Hoofd Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15/16
Vacaturenummer
BABD 442-19
Publicatiedatum
3 juni 2019
Sluitingsdatum
19 juni 2019

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Rijksbegroting

Bij het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) organiseren wij het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stellen we de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Ook zien wij actief en in verbinding toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven, en op de uitvoering van de begroting door de departementen.

Binnen het DGRB houden wij toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties. Ook het bevorderen van de kwaliteit van de financiële functie is een van onze aandachtsgebieden.

Het DGRB bestaat uit twee directies en een programmadirectie:

 • Begrotingszaken: coördineert het opstellen van de rijksbegroting, is organisator van het begrotings- en verantwoordingsproces en eigenaar van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering;
 • Inspectie der Rijksfinanciën: houdt de budgettaire vinger aan de pols bij de verschillende departementen en bewaakt en beoordeelt uitgaven(voorstellen);
 • Programmadirectie Inzicht in Kwaliteit: coördineert een Rijksbrede operatie om inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en uitvoering te vergroten en te zorgen dat dit inzicht maximaal benut wordt voor besluitvorming, verbetering en verantwoording.

Begrotingszaken

De directie Begrotingszaken (BZ) bestaat uit ongeveer honderd mensen en is georganiseerd in vijf afdelingen. BZ heeft een centrale rol in de totstandkoming van de rijksbegroting, de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Bij ons werk je aan een duidelijke en gezonde financiële huishouding en concernadministratie van het Rijk. Je bent deskundig op het gebied van het begrotingsbeheer, het begrotingsbeleid en de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk en daar aan gelieerde organisaties.

Vanuit de kernwaarden - integer, deskundig, duidelijk en durf - draag jij bij aan efficiënt, effectief en rechtmatig overheidsbeleid en aan een financieel gezond Nederland. Tenslotte draag je bij aan opleidingen en congressen op het terrein van audit, financieel management, economie en bedrijfsvoering binnen het rijk. BZ kent een open en collegiale sfeer, waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat. Je wordt gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen en initiatieven op te pakken.

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

De Rijksoverheid staat voor een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen. Dit vraagt om de kennis en vaardigheden van de medewerkers van de rijksoverheid die werkzaam zijn binnen de financiële functie en de bedrijfsvoering. De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering speelt hierop in door opleidingen en congressen aan te bieden op het terrein van audit, financieel management, economie en bedrijfsvoering. Dit doen we zowel via regulier aanbod als maatwerk. Hierbij wordt een belangrijk principe gehanteerd: ‘voor en door elkaar’.

Bij de Rijksacademie werken momenteel ongeveer veertig mensen. De Rijksacademie heeft een jaarlijkse omzet van circa € 7 miljoen en dient kostendekkend te zijn. Meer weten over de Rijksacademie? Kijk op Rijksacademie.nl.

De opgave

De Rijksacademie is volop in ontwikkeling. Het belang van het opleiden en ontwikkelen van rijksambtenaren staat hierbij voorop. Samen met alle medewerkers en docenten van de Rijksacademie speel jij als manager in het complexe krachtenveld van de academie een belangrijke rol.

Jij creëert de optimale omstandigheden voor jouw medewerkers, zodat zij goed in staat zijn om opleidingen en cursussen te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast draag je zorg voor een zeer sterke bedrijfsvoering van de Rijksacademie en weet je de Rijksacademie toekomstbestendig te maken (en te houden).

Je weet ook samen met de programmamanagers, nieuwe vormen van leren te introduceren en ‘State of the art kennis’ binnen te brengen. Je bent een verbinder pur sang en sterk in het bouwen en onderhouden van (duurzame) relaties zowel binnen als buiten de Rijksacademie.

De opgave is:

 • invulling geven aan de strategische koers en de sterk complexe veranderopgave om de organisatie toekomstbestendig te maken;
 • opbouwen en onderhouden van (duurzame) netwerken en relaties binnen het Rijk om de Rijksacademie (inhoudelijk) stevig te positioneren in het werkveld en bij stakeholders;
 • leidinggeven aan het team professionals en ondersteuning; teamontwikkeling en professionalisering
 • het organiseren van de interne bedrijfsvoering en het pro-actief anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van jou als manager. We hechten daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn en aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Specifiek voor deze functie:

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau.
 • Je bent een stevige en zeer ervaren manager, je weet mensen te motiveren en te inspireren en houdt de balans tussen resultaat en teamgevoel goed in het oog.
 • Je beschikt over een breed relevant netwerk.
 • Je hebt ruime ervaring in de financiële functie en sterk affiniteit met en ervaring in bedrijfsvoering, onderwijs en didactiek.
 • Je hebt aantoonbare interesse in het brede werkterrein van de Rijksbegroting en je bent in staat mede door je analytische kracht mee te denken over strategische (organisatorische) onderwerpen.
 • Je bent goed in staat om (interdepartementaal) samen te werken en inhoudelijk en op proactieve en zichtbare wijze verbinding te maken tussen de Rijksacademie, haar stakeholders en de ambtelijke leiding.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De functie hoofd Rijksacademie (s15) is gelet op de opgaven die de komende jaren spelen, voorgedragen voor herwaardering.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 442-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Coen Hogendoorn
directeur Begrotingszaken
Telefoonnummer: 070-342 80 64

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-5003 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl