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit en voor het waarborgen van de belangen van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. In het jeugdstelsel, waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, draagt J&V de stelselverantwoordelijkheid. De afdeling Jeugd anticipeert op de ontwikkelingen binnen dit stelsel in samenwerking met VWS en gemeenten, en draagt bij aan het merkbaar en meetbaar verbeteren van de werking ervan voor kinderen, jongeren en gezinnen. De afdeling is medeverantwoordelijk voor het gemeenschappelijke programma Zorg voor de jeugd. Ook het beleid ten aanzien van adoptie, complexe scheidingen en ouderschap is bij de afdeling belegd. De Raad voor de Kinderbescherming speelt bij al deze thema’s een belangrijke rol en richt zich daarbij op het centraal stellen van het perspectief van het kind. De afdeling ondersteunt de DGSenB als opdrachtgever van de Raad voor de Kinderbescherming, Halt, de voogdijraad BES en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

De afdeling is ingedeeld in 3 teams, te weten Jeugdstrafrecht, Familie en Jeugdbescherming.
Er zijn 25 medewerkers, waarvan ca. 5 medewerkers flexibel.

De directie Sanctietoepassing en Jeugd zoekt een verbindend en ervaren afdelingshoofd die het jeugd- en familiebeleid wil meebepalen. Het hoofd Jeugd is ten aanzien van de aan de afdeling toebedeelde onderwerpen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden:

 • visie- en besluitvorming;
 • sturing op processen en inhoud;
 • sturing op inzet, samenwerking en ontwikkeling van medewerkers;
 • relaties en netwerken;
 • organisatieontwikkeling en vernieuwing.

Daarnaast heeft het afdelingshoofd een P-verantwoordelijkheid ten aanzien van de medewerkers van de afdeling Jeugd. U bent coach, geeft feedback en bent daarbij gericht op talentontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Het afdelingshoofd ressorteert onder de Directeur Sanctietoepassing en Jeugdbeleid en maakt deel uit van het managementteam van de directie.

Wat vraagt dit van u?

Het afdelingshoofd Jeugd heeft een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. U heeft ervaring met complexe en dynamische processen en moet in staat zijn te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. U bent in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. U heeft ervaring met opgavegericht werken met partners bij ingewikkelde vraagstukken. U bent in staat om vanuit ruime kennis en ervaring inhoudelijk te inspireren, initiatief te nemen, draagvlak te creëren en in een complex werkveld betekenisvolle stappen te zetten met maatschappelijke impact.

Wat neemt u mee? (Kennis en vaardigheden)

 • academisch werk- en denkniveau.
 • minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring en sterk in het coachen en motiveren van mensen.
 • ervaring met het werken in ketens.
 • kennis van de werkprocessen binnen de jeugdstrafrechtketen en jeugdbeschermingsketen is een pré.

Competenties en persoonlijke kenmerken

 • uitstekende netwerkvaardigheden en in staat zijn met een complex groot veld met soms tegengestelde belangen gezamenlijk resultaten te boeken met oog voor ieders rol; sterke presentatie.
 • strategisch inzicht, ervaring met visie- en scenario-ontwikkeling en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • stevig in de advisering en een goede onderhandelaar, met oog voor de relatie.
 • in staat zijn de uitvoering met het bestuurlijk niveau te verbinden. Kan daarbij inschatten of een visie/project haalbaar is – met de beschikbare mensen, middelen en tijd.
 • creatief in het oplossen van problemen.
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Publiek Leiderschap

ABD managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 601-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Els Tieman
wnd directeur directie Sanctietoepassing en Jeugd,
Telefoonnummer: 070-370 71 31

Over de sollicitatieprocedure

Layla Aarup
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 211 60 395
E-mailadres: l.aarup@minjenv.nl