Hoofd afdeling Winst bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 121-20
Publicatiedatum
24 maart 2020
Sluitingsdatum
14 april 2020

Ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa.

Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

Informatie over de directie Fiscale Zaken

Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken (DGFZ) is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het gebied van de fiscaliteit en de douane. Via wetgeving, internationale afspraken in EU en OESO en internationale verdragen wordt dit beleid geïmplementeerd. DGFZ is vanuit de beleidsmatige verantwoordelijkheid veruit de grootste opdrachtgever van de Belastingdienst. De ongeveer 150 medewerkers van DGFZ werken binnen drie directies: Directe Belastingen (DB), Algemene Fiscale Politiek (AFP) en Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen (IZV).

Informatie over de afdeling Directe Belastingen

De directie Directe Belastingen maakt beleid en wetgeving op het terrein van de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschaps- en dividendbelasting, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De directie spant zich in om beleid en wetgeving van hoge kwaliteit op te stellen. De cultuur is open: collega's en leidinggevenden zijn makkelijk benaderbaar. De directie streeft diversiteit na. Nieuwe medewerkers, vanuit allerlei achtergronden, voelen zich snel thuis binnen onze directie. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt het ook erg leuk en interessant. Ontwikkelingen gaan snel. Geen dag is hetzelfde.

De werkdruk is hoog en er wordt veel van je verwacht, maar we werken intensief samen en helpen elkaar waar nodig. In deze dynamische werkomgeving is er duidelijk oog voor het welbevinden en de ontwikkeling van medewerkers. We zoeken actief verbinding met zowel de Belastingdienst als uitvoerder, als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

De opgave

Als hoofd van de afdeling Winst geef je leiding aan een team van 12 professionals die werken aan de totstandkoming van fiscale wet- en regelgeving op het gebied van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting (winst) en dividendbelasting. Samen met de afdelingshoofden van de afdelingen Arbeid en vermogen en Formeel recht en invordering en de directeur vorm je het managementteam van de directie. Je draagt bij aan het management van de directie door het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de beleidsvorming, de inrichting van de processen en de bedrijfsvoering van de directie.

De rol van plaatsvervangend directeur van de directie Directe Belastingen is momenteel niet belegd bij één van de afdelingshoofden. Afhankelijk van de competenties en ervaring van de kandidaten voor de vacature van hoofd Winst is het mogelijk de rol van plaatsvervangend directeur bij deze functionaris te beleggen. De plaatsvervangend directeur vervangt de directeur bij diens afwezigheid.

Als hoofd van de afdeling Winst zorg je er enerzijds voor dat de afdeling betrokken is bij beleidsmatige ontwikkelingen die consequenties hebben voor het belastingstelsel op het vlak van bijvoorbeeld de belastingheffing van het MKB, de belastingheffing van multinationals en maatregelen ter voorkoming van belastingontwijking en grondslaguitholling. Anderzijds ben je verantwoordelijk voor de vertaling daarvan in kloppende en goed uitvoerbare wetgeving waarmee de beoogde beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd.

Bij de totstandkoming van het beleid en de wetgeving zorg je ervoor dat interne en externe stakeholders goed zijn aangehaakt. In de rol van opdrachtgever van de Belastingdienst is de interactie en verbinding met de Belastingdienst daarbij van groot belang.

De betrokkenheid van de directie Directe Belastingen bij een breed scala aan beleidsontwikkelingen en de verantwoordelijkheid voor kloppende en uitvoerbare wetgeving maakt dat een hoge werkdruk een gegeven is. Als afdelingshoofd help je medewerkers werkdruk te hanteren, door daarover in gesprek te blijven, zodat werkplezier de boventoon blijft voeren.

Wat vraagt dit van jou?

In de Rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifieke functie-eisen

  • Je bent een academicus die enerzijds beleidsmatig ‘breed’ geïnteresseerd en ontwikkeld is en anderzijds in staat is fiscaal vaktechnisch de ‘diepte’ in te gaan. Naast ervaring in en/of affiniteit met fiscaliteit vragen we daarom affiniteit met wetgevingstrajecten, als ook bijzondere aandacht voor de uitvoeringsaspecten van het belastingbeleid.
  • Je bent in staat leiding te geven aan het ontwikkelen van nieuw beleid en de omzetting daarvan in uitvoerbare wetgeving van hoge kwaliteit. Je bent daarvoor een inhoudelijk analytische sterke sparringpartner met politiek-bestuurlijke voelsprieten en een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het belastingbeleid.
  • Je bent relatie- en samenwerkingsgericht want de kwaliteit van jouw afdeling valt of staat met een goede relatie met de collega’s van de Belastingdienst en goed overleg met de beleidsdirecties op andere departementen en diverse maatschappelijke geledingen.
  • Je bent stressbestendig, verbindend, brengt samenwerking tot stand en stimuleert medewerkers in hun loopbaan en ontwikkeling.

Bijzonderheden

  • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.
  • Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 121-20 naar:

E-mailadres: solliciteren@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjolein Boterman
Directeur Directe Belastingen
Telefoonnummer: 06-18 60 62 93

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl