Hoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid/Raadadviseur bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
SGC /DCO /OIV/ 2019 / 01
Publicatiedatum
12 juli 2019
Sluitingsdatum
17 augustus 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De handhaving van openbare orde en veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid. Dag in, dag uit ga jij met deze belangrijke thema’s aan de slag. In jouw veelzijdige baan als Hoofd OIV werk je direct voor de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie, fungeer je als aanspreekpunt voor de toezichthouders én ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het cluster Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid. Zo zorg jij dat openbare orde en veiligheid op de kaart staan. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar óók daarbuiten.

Op inhoudelijk vlak werk jij direct voor de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie, primair in samenspraak met de secretaris-generaal (SG) en de directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (DGAIVD). Met de minister (meerdere malen per week) en de SG (dagelijks) heb je overleg over actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en openbare orde. Jij voorziet hen van professioneel en kundig advies.

Je bent een échte verbinder die niet op basis van positie, maar met kennis van het domein de juiste mensen inschakelt en op de juiste manier benadert. Je hebt dan ook een ‘schakelfunctie’, waarbij je zelfstandig opereert, door alle hiërarchieën heen. Dit vraagt van jou een zekere behendigheid. Samen met je team zorg je voor snel en adequaat advies en bied je tegenspel als dat nodig is, zowel in- als extern. Je signaleert nieuwe beleidsontwikkelingen op het veiligheidsdomein en levert vroeg in het beleidstraject de input aan de beleidsdirecties op de grotere en belangrijke politieke beleidsonderwerpen. Daartoe onderhoud je een doelmatig extern netwerk, zowel binnen als buiten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Belangrijke externe stakeholders zijn de ministeries van Justitie en Veiligheid, Algemene Zaken, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Economische Zaken en Klimaat.
Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouders: de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De CTIVD houdt toezicht op de rechtmatigheid van het handelen van de AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, en heeft een afdeling die klachten en meldingen over het handelen van de diensten behandelt. De TIB toetst vooraf of de inzet van een aantal bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD rechtmatig is.

Je kunt de SG op bepaalde momenten vervangen, bijvoorbeeld een aantal interdepartementale overleggen op SG en DG niveau. Hierbij neem je positie in naast de DGAIVD. Ook ben je in staat om invloed uit te oefenen zonder een formele positie in te nemen. Je bent een meewerkend voorman- of vrouw en legt verantwoording af aan de directeur van de directie Concernondersteuning.
Naast al deze gevarieerde taken geef je leiding aan het team van het cluster Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid (OIV). Je hebt een visie op de ontwikkeling van dit cluster en draagt de personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Zo voer je de personeelsgesprekken en draag je zorg voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Voor jou staan de komende periode een aantal belangrijke opgaves op het programma. Zo ben je verantwoordelijk voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van het team OIV naar een proactief team met medewerkers die een sterk strategisch en politiek-bestuurlijk inzicht hebben. Het team gaat deel uitmaken van de directie Bestuursadvisering in oprichting. Deze nieuwe directie ontstaat uit een herinrichting van de staffuncties, die momenteel binnen BZK wordt vormgegeven. Samen met de kartrekker van deze directie Bestuursadvisering i.o. geef jij uitvoering aan de inrichting en implementatie van de nieuwe directie.

Daarnaast vergt de crisisorganisatie van BZK een nadere doorontwikkeling. Hierbij is een visie nodig waarbij de afstemming en samenwerking met de andere BZK-onderdelen integraal bezien moet worden. Je geeft sturing op deze visie en zorgt dat die wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. Een belangrijk onderdeel van het ministerie is de AIVD.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Cluster Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid

Jij geeft leiding aan het cluster Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid (OIV), dat samen met de afdeling Politiek Bestuurlijk Advies de ambtelijke en politieke top adviseert en onderdeel is van de directie Concernondersteuning. Het cluster OIV is verantwoordelijk voor de advisering en visievorming op de volle breedte van het veiligheids- en openbare ordedomein, zoals economische veiligheid, terrorismebestrijding, radicalisering en ondermijning. Er wordt intensief samengewerkt met de partners in het veiligheidsdomein, zowel binnen als buiten de Rijksoverheid.
Het cluster OIV heeft een specifieke rol ten aanzien van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het ondersteunt en adviseert, zowel beleidsmatig als juridisch, de secretaris-generaal en de minister bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de AIVD. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de crisisorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: de Departementale Crisis Coördinatie (DCC). Je bent het hoofd van de DCC BZK. Dat houdt in dat je interdepartementaal BZK vertegenwoordigt bij overleggen en dat je de coördinatie voert op DCC intern BZK. Je stuurt de medewerkers aan die voor piketdiensten worden ingeroosterd. Verder draag je de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van het departement op een eventuele crisis, de zogenoemde koude fase. Hierbij gaat het eveneens om eventuele crises die elders in het Koninkrijk plaatsvinden.
Het cluster bestaat naast jou uit vier senior adviseurs en een ondersteunend medewerker.

Voor het cluster OIV zijn de volgende thema’s de komende periode van belang:

 • de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
 • economische veiligheid;
 • terrorismebestrijding;
 • ongewenste buitenlandse inmenging;
 • het onderhouden van de relaties met de CTIVD en de TIB;
 • gezamenlijke huisvesting AIVD en MIVD.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je hebt academisch niveau en ervaring met leidinggeven aan professionals.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring in het veiligheidsdomein, en hebt bij voorkeur kennis van de interne werkprocessen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
 • Je hebt ervaring met de advisering van de ambtelijke en politieke leiding over politiek-gevoelige onderwerpen.
 • Je kunt snel schakelen tussen dossiers en doorziet snel de essentie hiervan.
 • Je hebt inzicht in of ervaring met de werking van het parlement.
 • Je beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je beschikt over een goed intern netwerk, weet dit uit te bouwen en bent in staat het netwerk tijdig te mobiliseren als dat nodig is.
 • Je vindt het geen probleem om buiten de reguliere kantoortijden te werken.
 • Je beschikt over relativeringsvermogen en hebt humor.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Bijzonderheden

 • Een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.
 • De selectiegesprekken vinden plaats op woensdagochtend 28 augustus. Het eventuele selectieassessment is gepland op vrijdagochtend 30 augustus.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer SGC /DCO /OIV/ 2019 / 01 naar:

E-mailadres: postbus.solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Nicole Leijendeckers of Haijo Albers
Afdelingshoofd Politiek Bestuurlijk Advies | Coördinerend/specialistisch adviseur
Telefoonnummer: 06-52 04 37 55 | 06-54 38 09 56

Over de sollicitatieprocedure

Lisette Otto
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 61 45 18
E-mailadres: lisette.otto@minbzk.nl