Hoofd Constitutionele Zaken bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
DGABD 159-23
Publicatiedatum
16 maart 2023
Sluitingsdatum
30 maart 2023

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. BZK werkt aan het onderhoud, vernieuwen en versterken van de democratische rechtsstaat. BZK is daarbij de hoeder van de Grondwet. BZK beschermt de nationale veiligheid en waarborgt de Koninkrijksrelaties. Daarnaast werkt BZK aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren.

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (hierna: CZW) heeft een drietal hoofdtaken, te weten Constitutionele Zaken, Wetgeving en Juridisch Advies. De directie CZW draagt daarbij onder meer zorg voor:

 • strategie, beheer en onderhoud van de Grondwet, het Statuut, alsook internationale verdragen, EU-wetgeving;
 • constitutioneel beleid op het terrein van de grondrechten en de instituties van de democratische rechtsstaat;
 • beleid en wetgeving op het vlak van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie en de coördinatie van het rijksbeleid ter zake;
 • constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen van de Rijksoverheid;
 • de wet- en regelgeving waar BZK verantwoordelijk voor is;
 • het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om door wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van BZK en het adviseren over de toepassing van wetgeving;
 • de bezwaar- en beroepsprocedures van BZK, de Wet open overheid en de Algemene wetbestuursrecht in het bijzonder;
 • de contacten met de Landsadvocaat en het optreden als advocaat in loondienst voor het Rijksvastgoedbedrijf;
 • het geven van juridisch advies aan de andere onderdelen van BZK, inclusief de uitvoering;
 • advisering over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties, inclusief het Coördinatiepunt Staatsteun Decentrale Overheden.

De afdeling Constitutionele Zaken

De afdeling Constitutionele Zaken (CZ) heeft binnen het Rijk een unieke positie. Zij is geworteld in de ‘juridische kolom’ van BZK en heeft de daarbij van nature behorende verantwoordelijkheden voor juridische (vooral: constitutionele) toetsing en advisering. Tegelijkertijd is binnen deze afdeling ook de beleidsverantwoordelijkheid voor het constitutionele domein belegd, alsook een bescheiden wetgevingstaak. Vanuit al deze rollen wordt de afdeling veelvuldig betrokken in actuele, politiek gevoelige kwesties. Dit vereist vaak inzet op (zeer) korte termijn en leidt er ook toe dat medewerkers van de afdeling veelvuldig betrokken zijn bij de ondersteuning van de bewindspersonen in Kamerdebatten, bewindspersonenoverleggen etc.

De afdeling is onderverdeeld in vier clusters (grondrechten, gelijke behandeling en aanpak discriminatie, staatsinrichting en nationale veiligheid). In het totaal werken er ongeveer 30 mensen, hoofdzakelijk juristen.

Toetsing en advisering

CZ toetst en adviseert zowel binnen BZK als interdepartementaal. Hieronder valt advisering voor voorportalen, onderraden en de ministerraad, maar vaak ook ad hoc en soms op (zeer) korte termijn. Dit alles vindt plaats over de volle breedte van het staatsrecht, waarbij het in de praktijk het vaakst gaat om toetsing van voorgenomen regelgeving of beleid aan grondrechten en/of het adviseren daarover. Dit betreft bijvoorbeeld ook de grondrechtelijke aspecten van digitalisering, het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie.

Beleid

CZ ontwikkelt beleid over de inrichting en het functioneren van het democratisch-rechtsstatelijke bestel. Denk daarbij aan vraagstukken van ministeriële verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld in het kader van verzelfstandigingsbeleid), informatievoorziening aan het parlement (artikel 68 Grondwet), de mogelijke invoering van constitutionele toetsing ex post en de verdere doordenking en uitwerking van voorstellen van (staats)commissies als de Staatscommissie herziening parlementair stelsel. Een andere poot binnen de beleidstaak ziet op de verwezenlijking van verschillende grondrechten. Met het oog op artikel 1 Grondwet is bijvoorbeeld de rijksbrede coördinatie van het antidiscriminatiebeleid bij CZ belegd en is vanuit deze afdeling in 2020 het tweede Nationaal Actieprogramma Mensenrechten voorbereid.

Wetgeving

CZ is niet primair een wetgevingsafdeling. Toch is het beheer van een aantal wettelijke regelingen bij CZ belegd. Dit betreft niet in de laatste plaats de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, maar bijvoorbeeld ook de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet openbare manifestaties, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De opgave

Het afdelingshoofd geeft leiding aan een groep bevlogen professionals met grote expertise. Voor het afdelingshoofd CZ ligt er de taak om leiding en sturing te geven aan de afdeling met alle inhoudelijke facetten, vernieuwingen, bewegingen, implementaties en rijksbrede coördinatie op constitutionele zaken.

Tegelijkertijd fungeert het afdelingshoofd CZ ook zelf – samen met de directeur CZW – als de strategisch-constitutionele adviseur van bewindspersonen, SG en DG’s (in voorkomende gevallen ook van andere departementen). Daarmee vereist de functie naast leidinggevende kwaliteiten een hoge mate van inhoudelijke deskundigheid en een gezaghebbende positie op het gebied van het constitutionele recht.

Het afdelingshoofd is lid van het managementteam (MT) van CZW, dat verder bestaat uit drie andere afdelingshoofden, de directiesecretaris en de directeur.

Het afdelingshoofd CZ heeft voor de komende periode de volgende prioriteiten:

 • De diversiteit aan werkzaamheden binnen CZ zorgt ervoor dat de prioritering van werkzaamheden voortdurend aandacht vraagt. Het afdelingshoofd heeft daarbij steeds te wegen hoe intensieve inzet op kortstondige activiteiten (bijvoorbeeld bij politiek gevoelige actualiteiten) zo weinig mogelijk ten koste gaat van inzet op langduriger trajecten (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een voorstel tot grondwetsherziening).
 • Ondanks het gegeven dat onverwacht grote inzet op actuele kwesties bestaande planningen onder druk kan zetten, bestaat er behoefte aan een meer planmatige benadering van de grotere beleids- en wetgevingstrajecten. Het afdelingshoofd ontwikkelt hiertoe voorstellen, alsook een strategische visie over welke onderwerpen de komende periode prioriteit moeten krijgen.
 • De directie CZW is sinds kort gepositioneerd onder de directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR). Een van de doelen van de herschikking is om de samenwerking met de andere directies binnen het DG (directie Democratie en Bestuur en directie Bestuur, Financiën en Regio) te verstevigen en de directies op inhoudelijke thema’s beter met elkaar te verbinden. Binnen CZW zal dit vooral gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de afdeling CZ. Het afdelingshoofd CZ heeft dan ook een voorbeeld- en trekkersfunctie op dat vlak.

Wat vraagt dit van jou?

Het afdelingshoofd Constitutionele Zaken:

 • is een inhoudelijk bevlogen leidinggevende die in staat is inspirerend sturing te geven aan een afdeling met inhoudelijke specialisten;
 • kan vanuit de inhoudelijke expertise zorgen voor een vertaling naar strategische adviezen en beslissingen, oplossingsgericht waar mogelijk en principieel waar nodig;
 • heeft een visie op de toekomstige ontwikkeling van de afdeling en op het vormgeven van beleid over het constitutioneel recht en de rol van grondrechten in een veranderde maatschappij;
 • is een uitstekende jurist die over een grote mate van parate kennis beschikt over de volle breedte van het constitutionele recht, die ook extern wordt erkend als expert (bijvoorbeeld blijkend uit wetenschappelijke publicaties of vergelijkbare prestaties);
 • beschikt over ruime ervaring met het aansturen van juridische professionals en met juridische toetsing en advisering, alsook wetgevingstrajecten;
 • is in staat bewindspersonen te ondersteunen in belangrijke overleggen, waaronder veelvuldig in Kamerdebatten en is daarvoor ook op minder reguliere werktijden beschikbaar;
 • is een teamspeler die ook in het managementteam (MT) van CZW actief zoekt naar verbinding rond gemeenschappelijke thema’s en belangen;
 • en beschikt over het vermogen om te motiveren, te luisteren en over inlevingsvermogen.

Wat bieden we?

 • De kans om binnen het unieke en belangwekkende domein van CZ(W) een verbindende en invloedrijke rol te spelen;
 • De mogelijkheid om je als publiek leider in te zetten voor het algemeen belang, waarbij jij je bezighoudt met een grote diversiteit aan onderwerpen, die vooral gekenmerkt worden doordat ze nu actueel zijn;
 • Salarisschaal 16. Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar toekomstige medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Het betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek (categorie A) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheids­dienst maakt deel uit van de selectieprocedure.

Een ABD-selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 159-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Wytze van de Woude
Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving
Telefoonnummer: Secretariaat directie Constitutionele Zaken en Wetgeving: 070-426 77 05

Over de sollicitatieprocedure

Kim de Labije
Management Development Consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-15 18 41 22
E-mailadres: kim.labije@minbzk.nl