Hoofd Besturing, Beheer en Bekostiging Europese middelen bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
RB 19-32
Publicatiedatum
11 september 2019
Sluitingsdatum
27 september 2019

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Rijksbegroting

Bij het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) organiseren wij het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stellen wede rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Ook zien wij actief en in verbinding toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven, en op de uitvoering van de begroting door de departementen. Binnen het DGRB houden wij toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties. Ook het bevorderen van de kwaliteit van de financiële functie is een van onze aandachtgebieden.

Het DGRB bestaat uit twee directies en een programmadirectie:

 • Begrotingszaken: coördineert het opstellen van de rijksbegroting, is organisator van het begrotings- en verantwoordingsproces en eigenaar van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.
 • Inspectie der Rijksfinanciën: houdt de budgettaire vinger aan de pols bij de verschillende departementen en bewaakt en beoordeelt uitgaven(voorstellen).
 • Programmadirectie Inzicht in Kwaliteit: coördineert een Rijksbrede operatie om inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en uitvoering te vergroten, en te zorgen dat dit inzicht maximaal benut wordt voor besluitvorming, verbetering en verantwoording.

Directie Begrotingszaken

De directie Begrotingszaken (BZ) bestaat uit ongeveer honderd mensen en is georganiseerd in vijf afdelingen. BZ heeft een centrale rol in de totstandkoming van de rijksbegroting, de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

Bij ons werk je aan een duidelijke en gezonde financiële huishouding en concernadministratie van het Rijk. Je bent deskundig op het gebied van het begrotingsbeheer, het begrotingsbeleid en de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk en daar aan gelieerde organisaties. Vanuit de kernwaarden - integer, deskundig, duidelijk en durf - draag jij bij aan efficiënt, effectief en rechtmatig overheidsbeleid en aan een financieel gezond Nederland. Tenslotte draag je bij aan opleidingen en congressen op het terrein van audit, financieel management, economie en bedrijfsvoering binnen het rijk.

BZ kent een open en collegiale sfeer, waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat. Je wordt gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen en initiatieven op te pakken.

De afdeling Besturing, Beheer en Bekostiging Europese middelen

De afdeling Besturing, Bekostiging en Beheer Europese Middelen (BBE) vervult een centrale rol in het auditbeleid van het rijk, het beleid voor de aansturing en bekostiging van uitvoeringsorganisaties en het beleid voor rijkssubsidies. Ook werken we aan een transparante verantwoording over de besteding van Europese middelen in Nederland.

Het team BBE bestaat uit twaalf gedreven en enthousiaste professionals. De werksfeer is open, collegiaal en doelgericht. De afdeling is ingericht in drie clusters:

Het cluster Auditbeleid houdt zich bezig met de verslaggeving van het rijk. Hier is de systeemverantwoordelijk voor Auditbeleid Rijksoverheid en EU-middelen in gedeeld beheer belegd. Dit cluster fungeert ook als kennis- en expertisecentrum inzake verantwoording en batenlasten. Dit loopt uiteen van vraagstukken inzake de jaarverantwoording rijk tot de uitwerking van de pilotprojecten die volgen uit de adviescommissie verslaggevingsstelsel rijk. Ook coördineert dit cluster de contacten met de directies financieel economische zaken en de auditcommitees van de departementen, de Auditdienst rijk, de Algemene Rekenkamer en de Europese rekenkamer.

Het cluster Toezichtbeleid houdt zich bezig met toezicht op het functioneren van de financiële functie van het rijk. Hier is bijvoorbeeld de systeemverantwoordelijkheid voor subsidies en het verzelfstandigingsbeleid (diensten, agentschappen, zbo’s, rwt’s, stichtingen) belegd. Het cluster coördineert het systeemtoezicht vanuit financiën ten aanzien van het functioneren van de financiële functie en fungeert als kennis- en expertisecentrum op dit terrein.

Het cluster Uitvoeringsorganisaties houdt toezicht op de toepassing van de kaders ten aanzien van uitvoeringorganisaties. Het gaat dan met name om de toepassing van de regeling agentschappen. Het cluster zorgt voor de verbinding tussen begrotingszaken, de inspectie der rijksfinanciën, de directies financieel economische zaken van de beleidsdepartementen op het terrein van uitvoeringsorganisaties.

Opgave

Het afdelingshoofd BBE heeft als taak om met de medewerkers en in samenspraak met het managementteam van begrotingszaken invulling te geven aan de systeemverantwoordelijkheden van de minister van financiën die bij de afdeling zijn belegd. De rijksbrede verantwoordelijkheden gaan gepaard met uiteenlopende vraagstukken die vaak complex en urgent zijn. Beslissingen hebben veelal gevolgen voor andere departementen en raken aan de verantwoordelijkheden van stakeholders zoals de Audit Dienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Dit vergt van het hoofd brede kennis en ervaring van de regelgeving op het terrein van het beheer van de begroting, een creatieve geest en goed ontwikkeld politiek bestuurlijk gevoel.

 • Je geeft leiding aan de afdeling BBE en neemt deel aan het managementteam van Begrotingszaken.
 • Je adviseert de ambtelijke en politieke leiding op het terrein van begrotingsbeheer en beheer van de Europese middelen
 • Je vertegenwoordigt de directie en/of het ministerie intern, interdepartementaal en in voorkomende gevallen internationaal.
 • Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de koers van de afdeling en de samenwerking met in het bijzonder de afdeling Begrotingsbeheer. Dit vraagt van jou een duidelijke visie en oog voor de wijze waarop de afdeling het best functioneert binnen de directie en het ministerie.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring
 • Je beschikt over gedegen kennis van financieel-economische processen binnen de Rijksoverheid op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Je beschikt over zeer goede adviesvaardigheden en je hebt aantoonbare ervaring in het adviseren op strategisch politiek-bestuurlijk niveau.
 • Je bent goed in staat om inhoudelijk en op proactieve en zichtbare wijze verbinding te maken tussen de vraagstukken uit het domein van het directoraat–generaal, hun stakeholders en de politieke en ambtelijke leiding.

Een andere indeling of verdeling van de werkzaamheden binnen de directie begrotingszaken is op termijn niet uitgesloten. Dit vraagt om een breed inzetbaar hoofd BBE.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer RB 19-32 naar:

E-mailadres: solliciteren@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Coen Hogendoorn
directeur Begrotingszaken
Telefoonnummer: 070-342 80 64

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl