Hoofd Bedrijfsvoering en Kwaliteit bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
DGVBR/PD/2020/11
Publicatiedatum
22 mei 2020
Sluitingsdatum
14 juni 2020

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

P-Direkt

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Wij leveren voor bijna 130.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met minimaal een 7.

Meer informatie over P-Direkt.

P-Direkt is onderdeel van directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en speelt daarin een belangrijke rol, mede vanwege het feit dat P-Direkt een rijksbrede dienstverlener is.

Afdeling Bedrijfsvoering en Kwaliteit (BV&K)

De stafafdeling BV&K zorgt door ondersteuning op de PIOFACH-taken voor een optimale bedrijfsvoering van P-Direkt. Daarnaast voert BV&K de regie op de overkoepelende kwaliteitsfunctie binnen de organisatie. BV&K is daarbij verantwoordelijk voor het vertalen en borgen van bedrijfsvoeringkaders en -spelregels. BV&K is ook verantwoordelijk voor de kaderstelling op PIOFACH-taken en advisering en bewaking van informatiebeveiliging.

Het hoofd BV&K heeft tevens de rol van tactisch preventiemedewerker. Samen met een team van adviseurs, arbodienstverleners en de OR, werkt het hoofd BV&K aan gezond en veilig werken binnen P-Direkt.

De afdeling Bedrijfsvoering en Kwaliteit (BV&K) bestaat uit verschillende teams, Financiën, Control & Inkoop (7 FTE), Kwaliteit en Advies (5 FTE), Managementondersteuning (12 FTE), Corporate Communicatie (4 FTE), een directiesecretaris en een HR-controller. Ook werken we nauw samen met een team van 3 HR-adviseurs vanuit het kerndepartement.

Sturing binnen P-Direkt vindt plaats langs de lean methodiek en de Obeya. De (meer)jarenplanning, ontwikkelingen masterplan en ontwikkeling agile werken zijn belangrijke thema’s voor BV&K.

De opgave

P-Direkt staat als een huis. Maar veranderingen gaan steeds sneller en dat zal ook zo blijven. We willen wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op veranderingen, wensen en nieuwe technologie. Daarom leggen we in het nieuwe masterplan 2020-2025 ook niet gedetailleerd vast wat we gaan doen, maar geven we aan waar onze ambities liggen voor de komende vijf jaar. We geven de kaders aan, waarbinnen we ons zullen ontwikkelen. Onze kernwaarden blijven het uitgangspunt: Betrouwbaarheid, Efficiency, Klantgerichtheid en Innovatie.

Nieuwe vragen en wensen met betrekking tot onze dienstverlening, die gedurende de looptijd van het masterplan bij ons binnenkomen, kunnen we zo binnen vastgestelde kaders gemakkelijk een plek geven.

Het masterplan 2020-2025 wordt voor de zomer afgerond, het nieuwe hoofd BV&K is als lid van het directieteam van P-Direkt verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering binnen de gestelde kaders.

Belangrijke stakeholders zijn de directeur, afdelingshoofden, eigenaar van P-Direkt, opdrachtgever van P-Direkt en tevens kadersteller, de ADR en het kerndepartement van BZK voor het afleggen van verantwoording over de betrouwbaarheid van de dienstverlening, bedrijfsvoering in het algemeen en informatiebeveiliging en financiën in het bijzonder.

P-Direkt zorgt ervoor dat mensen die voor het Rijk werken zich kunnen richten op hun eigen belangrijke taken. Door ons hoeven ambtenaren zich geen zorgen te maken over iets vanzelfsprekends -maar oh zo belangrijks- als hun salarisuitbetaling. Onze klanten (collega-departementen) kunnen erop vertrouwen dat zaken bij ons op orde zijn en gebruikers kunnen hun zaken makkelijk zelf regelen en informatie vinden. Een continue uitdaging daarbij is de balans tussen enerzijds de waan van de dag op massale processen waarbij “fouten maken mag” en anderzijds de noodzaak om te voldoen aan de kaders (o.a. GITC) van ADR en AR. Het hoofd BV&K moet daarin als spin in het web optreden.

Wat betekent dit voor het hoofd BV&K

 • P-Direkt staat als een huis en dat geldt ook voor de afdeling BV&K. Maar gezien de ontwikkelingen waarin de organisatie zich bevindt, is ook het werkveld van de afdeling BV&K continu in ontwikkeling en zijn we op zoek naar iemand die die continue doorontwikkeling vorm kan geven en aan kan sturen:
 • Iemand die begrijpt dat aantoonbare betrouwbaarheid van de dienstverlening een must is, evenals privacy en informatiebeveiliging.
 • Iemand met een zakelijke insteek, die de financiële huishouding op orde houdt en daarin ruimte weet te creëren voor de doorontwikkeling van de dienstverlening en organisatie.
 • Iemand met oog voor HR, die vanuit een waarderend perspectief meedenkt met de ontwikkeling van 700 medewerkers van P-Direkt en zorgt voor een veilige werkplek.
 • Iemand die snapt welke rol communicatie speelt in de relatie met stakeholders, bijna 130.000 rijksambtenaren waar het gaat over dienstverlening. Maar ook intern voor de bedrijfsvoering en een bijdrage wil leveren aan een interne informatiehuishouding, waardoor iedereen alle informatie kan vinden die nodig is voor het werk.
 • Iemand die in staat is organisatieveranderingen binnen heel P-Direkt inherent aan agile werken te sturen en stimuleren.
 • Iemand met affiniteit voor medezeggenschap en in de praktijk de bestuurder kan waarnemen bij de eigen ondernemingsraad.
 • Iemand die in staat is om de IC functie verder te ontwikkelen.
 • Iemand met een visie op doorontwikkeling van de communicatie zowel intern als extern.
 • Iemand die als gastheer of gastvrouw zorgt dat iedereen zich welkom voelt in een fijne werkomgeving en goede ondersteuning.
 • Iemand die op strategisch/tactisch niveau in staat is P-Direkt in alle aspecten ook van de dienstverlening te kunnen vertegenwoordigen op bestuurlijk niveau.

Wat vraagt dit van je?

Je bent een ervaren leidinggevende met ruime financiële kennis, waaronder kennis van agentschapsregeling en comptabiliteit. Je bent een stevige gesprekspartner voor de ADR/Algemene Rekenkamer. Je hebt affiniteit met het brede terrein van Bedrijfsvoering. En je hebt gevoel voor HR, waarbij je het belangrijk vindt dat medewerkers met plezier en veilig werken.

Je brengt een gezonde mix mee tussen creativiteit en structuur, bent goed in planvorming en een echte spin in het web.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • ruime kennis van financiën binnen het Rijk (agentschapsregeling, in-control verklaringen, gesprekspartner ADR/Algemene Rekenkamer);
 • kennis van AVG en security vraagstukken;
 • ervaring met leidinggeven, waaronder leidinggeven aan leidinggevenden;
 • bij voorkeur een registeraccountant;
 • kennis van grootschalige dienstverlening en Informatievoorzieningsvraagstukken is een pre;
 • een ruim netwerk binnen de Rijksoverheid zowel bij beleid, uitvoering en inspectie is een pre.

Publiek Leiderschap

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap. Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer DGVBR/PD/2020/11 naar:

E-mailadres: postbus.solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Edgar Heijmans
directeur P-Direkt (Ministerie van Binnenlandse Zaken DGVBR)
Telefoonnummer: 06-18 05 75 83

Over de sollicitatieprocedure

Ashwinie Ramdat
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 07 96 53
E-mailadres: ashwinie.ramdat@minbzk.nl