Hoofd Centrum Veiligheid bij het RIVM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 617-19
Publicatiedatum
5 september 2019
Sluitingsdatum
19 september 2019

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen. VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen -waaronder het RIVM-, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het CAK, de NZa, het CIZ en het Zorginstituut Nederland.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

"De zorg voor morgen, begint vandaag ", dat is het motto van het RIVM. Wij ondersteunen als Trusted Advisor overheidsbeleid en samenleving in wat mensen in Nederland het belangrijkste in hun leven vinden: een goede gezondheid in een gezonde en veilige leefomgeving. Wij zijn een kennisinstituut dat overheid en samenleving adviseert op basis van de wetenschappelijke kennis, en hebben daarnaast belangrijke uitvoeringstaken in bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma, de griepvaccinatie, bevolkingsonderzoek en de milieu ongevallen dienst. We werken nauw samen met regionale, nationale en internationale partners, en ons werk is wekelijks in het nieuws. De wetenschappelijke onafhankelijkheid van ons onderzoek is geborgd in de Wet op het RIVM en een Commissie van Toezicht ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit van het RIVM.

Het RIVM werkt opdracht gestuurd. Niet alleen voor VWS maar ook voor andere departementen, zoals I&W, EZK, LNV, SZW, BZK, J&V en Defensie. Daarnaast voert het RIVM opdrachten uit voor de WHO, de EU en andere lokale, regionale, nationale en internationale (publieke) organisaties.

Het RIVM heeft ongeveer 1800 werknemers en is georganiseerd in drie domeinen (Volksgezondheid & Zorg, Infectieziektebestrijding & Vaccinologie en Milieu & Veiligheid) met dertien centra; de uitvoeringsdienst Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s met drie regiokantoren; de shared service organisatie voor ICT (SSC Campus) en vier stafeenheden.

De directeur-generaal vormt samen met de domeindirecteuren en de directeur Bedrijfsvoering/CFO de Directieraad (DR) van het RIVM.

Het Centrum Veiligheid (VLH)

Centrum Veiligheid is een onderdeel van het domein Milieu en Veiligheid van het RIVM. Als domein Milieu en Veiligheid dragen we met betrouwbare kennis bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door kennis te ontwikkelen en te ontsluiten, hieraan geven we betekenis, we adviseren en bieden handelingsperspectieven.

Het centrum Veiligheid richt zich op de fysieke veiligheid in Nederland. Dat wil zeggen veiligheid die verband houdt met de productie en het gebruik van chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia en met fysieke arbeidsomstandigheden. Het centrum ondersteunt departementen en andere overheden met kennis en advies om bijvoorbeeld te voorkomen dat zich ongevallen of incidenten met gevaarlijke stoffen of stralingsincidenten voordoen, en om de gevolgen van incidenten of rampen voor mens en milieu effectiever aan te pakken. Ten tijde van een crisis en ook in de nazorg werken we nauw samen met organisaties voor crisismanagement ter ondersteuning van het bevoegd gezag.

Het Centrum Veiligheid werkt in opdracht van (inter)nationale en regionale overheden, verricht onderzoek en levert kennis ten behoeve van het veiligheidsbeleid en voor toezichthoudende of vergunningverlenende taken. Het centrum beschikt over hoogwaardige expertise op het gebied van stralingsveiligheid, externe veiligheid, arbeidsveiligheid, cultuur en gedrag, CBRN-security, nationale risicobeoordeling, medische milieukunde en nazorg. Wij bieden een multidisciplinaire werkomgeving waarin we met in- en externe partners samenwerken.

De positie

Als leidinggevende binnen het RIVM en als lid van het MT-domein Milieu & Veiligheid wordt verwacht dat je over de (organisatie)grenzen heen kijkt en het werk van het RIVM door laat werken in de samenleving. Je bent eindverantwoordelijk voor het integrale management van het centrum. Het centrumhoofd is verantwoordelijk voor het financieel management van het centrum, en de ontwikkeling van een evenwichtige en sluitende opdrachtportefeuille.

Het centrumhoofd geeft direct leiding aan 5 afdelingshoofden, verschillende management- en projectondersteuners en indirect aan ruim honderd professionals. Als centrumhoofd verbind je kennis, beleid en praktijk zowel nationaal, internationaal als lokaal/decentraal en ben je sturend in het bepalen van de focus van het centrum. Je bent richtinggevend en inspirerend bij de ontwikkeling van de strategische koers en het dagelijks handelen van het centrum in de bestuurlijke en maatschappelijke context. Je trekt daarbij nauw op met de directeur van het domein M&V en de andere centrumhoofden.

De opgave

Het maatschappelijk belang van veiligheid is groot. Het terrein van fysieke veiligheid is breed en dynamisch. Je geeft richting aan het werkveld van het Centrum en zorgt ervoor dat de vereiste expertise op peil is. De dynamische context van het Centrum vereist om goed te balanceren tussen het geëquipeerd zijn om maatschappelijk actuele vragen te bedienen en focus bij het onderhouden en opbouwen van wetenschappelijke kennis.

De toegevoegde waarde van het Centrum vindt haar basis in de beschikbaarheid van betrouwbare natuurwetenschappelijke kennis. De oriëntatie op de politieke en beleidsmatige vragen én op de maatschappelijke ontwikkelingen zijn een vereiste om als Centrum Veiligheid effectief te kunnen zijn. Om beter aan te sluiten bij maatschappelijke vragen en effectief te adviseren is naast natuurwetenschappelijke ook sociaalwetenschappelijke kennis nodig.

Je geeft richting aan het centrum om hierin een goede balans te vinden. Van het Centrumhoofd wordt gevraagd om relaties tussen samenhangende vraagstukken te zien en de verbinding te leggen over meerdere thema’s. Je bent in staat te onderkennen wanneer een integrale benadering van een vraagstuk meerwaarde heeft en weet hiervan opdrachtgevers of andere stakeholders te overtuigen.

Wat vraagt dit van je?

Je bent een inspirerend leider, met passie voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Je hebt een wetenschappelijke opleiding, in een relevante richting. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie met verantwoordelijkheid voor zowel personeel, financiën en kwaliteit in een combinatie van beleid en een kennisintensieve organisatie. Kennis en ervaring met veiligheid in het maatschappelijke domein is een aanbeveling.

Je beschikt over voldoende inhoudelijke achtergrond en hebt aantoonbare ervaring in de aansturing van experts. Je neemt de medewerkers van het centrum mee en geeft hun ontwikkeling ruimte en richting. Je hebt een scherpe blik en bent in staat om externe, maatschappelijk relevante ontwikkelingen te verbinden met kennisvragen. Je onderhoudt relaties met opdrachtgevers zoals ministeries, maatschappelijke partijen en overige stakeholders. Je hebt daadkracht en energie en kunt integraal denken en partijen verbinden.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de (top)manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment evenals een AIVD-onderzoek, categorie B, kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 30 september, de selectiegesprekken op woensdag 9 oktober.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 617-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Els van Schie
directeur Milieu en Veiligheid
Telefoonnummer: 06-46 08 20 93
E-mailadres: els.van.schie@rivm.nl

Over de sollicitatieprocedure

Yolande Couwenberg
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 73 84 75
E-mailadres: jc.couwenberg@minvws.nl