Hoofd sector Privaatrecht bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
ABD 173-20
Publicatiedatum
18 juni 2020
Sluitingsdatum
15 juli 2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De directie Wetgeving en Juridische Zaken

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) is onderdeel van het SG-cluster en telt ongeveer 120 medewerkers. DWJZ is een hoogwaardige professionele organisatie met een brede juridische deskundigheid. DWJZ werkt samen met vele partners, binnen en buiten het departement. Bijvoorbeeld met beleidsdirecties en uitvoerende diensten, met andere departementen en met tal van externe partijen in de samenleving.

DWJZ heeft de zorg voor de algemene wetboeken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het omvangrijke wetgevingsprogramma van JenV. Veel regelgeving komt tot stand in internationaal verband, zoals de Europese Unie. DWJZ participeert daarom in Europese en internationale overleggremia en ziet toe op de samenhang tussen de internationale regels en de Nederlandse wetgeving. Daarnaast is DWJZ de centrale juridische directie van het ministerie die juridische procedures voert en juridische adviezen aan de departementsleiding geeft. Tevens geeft DWJZ richting aan het wetgevingskwaliteitsbeleid van de Rijksoverheid.

DWJZ bestaat uit vier sectoren en een afdeling Ondersteuning. De sector Privaatrecht is verant-woordelijk voor de wetgeving op o.a. het terrein van het (overheidsaansprakelijkheidsrecht, het personen- en familierecht, algemeen vermogensrecht en contractenrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht. Bij de sector werken ca 25 (wetgevings)juristen.

Hoofd sector Privaatrecht

Je geeft leiding aan de sector, voert het personeelsbeheer en draagt zorg voor samenhang binnen de sector. Je bereidt het privaatrechtelijke wetgevingsprogramma van de bewindslieden van JenV voor en bent verantwoordelijk voor de uitvoering en totstandkoming daarvan.

Je bent rechtstreeks aanspreekpunt en adviseur van de politieke en ambtelijke leiding. Je hebt een duidelijke rol in de ontwikkeling van het burgerlijk recht in de samenleving, overlegt en onderhoudt contacten met organisaties binnen en buiten het departement en met de rechtspraktijk en de wetenschap.

Een belangrijk onderdeel van het werk van de sector is de voorbereiding van internationale regelgeving (EU, Raad van Europa, gespecialiseerde VN-organisaties). Je neemt zo nodig deel aan internationaal overleg.

Als sectorhoofd ben je tevens lid van het managementteam van de directie en draag je bij aan de totstandkoming van het gehele wetgevingsprogramma, het personeelsmanagement en de prioriteitsstelling van de directie. Je vervangt de directeur en je collega-sectorhoofden waar nodig in de verschillende (inter)departementale gremia.

Opgave

Het privaatrecht maakt in al zijn geledingen en terreinen een continu proces van veranderingen door, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid van de overheid, internationaal handelsverkeer, financieel verkeer, opvattingen over familie en gezin, civiel procesrecht en rechtsfiguren en verantwoordelijkheden in het digitale tijdperk. Het blijvend inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke normen in haar betekenis voor het juridische kader en de wetgeving is een permanente opgave voor de sector.

De sector bestaat uit ca. 25 zeer zelfstandig opererende professionals die met een eigen portefeuille werkzaam zijn op een breed terrein van het recht. Beleidsmatig zijn vraagstukken deels bij andere departementen en ministers belegd. Dat vraagt een sectorhoofd dat voortdurend werkt aan het koesteren en uitbouwen van de samenwerking en verbinding, juist ook met de andere departementen, waar de verschillende inhoudelijke opgaven van de professionals elkaar niet van nature raken en waarbij de werkverdeling binnen de sector niet zonder meer generiek kan plaatsvinden.

Wat vraagt dit van je?

 • het vermogen leiding te geven aan hoogwaardige professionals, hen te inspireren en te begeleiden in hun verdere ontwikkeling, hen ruimte bieden en richting geven;
 • het zorgdragen voor de juiste inzet van de medewerkers, een evenwichtige samenstelling van hun takenpakket en goede toerusting voor hun taken;
 • het zorgdragen voor een personele opvolgingsplanning voor de langere termijn;
 • het zorgdragen voor een goede samenwerking van de sector met (interdepartementale) beleidsdirecties, taakorganisaties en externen;
 • een uitstekend ontwikkeld juridisch en politiek bestuurlijk gevoel, dat de basis is voor praktische advisering aan bewindslieden en beleidsonderdelen;
 • het hebben en kunnen onderhouden van een relevant netwerk in de juridische en wetenschappelijke wereld;
 • een visie op de rol van het (burgerlijk) recht in de samenleving;
 • een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de directie als geheel, in het bijzonder aan het kennisbehoud, gekoppeld aan de praktijkkanten van het wetgevingsproces.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

 • een afgeronde juridische academische studie;
 • gedegen kennis van en ervaring met het wetgevingsproces en de actoren daarin binnen de Rijksoverheid;
 • ruime en actuele ervaring met het parlementaire proces en het ondersteunen van bewindslieden;
 • netwerkvaardigheden en een relevant netwerk in de juridische wereld;
 • ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • internationale (onderhandelings)ervaring.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De ori├źnterende gesprekken voor deze vacature zullen na 17 augustus 2020 plaatsvinden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer ABD 173-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. Ellen Kiersch
directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 06-15 14 63 70
E-mailadres: e.d.g.kiersch@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl