Hoofd Bedrijfsvoering Eenheid Limburg bij de Politie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Politie
Salarisschaal
16
Standplaats
Maastricht
Vacaturenummer
BABD 21-23
Publicatiedatum
11 januari 2023
Sluitingsdatum
3 februari 2023

Achtergrond

De ons omringende wereld wordt complexer, omvangrijker, digitaler en crimechange voert de boventoon. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn geboden om ons voor te bereiden op de toekomst en nieuwe veiligheidsuitdagingen.

Waar ga je werken - context Eenheid Limburg

De provincie Limburg heeft ongeveer 1.116.260 inwoners.

Kenmerkend voor de eenheid Limburg is altijd de grensligging geweest. De provincie is een langgerekt gebied met 361 kilometer buitengrens. De eenheid bestaat uit drie geografische sectoren Noord-Midden Limburg, Parkstad en Zuid-West Limburg en de sectoren DRR, DRIO, DROS, DROC en de Eenheidsstaf.

De uitdaging voor de komende jaren ligt in:

 • de combinatie van de (innovatieve) politiezorg met een versterkte en vernieuwde informatie- en opsporingsorganisatie (onder andere het werken aan één opsporing) en
 • het versterken en vergroten van integrale samenwerkingsverbanden om samen met het bevoegd gezag de veiligheid in Limburg te verbeteren.
 • digitale transformatie staat voorop.

De eenheid Limburg werkt aan Politie Limburg Beweegt gebaseerd op de pijlers:

 • fit for the job;
 • slimme allianties;
 • internationale samenwerking.

Om deze beweging optimaal te laten bloeien maken we gebruik van diverse kwaliteiten en talenten die we in huis hebben en die we ook met partners in de regio blijven aanvullen. De actuele leiderschaps- en organisatieontwikkeling richt zich dan ook op het realiseren van een gedragen collectief met de focus op collectieve verantwoordelijkheid. Hierin doet en telt iedereen mee!

Het Hoofd Bedrijfsvoering

Als Hoofd Bedrijfsvoering ben je lid van de eenheidsleiding, deelnemer aan het Eenheidsleidingoverleg (ELO) van de eenheid en leg je verantwoording af aan de politiechef. Binnen de eenheid heb je lijnverantwoordelijkheid voor de afdelingen binnen de Eenheidsstaf.

Je bent lid van het landelijk overleg bedrijfsvoering, pleegt overleg met collegae – hoofden  Bedrijfsvoering, de directeuren HRM, Facilitair, IV/IM, Financiën, Communicatie en de diensthoofden van het Politiedienstencentrum. Daarnaast ben je voorzitter van het bedrijfsvoeringoverleg binnen de eenheid en overleg je met de relatiemanagers van het Politiedienstencentrum over de inzet van capaciteit en middelen van de diverse disciplines in de eenheid. Het hoofd bedrijfsvoering heeft een initiërende en participerende rol als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve en creatieve bedrijfsvoeringsconcepten die zorgen voor adequate aansluiting van de politie op de veranderingen in de samenleving.

Wie ben jij?

Het hoofd bedrijfsvoering van de eenheid Limburg geeft samen met de andere leden van de eenheidsleiding richting aan de opgave waarvoor de eenheid wordt gesteld, vandaag, morgen en overmorgen. Uitgangspunt daarbij is Politie Limburg Beweegt. Met een duidelijke focus op organisatieontwikkeling met de onderleggers fit for the job, slimme allianties en Internationalisering worden diverse veiligheidsopgaven tot uitvoering gebracht evenals organisatie- en inrichtingsvraagstukken.

We zoeken een verbindend leider die in de komende jaren deze focus weet te combineren met collectief en inclusief leiderschap en die beschikt over een gezonde dosis lef! De eenheid Limburg krijgt de komende jaren te maken met een forse uitstroom en zoekt in variëteit de oplossing voor het blijvend kunnen uitvoeren van goed politiewerk in dit gebied. Ondernemerschap mag centraal staan.

Het nieuwe hoofd bedrijfsvoering is in staat de voorwaarden te creëren voor een optimale bedrijfsvoering in de eenheid in aansluiting op de specifieke context van Limburg. Hij/zij beschikt bij voorkeur over actuele, aantoonbare ervaring in de bedrijfsvoering en heeft een netwerk in en buiten de politie-organisatie. Verbinding tussen bedrijfsvoering en operatie is essentieel. Hij/zij onderkent daarbij het belang van medezeggenschap en denkt en handelt vanuit de geest van de Wet op de Ondernemingsraden.

Wij zijn op zoek naar een persoon die door achtergrond en persoonlijkheid aanvullend is aan de overige leden van de eenheidsleiding. Specifiek:

 • In staat zijn om de opgaves te structureren;
 • Volhardend is om op de resultaten te sturen met oog voor het proces.

De uitdaging van het hoofd bedrijfsvoering ligt in de eerste jaren op de volgende vraagstukken:

 • kijkend naar de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de eenheid Limburg, zal er nadrukkelijk en vernieuwend gestuurd moeten worden op instroom, doorstroom en uitstroom;
 • doorontwikkeling capaciteitsmanagement;
 • het hoofd bedrijfsvoering bevordert een uitstekende samenwerking met het PDC op tal van vraagstukken in dit kader: terugdringen van verzuim, bevorderen van vitaliteit en welzijn van medewerkers, strategische personeelsplanning, optimaal benutten van beschikbare talenten en kwaliteiten van mensen en het strategisch huisvestingsplan;
 • om een politie van de toekomst te zijn, zal er ook in de bedrijfsvoering  gezocht moeten worden naar creatieve en innovatieve oplossingen. Innovatie heeft een prominente rol in Limburg;
 • verbinding met ontwikkelagenda’s op het gebied van intelligence, opsporing, GGP, OC en bedrijfsvoering;
 • actieve sturing op planning- en controlcyclus;
 • participeert actief in de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en is hierin tevens sparringpartner voor de politiechef.

Het nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering is een bruggenbouwer pur sang met een duidelijke visie op bedrijfsvoering, financiën en innovatie, met voldoende inlevingsvermogen en/of verstand van de operatie, weet de medewerkers van de eenheid te stimuleren, hanteert een open en duidelijke communicatiestijl, is toegankelijk en houdt het hoofd koel.

Vereiste kennis en bijzonderheden

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met bedrijfsvoering;
 • een veiligheidsonderzoek door de AIVD maakt deel uit van de procedure;
 • een ontwikkel-assessment kan deel uitmaken van de procedure;
 • kandidaten voor wie dit een verticale loopbaanstap betekent dienen eerst de procedure met de MD-adviesraad afgerond te hebben en een positief besluit van de KL te hebben voor toetreding tot strategische functies;
 • bij strategische functies is een minimale functieduur van 3 jaar wenselijk. De gemiddelde functieduur is 5 jaar. De kandidaat wordt geacht na maximaal 7 jaar de functie te verlaten;
 • ruime kennis en ervaring met de werkvelden van bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing conform het Besluit bezoldiging politie (Bbp):

 • de LFNP-functie is directeur, domein leiding. Voor de volledige tekst van de functie wordt verwezen naar de LFNP versie 15 april 2013, Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie;
 • salarisschaal 16 Bbp met een maximum van € 10.179,91 bruto op basis van een 40-urige werkweek;
 • vakantie- en eindejaarsuitkering van  respectievelijk 8% en 8,33%;
 • tegemoetkoming representatiekosten ten hoogte van maximaal 3%;
 • dienstauto wordt ter beschikking gesteld, uitsluitend voor dienstreizen en woon-werkverkeer. Privégebruik is niet van toepassing;
 • het hoofd bedrijfsvoering draait mee in het piket van de eenheidsleiding;
 • standplaats is Maastricht.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 21-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Mevrouw Ingrid Schäfer-Poels
Politiechef Limburg
Telefoonnummer: 06-21 29 47 15 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Mevrouw Renata van der Wiel
MDburo politietop
Telefoonnummer: 06-48 13 58 81
E-mailadres: renata.wiel@minbzk.nl