Hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD/2019/07
Publicatiedatum
4 november 2019
Sluitingsdatum
18 november 2019

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is hét ministerie voor de democratie, het openbaar bestuur en de rijksdienst. BZK ontwikkelt gezaghebbende denkbeelden en opvattingen over wat goed bestuur is. BZK zet die opvattingen vervolgens om in concrete resultaten voor burgers, bestuurders en bedrijven. Bij het ministerie van BZK zijn ruim 8.500 collega’s werkzaam. BZK bestaat uit zes onderdelen: Bestuur, Ruimte en Wonen, Overheidsorganisatie, Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk, Bureau Algemene Bestuursdienst, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, het programma DG Omgevingswet en het SG-Cluster.

Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen draagt zorg voor een sterk en levendige democratie, een slagvaardig bestuur en voor duurzaam wonen en leven in heel Nederland. Leven in Nederland begint met afspraken waarop je kunt vertrouwen. Met democratische spelregels, die iedereen een gelijke stem geven. Die regelen wie welke besluiten neemt en hoe je macht controleert. Hoe zorg je vervolgens dat plannen zoveel mogelijk mensen – en hun omgeving – ten goede komen? Wat krijgt voorrang als belangen botsen? Wat is gezonde stedelijke groei? En wat is een redelijke huurprijs?

Uiteindelijk bespreken we deze vragen vooral in onze eigen wijk, dorp of regio. Daar voelt iedereen zich wel of niet gehoord, ervaren we de energietransitie in huis, beslissen we over windmolens en willen we invloed kunnen hebben op bouwplannen en de toekomst van onze gemeente of regio. Daarbij is het onze taak om altijd over de grenzen van ministeries, gemeenten en provincies heen te kijken: we zijn verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen alle onderwerpen, partijen en verantwoordelijkheden. We werken aan ruimte in wet- en regelgeving en maken experimenten mogelijk.

Het DG BRW bestaat uit 6 directies: Bestuur, Financiën en Regio’s, Democratie en Bestuur, Ruimtelijke Ordening, Woningmarkt, Bouwen en Energie en de programmadirectie Groningen Versterken en Perspectief.

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR)

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij is het uitgangspunt de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in te richten dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR wil bevorderen dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijk opgaven.
BFR heeft expertise op het terrein van de bestuurlijke organisatie (juridische inrichting, bestuurlijke structuren, processen en culturen), de interbestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden, de financiën van medeoverheden en gebiedsspecifieke aanpakken. Ook beschikt BFR over expertise gericht op het ondersteunen van medeoverheden bij (ingrijpende) beleidswijzigingen en het toezicht hierop. BFR zet deze kennis actief in voor politieke prioriteiten en het inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waar BFR bij betrokken is zijn bijvoorbeeld de beschikbare middelen in het gemeentefonds voor het sociaal domein in relatie tot de tekorten in de jeugdzorg, de bestuurlijke aanpak van de stikstofproblematiek en de bestuurlijke en financiële gevolgen voor medeoverheden van het klimaatakkoord.

Tevens is BFR verantwoordelijk voor de herziening van de financiële verhoudingen en een herijking van de verdeelsystematiek in het gemeentefonds. Dit draagt er aan bij dat gemeenten beter in staat zijn hun opgaven uit te voeren. Hiernaast vormt de directie BFR één van de twee fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds (naast het ministerie van Financiën). De directie BFR bestaat per 1 januari 2020 uit 4 afdelingen: Bestuur en Advisering, Bekostiging Binnenlands Bestuur, Regelgeving Toezicht en Monitoring en Regio en Leefbaarheid.

Afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB)

Gemeenten en provincies zorgen voor een leefbare omgeving voor Nederlanders door zorg in het sociaal domein te regelen, wegen te onderhouden, afval op te halen, paspoorten te verstrekken en tal van andere voorzieningen te bieden. Dit kunnen zij alleen met een passend financieel arrangement. De afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) is expert in (economische) vraagstukken en financiële arrangementen die medeoverheden raken.
Gemeenten en provincies zijn voor de financiering van hun maatschappelijke opgaven voor een groot deel afhankelijk van de middelen die van het Rijk komen. BBB vormt hierbij een belangrijke schakel tussen Rijk en medeoverheden en is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Als fondsbeheerder van het Gemeente- en Provinciefonds (samen ca. € 32 miljard) stelt BBB de begrotingen en circulaires op en werkt aan verdeelvraagstukken, het onderhoud van de fondsen, kennisontwikkeling en data- en informatievoorziening. De taken van de afdeling BBB hebben nauwe raakvlakken met de dossiers van andere afdelingen binnen de directie, maar ook daarbuiten. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de andere afdelingen van BFR en collega’s binnen het DG BRW en daarnaast met het ministerie van Financiën als medefondsbeheerder.

BBB werkt volop aan de ontwikkeling en modernisering van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Hiervoor worden in (inter) nationaal verband de financieringsbehoeften en ontwikkelingen gevolgd. Hierbij is aandacht voor aard en omvang van het takenpakket van gemeenten en provincies, schaalvergroting, taakdifferentiatie en regionale samenwerking. Ook neemt het vraagstuk van de financiering van het sociaal domein bij gemeenten een prominente plaats in.

Een andere kerntaak van BBB is het onderhoud en de doorontwikkeling van het gemeentelijk en het provinciaal belastinggebied. BBB volgt actief de fiscale dossiers en de effecten van fiscaal beleid (ook vanuit Europa) voor decentrale overheden, zoals leges, onroerende zaakbelasting, provinciale opcenten, BTW, WOZ en parkeerbelastingen.

De opgave

Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft het Rijk veel verantwoordelijkheden neergelegd bij gemeenten. Tegelijkertijd zien we in toenemende mate opgaven ontstaan die om nieuwe aanpakken en oplossingen vragen, waarbij overheden de handen ineen moeten slaan. Zowel het openbaar bestuur als het financiële stelsel is hier onvoldoende op toegerust en dit vraagt om nieuwe werkwijzen en nieuwe instrumenten.

BBB is verantwoordelijk voor deze noodzakelijke modernisering van de financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Een belangrijke eerste fase in deze moderniseringsslag is een herijking van de gemeente- en provinciefinanciën. Daarnaast worden ook samen met het ministerie van Financiën de voorbereidingen getroffen voor de tweede fase van de modernisering die gestalte zal krijgen in een nieuwe kabinetsperiode.

Het hoofd BBB geeft vanuit deze ontwikkelingen leiding aan de realisatie van een aantal (bestuurlijke) opgaven:

 • De uitvoering en inbedding van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds; begin 2020 ligt er een nieuwe verdeling van de € 30 miljard die via het gemeentefonds wordt overgemaakt naar gemeenten.
 • De vernieuwing van de uitgangspunten van de financiële verhoudingen tussen overheidslagen, gegeven de decentralisaties in zowel het sociale als fysieke domein.
 • De voorbereidende werkzaamheden richting een nieuw kabinet op het terrein van financiën en fiscaliteit medeoverheden, zoals de normeringssystematiek (trap-op-trap-af systematiek) en in samenwerking met Financiën het lokaal belastinggebied.
 • De implementatie van fiscale effecten voor decentrale overheden (BTW, leges, OZB, WOZ, parkeerbelastingen, opcenten, vennootschapsbelasting). BBB is verantwoordelijk voor de wetgeving gericht op de lokale belastingen.
 • De afdeling bestaat uit circa 15 medewerkers met een academisch werk- en denkniveau. Vanuit de eigen professionaliteit wordt door de medewerkers zelfstandig en in intensieve samenwerking gewerkt aan de verschillende opgaven waar de afdeling voor staat. De afdeling werkt samen met interne partijen en externe organisaties zoals de koepelorganisaties VNG en IPO, het ministerie van Financiën en collega departementen, zoals VWS en SZW.

Wat vraagt dit van u?

Het hoofd BBB:

 • is verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal belangrijke bestuurlijke opgaven van het huidige kabinet en treft de voorbereidingen voor een nieuw kabinet op het domein van de financiële verhoudingen Rijk en medeoverheden, waar deze tot de taken van de afdeling BBB behoren.;
 • adviseert de ambtelijke en politieke top over de onderwerpen van BBB, voornamelijk gemeentelijke en provinciale financiën;
 • draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van BFR en levert als MT-lid van BFR een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de directie; De afdelingshoofden van de directie bewaken samen dat er gewerkt wordt vanuit een integrale afdelingsoverstijgende visie;
 • geeft inhoudelijke en strategische sturing op de domeinen van BBB en onderhandelt intensief met bestuurlijke partners;
 • treedt op in interdepartementale overlegsituaties;
 • stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers;
 • geeft integraal leiding aan medewerkers van de afdeling (circa 15 medewerkers).


Het hoofd BBB heeft:

 • academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een academische opleiding in economie;
 • ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen; brengt opgedane ervaring in of met de financiën van de lokale overheid mee; 
 • ervaring met het omgaan met (tegenstrijdige) belangen van externe partijen;
 • aantoonbare ervaring in een financiële (management)functie;
 • leidinggevende ervaring met integrale managementverantwoordelijkheid of zwaar coördinerende ervaring binnen een complexe overheidsorganisatie, bijvoorbeeld een grote gemeente.

Persoonstypering:

 • een verbindende persoonlijkheid voor de afdeling en het MT BFR;
 • een evenwichtig en doortastend persoon met een transparante en heldere communicatiestijl;
 • gevoel voor humor en relativeringsvermogen, inspirerend en motiverend;
 • kan zowel binnen als buiten BZK gezaghebbend en effectief optreden en draagt bij aan de positie van BFR en BBB als een waardevolle gesprekspartner;
 • een persoon die medewerkers een werkplek biedt om trots op te zijn en zorgt voor een  prettige, veilige en een goede werksfeer en ontwikkelingsmogelijkheden.

Publiek Leiderschap

ABD’ers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 
Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een AIVD onderzoekt maakt deel uit van de selectieprocedure.
Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Reageren kan tot en met maandag 18 november 2019 via het Online Sollicitatieformulier

Richt je reactie aan mevrouw V. (Violette) van den Berg, backoffice werving & selectie.

postbus.solliciteren@minbzk.nl

06-46 859463

Meer informatie

Over de vacature

Drs. J.E (Annelies) Kroeskamp
Directeur Bestuur, Financiën en Regio’s
Telefoonnummer: 070 426 65 09

Over de sollicitatieprocedure

Drs. N.E. (Nienke) Salomons
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55 44 11 34
E-mailadres: nienke.salomons@minbzk.nl