Hoofd afdeling Ketenregie bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 564-19
Publicatiedatum
10 juli 2019
Sluitingsdatum
19 augustus 2019

Organisatie

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) is verantwoordelijk voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen, de jeugdketen (jeugdbescherming en –straf) en het waarborgen van de positie van slachtoffers. Het DG vormt een schakel tussen politiek en uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen o.a. de volgende werkterreinen: reclassering (zowel volwassenen als jeugdigen), integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming. Het beleid, de uitvoering én de control van deze terreinen komen samen in de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV), de directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (DCBenJ), en de vier taakorganisaties van DGSenB: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Justitiële Toetsing Integriteit en Screening (Justis), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Directie Sanctietoepassing en Jeugd

De directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) staat voor effectief beleid op het terrein van de sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen en het voorkomen van criminaliteit. DSenJ is verantwoordelijk voor de uitvoer van straffen en maatregelen voor volwassenen en jeugdigen en de adviesfunctie in het strafrecht. Het jeugdstelstel is deels gedecentraliseerd naar de gemeente. DSenJ is verantwoordelijk voor het functioneren van de jeugdstrafrechtketen, de gemeente voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Tot slot is DSenJ verantwoordelijk voor de justitiële aanpak van huiselijk geweld, ook als daarbij geen kinderen betrokken zijn. De doelgroep volwassenen en jeugdigen kent vaak een bredere dan alleen justitiële problematiek, zoals zorg, schulden. Hiertoe werkt DSenJ samen met betrokken departementen, andere overheden en belangenorganisaties. Over de beoogde en bereikte effecten wordt het parlement adequaat geïnformeerd.

Afdeling Ketenregie

DGSenB heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie, die zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen maar ook op beleidsimplementatie. Samenwerking met en binnen de verschillende ketens is hierbij steeds centraler komen te staan. Vanuit de visie dat maatschappelijke resultaten alleen behaald kunnen worden als wordt samengewerkt, informatie wordt uitgewisseld en acties worden gecoördineerd. Regievoering is hiertoe noodzakelijk en heeft een structureel karakter. Binnen het DG is de afdeling Ketenregie ingericht. De afdeling Ketenregie (circa 15-20fte) voert regie op het optimaliseren van het samenspel tussen beleid en uitvoering (ketenpartners, zoals ZM, OM, CJIB, 3RO, Politie, RvdK, VNG/gemeenten, Veilig Thuis, DJI en Jeugdzorg Nederland). Dat doet Ketenregie vanuit een centrale positie, gepositioneerd tussen beleidsafdelingen, wetgeving en ketenpartners.

Hierbij worden onderstaande kernwaarden gehanteerd:

 • we gaan uit van feiten: niet van beelden! De feiten kunnen we onderzoeken en open op tafel brengen;
 • we werken volgens een systematische aanpak (methodisch, projectmatig);
 • we zijn gericht op de relatie: draagvlak, verbinden, samenwerken, onderhouden en uitbouwen van netwerk. Niets is in beton gegoten, onderweg sturen we bij als dat nodig is. Ofwel er is ruimte voor flexibiliteit!
 • we doen de zaken altijd samen: we werken van buiten naar binnen: met ketenpartners, beleid, wetgeving en met Ketenregie in de regierol;
 • we zijn innovatief en gedreven om continu te verbeteren.

Binnen Ketenregie wordt gewerkt langs de lijn van een aantal kennis- en expertisegebieden:

 • ketenoverleggen;
 • ketenprestaties (doorlooptijden);
 • ketenwerkprocessen;
 • keteninformatievoorziening en privacy;
 • ketenfinanciering.

Een van de focusgebieden van de afdeling Ketenregie is het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), waar verschillende van bovenstaande kennis- en expertisegebieden worden ingezet om de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen te verbeteren en de wet 'herziening USB', waarmee de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het Openbaar Ministerie naar de minister overgaat, te implementeren. De minister heeft hiertoe het Administratie- en Informatiecentrum Executie (AICE) ingericht bij het CJIB. Het AICE coördineert en routeert strafrechtelijke beslissingen naar eén van de uitvoeringsorganisaties. Samen met ketenpartners wordt momenteel gewerkt aan de inwerkingtreding van de wet USB per 1-1-2020. Hiertoe is een programmadirecteur aangesteld. Vanaf 2020 wordt verder gewerkt aan het verleggen van de informatiestromen binnen de USB-keten. Binnen Ketenregie huist het programmabureau. Samen met medewerkers van andere afdelingen binnen DSJ wordt de rol van de lijn (het departement) vormgegeven. Partners die bij dit programma betrokken zijn: Rechtspraak, Openbaar Ministerie, CJIB, Justid, Reclasseringsorganisaties, DJI, Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg Nederland.

De opgave

De afdeling Ketenregie bestaat nu ruim 3 jaar. Een goed moment om te evalueren of de geformuleerde kernwaarden worden waargemaakt en hoe Ketenregie zich kan doorontwikkelen in het eveneens veranderende speelveld waarin ze zich bevindt.

Het hoofd Ketenregie is ten aanzien van de aan de afdeling toebedeelde onderwerpen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden:

 • visie- en besluitvorming;
 • sturing op processen en inhoud;
 • sturing op inzet, samenwerking en ontwikkeling van medewerkers;
 • relaties en netwerken;
 • organisatieontwikkeling en vernieuwing.

Het hoofd Ketenregie opereert in verschillende ketens en netwerken, zoals de executieketen, de jeugdbeschermingsketen en het netwerk zorg- en veiligheid. Ketens waarin een veelheid aan partijen werkzaam zijn, zoals Rechtspraak, Openbaar Ministerie, CJIB, Politie, 3RO.

Het hoofd Ketenregie zoekt daarin de samenwerking op met andere ketenbureaus, zoals directie strafrechtketen. Het hoofd Ketenregie bevordert optimale afstemming (intern en extern), bewaakt integraliteit, kwaliteit en kosten en rapporteert hierover.

Daarnaast heeft het afdelingshoofd een P-verantwoordelijkheid ten aanzien van de medewerkers van de afdeling Ketenregie en treedt hij in procesmatig en inhoudelijk opzicht op als coach voor medewerkers. Het afdelingshoofd ressorteert onder de Directeur Sanctietoepassing en Jeugdbeleid en maakt deel uit van het managementteam van de directie.

Wat vraagt dit van u?

Ketenregie is een kwetsbaar samenspel van eigenzinnige krachten en processen. Het hoofd Ketenregie moet kunnen omgaan met ambiguïteit, met een veelheid aan kennis en informatie, met diverse bestuurlijke en professionele krachten, met complexe processen, met dynamiek en moet in staat zijn te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het organiseren van ketens en netwerken gaat immers niet vanzelf, zeker niet in een context waar schotten bestaan tussen denken en doen, tussen theorie en praktijk, tussen vraag en aanbod, etc. Als hoofd Ketenregie heeft u een visie op het verder brengen van ketens en kan in die visie de belangen de betrokken partijen plaatsen en concretiseren. U neemt initiatief, en weet waar u wilt uitkomen, zonder het af te dwingen. Dit vraagt flexibiliteit, waarbij u inhoud en proces van elkaar kunt scheiden. U bent in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Wat neemt u mee?

Kennis en vaardigheden

 • academisch werk- en denkniveau;
 • minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring en sterk in het coachen en motiveren van mensen;
 • ervaring met het werken in ketens met (een aantal van) de volgende organisaties: Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, CJIB, Jeugdzorg Nederland / Gecertificeerde Instellingen, Dienst Justitiële Inrichtingen, Justid, Politie, Gemeenten, VNG, Halt;
 • kennis van en ervaring met informatievoorziening in de keten, ketenwerkprocessen en het ontwikkelen van prestatie-indicatoren of managementinformatie;
 • kennis van de werkprocessen binnen de (jeugd-)strafrechtketen en jeugdbeschermingsketen is een pre;
 • kennis van en ervaring met verandertrajecten in ketens.

Competenties en persoonlijke kenmerken

 • uitstekende netwerkvaardigheden en in staat zijn met een complex groot veld met soms tegengestelde belangen gezamenlijk resultaten te boeken met oog voor ieders rol;
 • in staat zijn de uitvoering met het bestuurlijk niveau te verbinden. Kan daarbij inschatten of een visie/project haalbaar is – met de beschikbaar gestelde mensen, middelen en tijdsruimte;
 • strategisch inzicht en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • stevig in de advisering en een goede onderhandelaar, met oog voor de relatie;
 • aantoonbare ervaring met het opzetten van een nieuw team of afdeling;
 • aantoonbare affiniteit met ICT-vraagstukken;
 • creatief in het oplossen van problemen;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Publiek Leiderschap

ABD managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Meer informatie

Over de vacature

Van 15 t/m 19 juli: Sanne Borst, senior adviseur ketenregie,  telefoonnummer: 06-2116 0872.
Vanaf 28 juli: Els Tieman, wnd. directeur directie Sanctietoepassing en Jeugd, ministerie van Justitie en Veiligheid, telefoonnummer: 070-370 7131.

Over de sollicitatieprocedure

Layla Aarup, MD-consultant Bureau ABD, telefoonnummer: 06-2116 0395, e-mail: l.aarup@minjenv.nl.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 564-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieJenV@minjenv.nl