Hoofd Bureau ICT-toetsing bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 552-19
Publicatiedatum
12 augustus 2019
Sluitingsdatum
1 september 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Bureau ICT-toetsing

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is in juli 2015 opgericht om grote ICT-projecten te toetsen en advies te geven over de risico’s en slaagkansen van projecten. Aanleiding tot oprichting was het rapport van de tijdelijke commissie ICT (de ‘Commissie Elias’). Deze commissie deed parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid.

Het BIT voert onafhankelijke toetsen uit op ICT-projecten vanaf 5 miljoen euro en beoordeelt of ICT-projecten in de huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten worden ingericht. Dit doet het BIT op verzoek van de bewindspersoon die het project wil laten uitvoeren, de Tweede Kamer of uit eigen beweging. De adviezen van het BIT zijn openbaar en de bewindspersoon biedt het advies aan de Tweede Kamer aan. De medewerkers van het BIT handelen in nauwe samenwerking met de belanghebbenden zonder daarbij de uiteindelijke doelstelling uit het oog te verliezen.

De context waarin het BIT zich bevindt kenmerkt zich door een zeer hoge politiek-bestuurlijke en interdepartementale gevoeligheid en een hoog ambitieniveau. De werkwijze en de resultaten van het BIT zijn voor de departementen, zelfstandige bestuursorganen, de minister en staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het kabinet en de Tweede Kamer van zeer groot belang.

Er is een Toezichtraad BIT ingesteld. De raad bestaat uit leden die zijn voorgedragen door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Auditdienst Rijk en het CIO Platform Nederland. Deze raad houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT. De Toezichtraad rapporteert hierover periodiek aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en laat iedere twee jaar een onafhankelijke, externe organisatie een evaluatie uitvoeren.

De opgave

Als hoofd Bureau ICT-toetsing (BIT) ga je een uitvoerbare strategie ontwikkelen, waarmee je het BIT stevig positioneert als dé onafhankelijke ICT-toezichthouder van de rijksoverheid. Daarin neem je de uitkomsten mee van al uitgevoerde onderzoeken (evaluaties BIT, rapportage Elias) én lopende onderzoeken die in de tweede helft van 2019 worden afgerond (onderzoeksmotie Middendorp en Beleidsdoorlichting BIT).

Om BIT duurzaam effectief te maken, ga jij prioriteiten stellen en samen met de andere verantwoordelijke stakeholders antwoord geven op verschillende vragen, zoals:

 • Focust het BIT zich op het tegengaan van belastinggeldverspilling door het toetsen van ICT-projecten? Hoe kan de adviesfunctie van het BIT worden versterkt?
 • Blijft het BIT een klein en slagvaardig bureau dat alleen risicogebaseerd de allergrootste ICT-projecten toetst? Of willen we groeien, juist door méér te toetsen en deze toetsen periodiek te monitoren?
 • Is het wenselijk dat het BIT meer gaat bijdragen aan de ontwikkeling van het rijksbrede CIO-stelsel?
 • Past het bij de doorontwikkeling van het BIT om in de toekomst onze taken en verantwoordelijkheden uit te breiden? Door, bijvoorbeeld, niet alleen projecten te toetsen, maar ook door ons te ontwikkelen tot een toetsingsinstituut voor algoritmen, cyber en onderhoud van ICT-systemen?

Jouw succes is afhankelijk van twee aspecten: je onafhankelijkheid en je durf om inhoudelijk te staan voor je adviezen. Daarnaast ben je in staat om de leeropgave voor de stakeholders in het CIO-stelsel te articuleren, dit stelsel te stimuleren én ben je de autoriteit die het BIT extern vertegenwoordigt.

Taakgebieden

Als hoofd BIT ben je het boegbeeld van het BIT en verantwoordelijk voor de positionering van het bureau. Je bent het aanspreekpunt voor de Toezichtraad, de staatssecretaris en het directoraat-generaal Overheidsorganisatie. Daarnaast speel je een verbindende rol tussen belanghebbende partijen als het SG-overleg, ICBR, CIO-beraad, de Algemene Rekenkamer, de Auditdienst Rijk en de Tweede Kamer. De ‘lessons learned’ draag je uit op hoog politiek-bestuurlijk niveau. Verder stuur je het BIT-team aan. Hierbij werk je nauw samen met de bureaumanager BIT, die jouw taken ook overneemt bij je afwezigheid. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de taakverdeling.

Jouw taken:

 • Je geeft leiding aan het BIT.
 • Je stelt BIT-adviezen op.
 • Je bepaalt de toetskaders, zoals het BIT-toetskader en het kader voor risico gebaseerd toetsen.
 • Je onderhoudt proactief externe relaties met de Toezichtraad, op ambtelijk en politiek niveau, met de pers en met andere toezichthouders.
 • Je bent de strategisch partner van chief information officers (CIO) en de CIO Rijk.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en minimaal tien jaar ervaring als I(CT)-professional in het managen van complexe publieke en/of private ICT-projecten.
 • Je hebt een brede, strategische visie op de ICT van de Rijksoverheid en effectieve ICT-toetsing, en je kunt hierover op hoog bestuurlijk niveau als gesprekspartner functioneren.
 • Je kunt goed omgaan met een zeer hoge politiek-bestuurlijke en interdepartementale gevoeligheid.
 • Je hebt een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met bestuurlijke samenwerking of ketensamenwerking in I(CT)-projecten.
 • Je hebt affiniteit met organisatieverandering en inrichtingstrajecten.
 • Je bent gewend om leiding te geven aan een team van professionals. 
 • Je hebt een breed netwerk op bestuurlijk niveau bij de diverse departementen, zelfstandige bestuursorganen en relevante stakeholders buiten het rijk.

Publiek leiderschap

Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.”

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.”

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan divers samengestelde teams en managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn.

Als manager verwachten we van je dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

 • Het betreft een vertrouwensfunctie. Een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.

Meer informatie kan je contact opnemen met:

Lisette Otto (na 18 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 61 45 18
E-mailadres: lisette.otto@minBZK.nl

Victor Paumen (t/m 18 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 15 27 38 96
E-mailadres: victor.paumen@minBZK.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 552-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minBZK.nl