Hoofd Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet-LV bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD/2020/05
Publicatiedatum
14 februari 2020
Sluitingsdatum
1 maart 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt.

Bij de inwerkingtreding moeten burgers en bedrijven als initiatiefnemer digitaal een melding kunnen doen van hun activiteiten in de fysieke leefomgeving en digitaal een vergunning kunnen aanvragen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet gaat dit via het loket van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Zie voor meer informatie Aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Tegelijk met de ontwikkel- en implementatiefase is het nodig de voorbereidingen te treffen voor de beheerfase, waar behalve beheeractiviteiten en doorontwikkeling ook het toevoegen van nieuwe functionaliteiten (uitbouw) onderdeel van uitmaakt. Het DSO-LV bevindt zich dus nog niet in een stabiele beheerfase, maar kent de nodige complexiteit en dynamiek.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van beheer van het DSO-LV en Informatiepunt. Daarvoor is interbestuurlijk een beheerovereenkomst opgesteld, die in december 2018 is getekend. Binnen de kaders van die overeenkomst wordt in 2020 het beheer verder uitgewerkt parallel aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het basisniveau van DSO-LV.

Governance beheer DSO-LV

In de hiervoor genoemde beheerovereenkomst is de governance rond het beheer geregeld. Er is een gelaagde structuur aangebracht in de governance. Dat betekent dat het beheer van DSO-LV niet bij één organisatie is belegd.

Er is gekozen voor een onderverdeling naar strategisch, tactisch en operationeel beheer onder interbestuurlijke kaderstelling om recht te doen aan de veelomvattendheid van het DSO-LV en om de samenhang tussen DSO-LV en haar omgeving te borgen. Ook is interbestuurlijke zeggenschap geborgd via het opdrachtgevendberaad-beheer en het bestuurlijk overleg met de minister, omdat de beheerkosten over alle interbestuurlijke partners worden verdeeld.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van DSO-LV, wat onder meer de opdrachtverlening voor tactisch en operationeel beheer van DSO-LV inhoudt.

Het Kadaster is aangewezen als tactisch beheerder. Als tactisch beheerder voert het Kadaster regie op het functioneren van het DSO-LV. Dit gaat om de functionele werking op operationeel niveau maar ook de aansluiting op werkprocessen van bestuursorganen bij de uitvoering van de Omgevingswet en het anticiperen op veranderingen en innovaties.

Geonovum, Kadaster en Rijkswaterstaat, zijn de partijen voor het operationeel beheer. Ook worden meer of minder intensieve samenwerkingsrelaties voorzien met generieke voorzieningen die bij KOOP en Logius ontwikkeld zijn of worden.

De opgave

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 start er voor het DSO een nieuwe fase. Er liggen nog vele kansen om het Omgevingswetstelsel te verbeteren en dit met het DSO verder te ondersteunen. Van het hoofd van de SBO wordt gevraagd de visie op het DSO verder te ontwikkelen, uit te dragen en door te vertalen via doorontwikkeling en uitbouw van het DSO.

Door de veelheid aan gebruikers en belanghebbenden vraagt dit ook in de toekomst een goed gevoel voor de omgeving, voor zowel ontwikkelingen in het fysieke domein als voor de stakeholders, zoals VNG, IPO, UVW en andere departementen, maar ook de operationeel beheerpartijen RWS, Kadaster en Geonovum en maatschappelijke organisaties. Dit alles in partnerschap met de tactische beheerorganisatie met oog voor ieders rollen en verantwoordelijkheden.

Voor de verdere uitbouw van het DSO is een bedrag beschikbaar van €50 mln.

Het hoofd van de SBO heeft als opdracht de SBO-taken met het team uit te voeren en de positie van de SBO zowel binnen als buiten het ministerie verder uit te bouwen. De SBO is nu opgehangen binnen de programmadirectie Aan de slag met de Omgevingswet. Deze programmadirectie zal overgaan in een structurele directie binnen het ministerie van BZK. De SBO moet daarmee ook een nieuwe plek krijgen.

Het hoofd SBO staat voor de uitdaging om het interbestuurlijk opdrachtgeverschap binnen de werkwijzen en processen binnen de BZK-organisatie en met inachtneming van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de stelselherziening Omgevingsrecht waar te maken. Het samenbrengen van (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen is kern van de opdracht.

Mede doordat het DSO zich nog niet in een stabiele beheersituatie bevindt, krijgt het nog de nodige politieke aandacht. Het hoofd SBO zal dan ook als adviseur hiervoor aan de lat staan.

Over vijf jaar is het de bedoeling dat het hoofd SBO een organisatie heeft neergezet die met draagvlak en overtuiging binnen haar omgeving functioneert en heeft gezorgd voor verdere doorontwikkeling van het DSO.

Wat vraagt dit van u?

Het hoofd SBO:

 • is verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de SBO en zorgt voor het organiseren, managen en doen uitvoeren van de verschillende beheertaken, afzonderlijk en in samenhang, alsook in relatie tot wetgeving en beleid en andere veranderopgaven;
 • is opdrachtgever en partner voor de tactische beheerorganisatie en is in het verlengde verantwoordelijk voor het beoordelen van rapportages en zo nodig (bij)sturen en optreden bij escalaties vanuit tactisch beheer. Draagt zorg voor besluitvorming in het interbestuurlijk Opdrachtgevend beraad-Beheer (OGB-Beheer);
 • is budgetverantwoordelijk voor de integrale budgetten voor tactisch en operationeel beheer en de daaraan verbonden risico’s, inclusief het bijeenbrengen van de bijdragen van de provincies, gemeenten, waterschappen en het zorg dragen voor het beschikbaar komen van de bijdragen binnen het Rijk. Zorgt voor de opdrachtverlening binnen de P&C kaders van BZK;
 • voert overleg met medeoverheden over voor hen belangrijke vraagstukken over de uitvoering, waaronder het kwaliteitsniveau van dienstverlening;
 • onderhoudt contacten en heeft afstemming met organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van voorzieningen die niet tot DSO-LV behoren;
 • is adviseur voor zaken aangaande (beheer en uitbouw van) DSO voor ambtelijke en politieke top;
 • stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers binnen de SBO;
 • geeft integraal leiding aan medewerkers van de afdeling (circa 7 fte), waaronder een stelselarchitect, portfoliomanager, raakvlakmanager en financieel/contractmanager.

Het hoofd SBO heeft:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • ervaring in of met digitale stelsels en beheer daarvan;
 • ervaring met het omgaan met (tegenstrijdige) belangen van externe partijen;
 • ervaring met interbestuurlijke samenwerking;
 • affiniteit met het domein van de fysieke leefomgeving;
 • aantoonbare ervaring in een hands-on managementfunctie;
 • ervaring met safe agile is een pre.

Persoonstypering:

 • een verbindende persoonlijkheid voor het team en richting de TBO en interbestuurlijke partners;
 • een evenwichtig en doortastend persoon met een transparante en heldere communicatiestijl;
 • is gestructureerd en weet kaders te bewaken;
 • gevoel voor humor en relativeringsvermogen, inspirerend en motiverend;
 • weet in mogelijkheden en scenario’s te denken;
 • kan zowel binnen als buiten BZK gezaghebbend en effectief optreden en draagt bij aan de positie van de SBO;
 • een persoon die medewerkers een werkplek biedt om trots op te zijn en zorgt voor een prettige, veilige en een goede werksfeer.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD/2020/05 naar:

E-mailadres: postbus.solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ilse Beoletto
kwartiermaker SBO
Telefoonnummer: 06-11 15 86 79

Over de sollicitatieprocedure

Ashwinie Ramdat
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 07 96 53
E-mailadres: ashwinie.ramdat@minbzk.nl