Hoofd Douane Groningen, tevens plv. regiodirecteur

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Publicatiedatum
14 januari 2020
Sluitingsdatum
29 januari 2020

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met het directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD, onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld.

Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

DG Belastingdienst is een grote organisatie met 30.000 medewerkers en heeft vier hoofdtaken: belastingen, toeslagen, Douane en FIOD. Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling: modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en verdere digitalisering van uitvoering en toezicht is de opgave. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek op het DG Belastingdienst is groot.

Directie Douane

Douane is de handhavingsdienst die het EU-buitengrensoverschrijdend goederenverkeer controleert. Ook zorgt de Douane voor de heffing en inning van binnenlandse accijnzen en verbruiksbelastingen. De Douane ziet erop toe dat het grensoverschrijdend goederenverkeer volgens de regels verloopt. Tegelijkertijd faciliteert de Douane dit grensoverschrijdend goederenverkeer.

De handhavingstaken worden uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie, het ministerie van Financiën en op aanwijzing of verzoek van andere ministeries en handhavers. Aan alle taken ligt Europese en nationale wet- en regelgeving ten grondslag. Zo draagt Douane bij aan:

  • een solide financiering van de Europese en nationale overheid;
  • een veilige samenleving;
  • een sterke, aantrekkelijke en eerlijke interne markt, waarmee de welvaart in de EU en Nederland wordt bevorderd.

Douaneorganisatie

Bij de Douane werken op dit moment ruim 5.400 fte. De Douane-organisatie bestaat uit acht regiokantoren, een landelijk kantoor en twee zelfstandige onderdelen.

De primaire processen van aangiftebehandeling, fysiek toezicht en klantbehandeling en landelijke taken, zoals het Douane-laboratorium en de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, zijn verdeeld over de regiokantoren.

De beleidsprocessen zijn belegd op het Landelijk Kantoor. Het shared service center van de Douane, de Douane Landelijke Service Organisatie, en de risicobeheersingsorganisatie, het Douane Landelijk Tactisch Centrum, zijn zelfstandige onderdelen binnen Douane Nederland.

Douane Groningen

Douane Groningen (DGR) is een moderne handhavingsorganisatie die toezicht houdt op het grensoverschrijdende goederenverkeer van en naar Nederland, en daarmee de Europese Unie. Het regiokantoor draagt zo bij aan de veiligheid en gezondheid van de Nederlandse bevolking en inwoners van Europa. Daarnaast levert het een bijdrage aan de belastingheffing voor de Nederlandse schatkist en de inkomsten van de Europese Unie.

DGR is geografisch een van de grootste regio’s van Nederland en heeft in dit verband naast het hoofdkantoor te Groningen een vijftal locaties waar de medewerkers gehuisvest zijn: Leeuwarden, Eemshaven, Eelde, Emmen en Zwolle. Het regiokantoor onderscheidt zich doordat het naast de processen Klantmanagement en Fysiek Toezicht buitengrens en binnenland een Unit landelijke taken kent. Deze unit omvat de Centrale Dienst in- en uitvoer, het team Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving (POSS), het team Intellectuele Eigendomsrechten (IER) en de Centrale Unit accijns (CUA). Bovendien heeft DGR een team Zekerheid dat werkzaamheden voor heel Douane Nederland verricht.

Met een personeelsbestand van circa 320 trotse en flexibele professionals levert DGR dagelijks een bijdrage aan de samenleving. Het werk is leidend, waarbij de mens centraal staat. Hij of zij wordt optimaal gefaciliteerd. Dit uit zich in middelen, werkomgeving en vakmanschap en een goede balans tussen verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Het regiokantoor heeft de drive om voortdurend te willen verbeteren (LEAN) en te innoveren.

De opgave

Samen met de directeur geeft u leiding aan de 13 leidinggevenden van de verschillende teams. Als plaatsvervangend directeur bent u verantwoordelijk voor de aansturing van de processen Klantmanagement en Fysiek Toezicht. Op basis van competenties, ervaring en interesse kan een verdere taak- en portefeuilleverdeling plaatsvinden tussen de directeur en plv. directeur.

U bent in staat in (verander-)processen rust te creëren en effectief te zijn in realisatie van gestelde doelen. De kansen op verandering, die mede door de komende “Brexit” worden ingegeven, worden door u geïdentificeerd, benut en uitgedragen. U bent inspirerend, verbindend, toegankelijk, realistisch en heeft een consistent, duidelijk verhaal. U stimuleert leidinggevenden om - samen met hun medewerkers - zowel in de doorontwikkeling als in de realisatie van de visie actief te zijn en heeft oprechte aandacht voor de complexe en dynamische omgeving waarin zij opereren.

Ook op landelijk niveau levert u een aantoonbare bijdrage aan de visieontwikkeling en strategische beleidsvorming. U neemt in dit verband onder andere deel aan de landelijke regiegroepen op het gebied van Bedrijfsvoering alsmede Informatiemanagement en bent met de andere plaatsvervangend directeuren gesprekspartner van de directeuren Bedrijfsvoering en Informatiemanagement. Individueel of met enkele collega’s bestaat de mogelijkheid dat u optreedt als ‘business owner’ van een procesketen.

Wat vraagt dit van u?

  • U beschikt over een afgeronde academische opleiding.
  • U heeft ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur met de aansturing van leidinggevenden, bent bekend met veranderprocessen van publieke uitvoeringsorganisaties en heeft oog voor de politieke en menselijke implicaties.
  • U heeft aantoonbare ervaring op het gebied van Bedrijfsvoering.
  • U bent in staat om strategische doelstellingen te formuleren en strategisch beleid voor het eigen organisatieonderdeel vorm te geven..
  • U heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten, zoals empathie, een proactieve houding, u kunt goed luisteren, u bent verbaal sterk, u beschikt over een gezonde dosis humor, u stelt heldere prioriteiten en u streeft naar win-win situaties. U kunt synergie tussen mensen creëren, u stuurt op het nakomen van afspraken en u heeft visie. U bent een inhoud gedreven leidinggevende, met passie voor de publieke taak. U heeft affiniteit met medezeggenschap, u bent samenwerkingsgericht
  • Relevante douanekennis en/ of kennis van de logistiek zijn een pre.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De selectiegesprekken vinden plaats op 5 februari 2020 in Groningen.

Meer informatie over de vacature

Eline Spros-Vierkant
directeur Douane regio Groningen
telefoon: 06 18 60 89 64

Lex de Goede
plv. regiodirecteur Douane Groningen
telefoon: 06 1 861 85 84

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

Ton Emmerik
E-mailadres: a.h.emmerik@minfin.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Arlene Freer
MD-consultant Belastingdienst
Telefoonnummer: 06 31 64 07 66
E-mailadres: a.m.freer@minfin.nl