Hoofd Analyseproeftuin Migratieketen bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 413-21
Publicatiedatum
15 november 2021
Sluitingsdatum
28 november 2021

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het directoraat-generaal Migratie

Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid met respect voor de migrant en oog voor de Nederlandse samenleving. Migratie is een gevoelig onderwerp, waarbij de politiek, het publieke debat en internationale ontwikkelingen de kaders bepalen. DGM zorgt voor een gebalanceerd migratiebeleid en ondersteunt bij de uitvoering ervan.

DGM bestaat uit de directie Regie Migratieketen, de directie Migratiebeleid, Bureau Internationale Migratie en twee (tijdelijke) programma’s: landelijke vreemdelingenvoorziening en grenzen & veiligheid.

Bij DGM werken we nauw samen met de partners in de migratieketen:

 • We ontwikkelen strategische kaders voor het (inter)nationaal migratiebeleid die innovatief, effectief en uitvoerbaar zijn.
 • We bevorderen samenhang in de uitvoering en zorgen voor overzicht in de keten.
 • We willen een lerende organisatie zijn. DGM toetst waar mogelijk de effecten van het beleid en reflecteert op het eigen functioneren.
 • DGM is een betrouwbare partner en richt zijn blik naar buiten.

DGM als gezagsdrager en in internationaal verband

JenV is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, de afwikkeling van toelatingsprocedures in Nederland en de terugkeer van vreemdelingen uit Nederland. DGM ziet erop toe dat vreemdelingen humaan en in overeenstemming met internationale verplichtingen in Nederland worden toegelaten en opgevangen. Voor gedwongen vertrek van vreemdelingen uit Nederland of de intrekking van het Nederlanderschap geldt dezelfde maatstaf.

DGM is gezagsdrager voor Politie en Koninklijke Marechaussee en is in die rol verantwoordelijk voor het grenstoezicht in Nederland. In dat verband heeft DGM een nauwe samenwerkingsrelatie met private partijen, zoals Schiphol en de andere exploitanten van lucht- en zeehavens. Ook zijn er (al dan niet financiële) relaties met de rechtspraak, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties.

De directie Regie Migratieketen

De directie Regie Migratieketen (DRM) stelt de migratieketen en haar partners maximaal in staat de vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren. Zij heeft daarbij een op de praktijkgerichte instelling en handelwijze. De belangen van migranten (veiligheid en de menselijke maat), medewerkers van de migratieketen (ruimte voor professioneel handelen) en de samenleving (maatschappelijk effect) staan hierbij voorop.

DRM staat ervoor dat de migratieketen goed functioneert en fungeert hierin als ketenregisseur om de samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen. DRM formuleert in samenwerking met de directie Migratiebeleid heldere afspraken met de keten over de te bereiken doelen en zorgt voor de monitoring van het uitgevoerde beleid. Als de bereikte resultaten daarvoor aanleiding geven draagt DRM bij aan een ander handelingsperspectief en ondersteunt de directie Migratiebeleid bij het aanpassen van beleid.

Over alle aspecten van ketenregie is DRM in staat transparant en helder verantwoording af te leggen. Ook zorgt de directie voor (verbeteringen in) informatievoorzieningen voor de keten, financiële middelen (ook Europees), actuele informatie alsmede analyse en cijfers om op processen te kunnen sturen. Ook de Chief information Officerfunctie voor heel DGM is ingebed binnen DRM.

De Analyseproeftuin Migratieketen

In het migratiewerkveld is het cruciaal dat besluiten worden genomen op basis van de juiste feiten. Hiervoor zorgt de Analyseproeftuin Migratieketen (APM). APM is een structureel samenwerkingsverband van het ministerie van JenV en de partners in de migratieketen (Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Dienst Terugkeer en Vertrek, Politie, Koninklijke Marechaussee, ministerie van Buitenlandse Zaken en Dienst Justitiële Inrichtingen).

APM voorziet de ambtelijke en politieke leiding van de keten van hoogwaardige informatieproducten ten behoeve van besluitvorming. Hiervoor ontwikkelt APM dashboards, prognoses en analyses op actuele thema’s in de keten en maatschappij. Ook de jaarlijkse Staat van migratie wordt binnen APM opgesteld en verder doorontwikkeld. Binnen APM valt ook het functioneel beheer en de doorontwikkeling van KMI+ (Ketenbreed managementinformatiesysteem), hét datawarehouse van de keten. Het werken met een veelheid aan organisaties in een politiek-maatschappelijk dynamische omgeving maakt dit een interessante en uitdagende plek.

De opgave

APM is een energiek, flexibel en divers team van ongeveer 20 professionals uit verschillende disciplines. Er heerst een informele sfeer en de werktevredenheid is hoog. Dankzij deze teamdynamiek, de onafhankelijke positie van de afdeling binnen de keten en KMI+ kunnen hoogwaardige analyses gemaakt worden en kan snel worden ingesprongen op informatievragen uit de politiek of maatschappij.

De afdeling heeft vorig jaar samen met de ketenpartners een informatiestrategie opgesteld. Deze strategie vraagt het nodige van de samenwerking met de ketenpartners en van de afdeling. Van het hoofd APM wordt verwacht hieraan met de ketenpartners invulling te geven en de medewerkers in staat te stellen hierin te ontwikkelen. Daarbij zorgt het hoofd APM voor een goede balans tussen enerzijds de veranderopgave en anderzijds het blijven leveren van kwalitatief hoogwaardige analyses met veel politieke en bestuurlijke druk.

De komende jaren zal APM verder doorontwikkelen als centrale speler voor de gehele keten op het vlak van informatiegestuurd werken en innovatie. Daarbij wordt geëxperimenteerd met data-analyse, artificial intelligence en forecasting.

Wat vraagt dit van jou?

De opgave vraagt om een veelzijdige manager die oog heeft voor de medewerker en om kan gaan met verschillende persoonlijke profielen. Je beschikt daarbij over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een brede blik en je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Klantgerichtheid, samenwerking en innovatiekracht zijn begrippen die je op het lijf geschreven zijn. Je hebt bewezen onder druk te kunnen functioneren met behoud van een gezonde werkbalans.

Je bent in staat om:

 • maatschappelijke ontwikkelingen, (inter)nationale politieke ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied (zoals Artificial Intelligence en forecasting) te vertalen naar het eigen werkterrein;
 • politiek gevoelige onderwerpen snel eigen te maken en hierover te communiceren op politiek en bestuurlijk niveau en je team bewust te maken van deze politiek gevoelige onderwerpen;
 • te prioriteren en focus aan te brengen in de informatievoorziening binnen het dynamische werkveld migratie. Je bent je daarbij bewust van je eigen rol en die van de ander;
 • samenwerking in de keten te bevorderen als het gaat om informatievoorziening en Business Intelligence;
 • de (data)kwaliteit te bewaken van KMI+, de informatievoorziening naar politieke/ambtelijke leiding, de media en het open data platform;
 • een reflectief en positief lerend team- en organisatieklimaat te behouden en te stimuleren met ruimte voor persoonlijke diversiteit. Je vervult daarbij een voorbeeldrol;
 • de individuele kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten ten behoeve van organisatiedoelen;
 • de organisatiedoelen te bereiken door een sterk bewustzijn van (in)formele regels, verschillende (hiërarchische) posities en het krachtenveld;
 • verbinding te leggen en "van buiten naar binnen" te denken vanuit een maatschappelijke en ketenbrede opgave (omgevingssensitief).

Vereiste criteria:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • ruime leidinggevende ervaring;
 • aantoonbare ervaring in samenwerking op het gebied van informatie- en procesvraagstukken;
 • politiek-bestuurlijke ervaring;
 • ervaring met werken binnen een keten;
 • affiniteit met Business Intelligence en bij voorkeur aantoonbare ervaring hiermee;
 • affiniteit met programmatische veranderingen en met financiële processen.

Wat bieden we?

 • De kans om op topniveau in een politiek-bestuurlijke context binnen het migratiedomein te werken en een bijdrage te leveren aan een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid.
 • Leidinggeven aan getalenteerde en bevlogen professionals.
 • Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 15. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie over deze vacature

Karin Morren
directeur directie Regie Migratieketen
telefoonnummer: 06-159 61 034

Carolien Posthumus
hoofd afdeling Ketensturing
telefoonnummer: 06-25 68 45 75

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 413-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Liskje Kornelius-Hilverda
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 74 70 73
E-mailadres: l.kornelius-hilverda@minjenv.nl