Hoofd afdeling Rechtspraak en Geschiloplossing/plv. directeur Rechtsbestel bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 739-19
Publicatiedatum
28 november 2019
Sluitingsdatum
12 december 2019

De directie Rechtsbestel

De directie Rechtsbestel (DRB) stelt de minister in staat zijn stelselverantwoordelijkheid voor het rechtsbestel te kunnen dragen. In die rol moet de minister ervoor zorgen dat de juridische infrastructuur (de daarin opererende instituties en actoren, afzonderlijk en in samenhang, plus de regels die het functioneren bepalen) zodanig functioneert dat het zijn maatschappelijke functie kan vervullen. Dat wil zeggen dat het rechtsbestel het mogelijk maakt rechten te effectueren, de nakoming van verplichtingen af te dwingen, rechtszekerheid te bieden en ordenend en handhavend op te treden, zodat het samenleven ordelijk en rechtvaardig kan verlopen.

Die stelselverantwoordelijkheid kan hij alleen maar realiseren door samen te werken met veel partijen buiten het departement. Zo werkt DRB samen met, en schept de voorwaarden voor, uiteenlopende organisaties als de Rechtspraak, het Nederlands Forensisch Instituut, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Orde van Advocaten.

De directie bestaat uit 3 afdelingen: Rechtspraak en Geschiloplossing (RGO), Toegang Rechtsbestel (TR) en Strafrechtelijke Bestel en arbeidsvoorwaarden (SBA).

RGO is verantwoordelijk voor het beleid en kaderstelling ten aanzien van de rechterlijke macht. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de beleidsvorming met betrekking tot civiel- en bestuursrechtelijke onderwerpen. Het account Raad voor de rechtspraak en het account Hoge Raad zijn bij RGO belegd. Deze accounts vervullen een spilfunctie in het verkeer tussen het departement en de Rechtspraak.

De afdeling is verder verantwoordelijk voor de beleidsvorming ten aanzien van de totstandkoming en uitbreiding van alternatieven voor rechtspraak, zoals mediation en de geschillencommissie voor consumentenzaken. Verder geeft de afdeling invulling aan het opdrachtgeverschap ten aanzien van de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens. Internationale ontwikkelingen en nationaal beleid zijn op deze terreinen sterk met elkaar verweven.

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving. Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking. Zie ook 'JenV Verandert'. Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

De Bestuursraad van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) geeft sturing aan de departementale organisatie door samenwerking te stimuleren en richting te geven aan de invulling van de maatschappelijke opdracht van het ministerie. De leden van de Bestuursraad vormen een team dat in gezamenlijkheid de doelen van JenV realiseert. Daarbij zijn de inhoudelijke opgaven bepalend voor de manier van organiseren van het werk.

De Bestuursraad bestaat uit directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nationale Politie maken deel uit van de brede Bestuursraad JenV.

De opgave

  • Dit vraagt een verbindende manager die goed in staat is om te luisteren en verschillende belangen met elkaar te verbinden. Je moet een goed ontwikkeld gevoel voor de rechtsstatelijke verhoudingen hebben, weten wat er speelt binnen het rechtsbestel en met gezag naar de omgeving kunnen opereren. Gezien de aard van de vraagstukken die spelen op het beleidsterrein is kennis van financieel-organisatorische aard een voordeel.
  • Hierbij geef je leiding aan een team met professionals met kennis van juridische vraagstukken. Je bent  manager en je behoudt inhoudelijk het overzicht. Vanuit deze rol heb je een stevig adviserende rol naar de bewindspersonen. Je treedt daarbij  tevens op als plaatsvervangend directeur van de directie Rechtsbestel.
  • Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving geeft met het programma DGRR beweegt invulling aan JenV verandert. Van jou  wordt een actieve bijdrage aan de veranderopgave verwacht. Voor DRB houdt die onder meer in de versterking van de flexibele inzet van medewerkers. Dat vereist een samenwerkingsgerichte houding met oog voor het belang van de totale organisatie.

Wat vraagt dit van je?

  • Om met gezag in de omgeving te kunnen opereren en de bewindspersonen te kunnen adviseren is juridische kennis en kennis van de werking van het rechtsbestel van groot belang. Je hebt een aantal jaren ervaring als leidinggevende in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en kunt goed netwerken.
  • Goed oog voor wat de samenleving vraagt van het rechtsbestel en hoe zich dat vertaalt naar innovatie en toekomstig beleid: omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit en een goede politiek-bestuurlijke antenne.
  • Een empathische, stressbestendige  persoonlijkheid die in staat is om druk te weerstaan en kan samenwerken  met uiteenlopende professionals  en die stevig de schouders er onder zet en ondersteuning biedt.
  • Een leidinggevende die in staat is om medewerkers richting maar ook ruimte te geven. Een teamspeler met oog voor proces die samen met collega’s  de afgesproken resultaten behaalt.

Publiek leiderschap

ABD’ers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

De intentie is om op 17 december de selectiegesprekken te laten plaats vinden tussen 13.00 uuu en 18.00 uur.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 739-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hans Schoenmakers
hoofd afdeling Rechtsbestel
Telefoonnummer: 070-370 60 05
E-mailadres: j.m.schoenmakers@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Layla Aarup
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 16 03 95
E-mailadres: l.aarup@minjenv.nl