Hoofd Begrotingsbeleid bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
RB 19-09
Publicatiedatum
12 maart 2019
Sluitingsdatum
31 maart 2019

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

Directoraat-generaal

Bij het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) organiseren wij het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stellen wede rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Ook zien wij actief en in verbinding toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven, en op de uitvoering van de begroting door de departementen. Binnen het DGRB houden wij toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties. Ook het bevorderen van de kwaliteit van de financiële functie is een van onze aandachtgebieden.

Het DGRB bestaat uit twee directies en een programmadirectie:

 • Begrotingszaken: coördineert het opstellen van de rijksbegroting, is organisator van het begrotings- en verantwoordingsproces en eigenaar van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.
 • Inspectie der Rijksfinanciën: houdt de budgettaire vinger aan de pols bij de verschillende departementen en bewaakt en beoordeelt uitgaven(voorstellen).
 • Programmadirectie Inzicht in Kwaliteit: coördineert een Rijksbrede operatie om inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en uitvoering te vergroten, en te zorgen dat dit inzicht maximaal benut wordt voor besluitvorming, verbetering en verantwoording.

Begrotingszaken

De directie Begrotingszaken (BZ) bestaat uit ongeveer honderd mensen en is georganiseerd in vijf afdelingen. BZ heeft een centrale rol in de totstandkoming van de rijksbegroting, de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Bij ons werk je aan een duidelijke en gezonde financiële huishouding en concernadministratie van het Rijk. Je bent deskundig op het gebied van het begrotingsbeheer, het begrotingsbeleid en de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk en daar aan gelieerde organisaties.

Vanuit de kernwaarden - integer, deskundig, duidelijk en durf - draag jij bij aan efficiënt, effectief en rechtmatig overheidsbeleid en aan een financieel gezond Nederland. Tenslotte draag je bij aan opleidingen en congressen op het terrein van audit, financieel management, economie en bedrijfsvoering binnen het rijk. BZ kent een open en collegiale sfeer, waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat. Je wordt gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen en initiatieven op te pakken.

De afdeling Begrotingsbeleid

De afdeling Begrotingsbeleid werkt aan gezonde overheidsfinanciën in Nederland. Dit geven we vorm via de ontwikkeling van het budgettaire beleid, de begrotingsregels en de beheersing van de collectieve uitgaven. Ook de financiën van de medeoverheden en Europese afspraken over begrotingsdiscipline van het Stabiliteits- en Groeipact maken hier deel van uit. Onze afdeling is nauw betrokken bij de begrotingsbesluitvorming van het Kabinet. We ramen het EMU-saldo en de EMU-schuld, en toetsen de plannen aan de begrotingsregels inclusief de uitgavenkaders. De afdeling heeft een spilfunctie bij het maken van de Miljoenennota en alle andere budgettaire nota’s aan de ministerraad en de Tweede Kamer.

Samen met andere directies van Financiën ondersteunt de afdeling Begrotingsbeleid de minister bij externe optredens, zoals parlementaire overleggen. Ook dragen we bij aan de totstandkoming van het Nederlandse stabiliteitsprogramma voor Brussel en de Studiegroep Begrotingsruimte, die nieuwe kabinetten adviseert over het begrotingsbeleid. Tot slot geven we colleges over het begrotingsbeleid aan onder andere de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

De afdeling bestaat uit circa tien mensen. De uitdaging van ons werk is zowel om beleidsmatige initiatieven te nemen, als om de uitvoering hiervan vorm te geven, en daarnaast de financiële ontwikkelingen in de collectieve sector te monitoren en zo nodig bij te sturen.

Opgave

 • Leidinggeven aan de afdeling, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • Een goede en betrouwbare adviseur zijn van de ambtelijke en politieke leiding op het terrein van de politiek bestuurlijke begrotingsbesluitvorming;
 • Met de afdeling zorgdragen voor juiste cijfers of het nu gaat om berekening van het EMU-saldo, de EMI-schuld of de uitgavenkaders.
 • Vertegenwoordigen van de directie en/of het ministerie (intern, interdepartementaal, in Brussel en bij nationale en internationale delegaties).

Wat vraagt dit van jou?

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie

“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifiek voor deze functie

 • Je bent bij voorkeur econoom met leidinggevende ervaring.
 • Je beschikt over gedegen kennis van financieel-economische processen binnen de Rijksoverheid op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Je beschikt over zeer goede adviesvaardigheden en je hebt aantoonbare ervaring in het adviseren op strategisch politiek-bestuurlijk niveau.
 • Je bent goed in staat om inhoudelijk en op proactieve en zichtbare wijze verbinding te maken tussen beleidscontrol, de vraagstukken uit het domein van het directoraat–generaal, hun stakeholders en de politieke en ambtelijke leiding.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer RB 19-09 naar:

E-mailadres: solliciteren@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Coen Hogendoorn
directeur Begrotingszaken
Telefoonnummer: 070 - 342 8064

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl