Hoofd Personeelsbeleid Rijk bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
DGABD 283-23
Publicatiedatum
20 november 2023
Sluitingsdatum
3 december 2023

De opgave

1. De opgave waar je voor staat is dynamisch, uitdagend en van strategisch belang voor de Rijksdienst. Hoe mooi is het om vanuit het P&O vakgebied eraan bij te dragen dat de Rijksdienst een toekomstbestendige en aantrekkelijke werkgever is waarbij alle 140.000 collega’s in staat gesteld worden om hun beste inzet te doen voor de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

2. Met je collega’s van de afdeling Personeelsbeleid voor de Rijksdienst, en je vakinhoudelijke collega’s die tezamen alle onderdelen uit de Rijksdienst (beleid, uitvoering, toezicht, etc.) vertegenwoordigen, draag je zorg voor de realisatie van robuuste en uitdagende kaders, faciliteiten en monitoring om een aantrekkelijke werkomgeving binnen de gehele Rijksdienst te bewerkstelligen. Vanuit respect voor de kracht van ‘lokale eigenheid’ en eigenaarschap, en oog voor mogelijkheden voor ‘samen beter’, zijn de kaders en beleidslijnen voorwaardenscheppend en stimulerend voor de ontwikkeling van een werkomgeving waarin voorwaarden voor productiviteit, veiligheid, diversiteit, en ontwikkelings- en resultaatgericht P&O beleid, het verschil maken.

3. Als publiek leider heb je een kaderstellende verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid en leef je dit in je rol voor. Dit doe je zodanig dat de collega’s binnen je team, en ook je samenwerkingspartners van binnen en buiten BZK, zich gehoord, veilig, gewaardeerd en erkend voelen. Dit beschouw je als een belangrijke stimulans, en voorwaarde, voor je collega’s om hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en vanuit kennis en vakmanschap kunnen bijdragen aan de werksetting waarin alle collega’s van de rijksdienst worden uitgedaagd en ondersteund in hun bijdragen aan de samenleving. 

De Rijksdienst wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor zowel de huidige als mogelijk toekomstige medewerkers. De ontwikkeling en tot stand brengen van strategisch personeelsbeleid vormt hierbij een belangrijk instrument. De komende jaren staat de opgave van de afdeling Personeelsbeleid Rijk onder meer in het teken van de operationalisering en implementatie van dit beleid in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, de arbeidsmarkt en ten dienste van de effectuering van de ontwikkelagenda van de Rijksdienst als geheel. Dit vergt een programmatische en actiegerichte aanpak om de ambities uit het strategisch P&O beleid voor de Rijksdienst om te zetten in concrete acties en om de samenhang te blijven bewaken. In de rol van kadersteller wordt hiertoe samengewerkt met de departementen en uitvoeringsorganisaties en vindt afstemming plaats met relevante stakeholders in het politiek-bestuurlijke veld. Het realiseren van deze ambitie zal dan ook tezamen met de betrokken departementen en uitvoeringsorganisaties vormgegeven moeten worden. Deze opgave vraagt van het afdelingshoofd gezaghebbend optreden met vakkennis en een heldere visie in het interdepartementale speelveld en uitstekende vaardigheden in het organiseren van de benodigde samenwerking, met aandacht voor de verscheidenheid aan belangen. Oog en oor voor uiteenlopende behoeften vanuit de praktijk van de verschillende departementen en hun uitvoeringsorganisaties is hierbij onontbeerlijk.

Met het oog op het slagen van deze opgave is ook van belang dat de samenwerking wordt uitgebouwd met andere beleidsdomeinen die bijdragen aan een optimaal functionerende Rijksdienst. Hiertoe wordt ingezet op het verder ontwikkelen van deze samenwerking binnen het Directoraat-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie en de verschillende (politiek)bestuurlijke gremia. Van het afdelingshoofd PR worden ook op dit vlak initiatieven verwacht die daaraan bijdragen.

Verder wordt er de komende periode veel geïnvesteerd in versterking van de samenwerking binnen het Directoraat-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie, waarbij het middenmanagement een cruciale rol vervult. Van het afdelingshoofd PR worden ook op dit vlak initiatieven verwacht die daaraan bijdragen.

Vanwege een aantal personeelsverschuivingen en de hoeveelheid en verscheidenheid aan dossiers, is behoeft de doorontwikkeling van het team en de doorontwikkeling van de teamleden gerichte aandacht van jou als leidinggevende. De afdeling heeft zichzelf aangemerkt als proeftuin voor talentgericht werken. Dit zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen.

De afdeling bestaat momenteel uit een team van ongeveer 20 medewerkers waarbij de samenstelling een combinatie is van coördinerend beleidsmedewerkers, (senior) Beleidsmedewerkers en (enkele) Beleidsondersteuners.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven, hebt oog voor het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers, bent verbindend en hebt humor.
 • Je geeft steun aan collega’s bij hun beslissingen en creëert een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.
 • Je hebt relevante vakinhoudelijke kennis en een ruime leidinggevende ervaring met personeelsverantwoordelijkheid.
 • Je hebt ervaring opgedaan bij verschillende (overheids)organisaties, bij voorkeur in zowel bestuur of beleidsontwikkeling als uitvoering.
 • Je hebt ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld.
 • Je brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, richt je op het bredere verband en niet uitsluitend op het eigen domein, zoekt actief de samenwerking, de verbinding en co-creatie en kunt je daarbij verplaatsen in verschillende perspectieven en je bent resultaatgericht.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het vormgeven van strategische doelstellingen en het succesvol richtinggevend beïnvloeden op strategisch niveau.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker. Vanuit de directie A&O bijdragen aan het P&O fundament onder werken bij de overheid is evenzeer uitdagend als voldoening gevend. Immers, door hieraan kwaliteit toe te voegen verbeter je de basis van waaruit collega ambtenaren met succes en voldoening zich kunnen ontwikkelen en hun resultaten bijdragen, in het rijkgeschakeerde palet taken en diensten die vanuit de overheid worden verleend voor de samenleving.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt. Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een salaris in functieschaal 15. Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtsstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland wordt evenwichtig verdeeld, onder regie van BZK. BZK zorgt voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

De directie Ambtenaar en Organisatie

De overheid is er voor iedereen en voert taken uit die voor de hele samenleving van belang zijn. De manier waarop deze taken georganiseerd zijn en de mensen die voor de overheid werken, bepalen de kwaliteit van het openbaar bestuur en de dienstverlening en dragen daarmee bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

De directie Ambtenaar en Organisatie (A&O) schept voorwaarden voor een goede organisatie van de (rijks)overheid en zorgt ervoor dat de ambtenaar – in een politiek-bestuurlijke context – maximaal kan presteren. Dat doen we door te werken aan een moderne, inclusieve, efficiënte en wendbare overheid, die meebeweegt met trends in de samenleving en de maatschappelijke opgaven centraal stelt. De directie draagt in dat kader zorg voor de ontwikkeling van het werkgeverschap in de publieke sector (met een accent op de kabinetssectoren), modernisering van het werkgeverschap voor de sector Rijk, en de doorontwikkeling van de personele functie (HRM) van de Rijksdienst.

De afdeling

De afdeling Personeelsbeleid Rijk schept rijksbreed de randvoorwaarden om tot een zo goed mogelijke match te komen tussen mens en organisatie, zodanig dat het Rijk haar maatschappelijke opgave kan realiseren. De opgave vanuit de P&O-kolom is om het rijksbrede P&O-beleid meer in het teken te laten komen van de ontwikkeling van de rijksdienst (opgavegericht, grenzeloos samenwerken, volgens de bedoeling). De koers bevat elementen als de organisatie van het werk, een talentgerichte benadering, sociale veiligheid en inclusieve werkcultuur, etc. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn daarbij onder andere:

 • herijking van het Strategisch Personeelsbeleid (lange termijn);
 • (nieuw) talent benutten (waaronder banenafspraak en doelgroepen aanpak);
 • (behoud van) kwalitatief goede medewerkers (waaronder aandacht voor professioneel fitte medewerkers en vergroten van wendbaarheid);
 • bevorderen van veilige en inclusieve werkomgeving (waaronder integriteit & sociale veiligheid, beleidslijn (culturele) diversiteit en monitoring & onderzoek);
 • aandacht voor verdere doorvertaling van publiek leiderschap;
 • verstevigen van HR analytics.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 8 januari 2024.

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. In je brief zouden wij in ieder geval graag de volgende vragen beantwoord zien:

 • Hoe gaat je leiderschapsstijl helpen om ons team verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te tillen? En hoe neem je je medewerkers daarin mee?
 • Geef een voorbeeld van een werkervaring waaruit blijkt dat je in staat bent een strategie te ontwikkelen en deze ook te laten implementeren.
 • Wat is het meest uitdagende doel dat je ooit hebt gekregen en welke lessen heb je hieruit geleerd?

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur je curriculum vitae en motivatiebrief voor 3 december 2023 onder vermelding van vacaturenummer DGABD 283-23 naar e-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over deze vacature:

Grada Lautenbach (vacaturehouder)
Hoofd Arbeidsvoorwaarden en Pensioen
Telefoonnummer: 06-48 13 74 21 / secretariaat: 06-50 17 40 71
E-mailadres: Grada.Lautenbach@minbzk.nl

Over de sollicitatieprocedure:

Layla Aarup
Management Development Consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-21 16 03 95
E-mail: layla.aarup@minbzk.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.