Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, tevens CIO bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
18
Vacaturenummer
BABD 415-20
Publicatiedatum
20 november 2020
Sluitingsdatum
6 december 2020

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving. Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

Meer informatie over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De hoofddirecteur bedrijfsvoering tevens chief information officer JenV

Het ministerie van JenV is een omvangrijke organisatie die bestaat uit het bestuursdepartement en diverse uitvoerings- en sui generis-organisaties. De sturing op de grote maatschappelijke opgaven van het ministerie gaat via de sturing op (de werking van) intensieve ketens en netwerken/stelsels. De taken en verantwoordelijkheden aan de top van de organisatie zijn georganiseerd langs de lijnen van beleid en wetgeving, uitvoering en bedrijfsvoering. De hoofddirecteur bedrijfsvoering (HD BV) is belast met de verantwoordelijkheid voor de concernbrede bedrijfsvoering en is tevens chief information officer (CIO) van JenV.

De HD BV is, als CIO, verantwoordelijk voor de strategische informatievoorziening en ICT binnen de ketens en (primaire) bedrijfsprocessen van JenV (generieke en gemeenschappelijke dienstverlening). Daarnaast is de HD BV verantwoordelijk voor het bedrijfsvoeringbeleid van JenV in brede zin en systeemverantwoordelijk voor de werkdomeinen personeel, informatievoorziening en ICT, inkoop, facilitair, bedrijfsvoering voorzieningen voor het Bestuursdepartement en huisvesting.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de leiding van het ministerie met de functie van HD BV, wordt nog nagedacht over de optimale indeling van het cluster van directies waaraan de HD BV leiding gaat geven. De eigenaarsrol, hoewel formeel belegd bij de SG, wordt opgepakt door de pSG. De (concern-)bedrijfsvoering komt voor rekening van de HD BV. Voor die optimale clusterindeling wordt ook inbreng van de HD BV verwacht in nauwe samenwerking met de medezeggenschap. Geen blauwdruk dus vooraf, maar samen bekijken wat werkt om dat vervolgens te formaliseren.

De HD BV is de bestuurder voor het (nieuwe) HD BV-cluster en is in die hoedanigheid ook gesprekspartner van de OR HD BV. De HD BV treedt daarnaast namens de vijf in de Turfmarkt 147 gehuisveste organisatieonderdelen van JenV op als bestuurder voor de Samenwerkingsverband Medezeggenschap 147 (SMTM147).

De HD BV is zowel lid van de Brede Bestuursraad (als HD BV én CIO JenV) als de Bestuursraad BD en is voorzitter van het Strategisch Bedrijfsvoering Beraad (SBR) van JenV. Als CIO van JenV neemt de HD BV namens JenV deel aan het interdepartementale CIO beraad. De HD BV participeert ook in diverse andere interdepartementale gremia, zoals de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR), en de HD BV neemt deel aan het BO SSC ICT.

Ontwikkelingen

Het ministerie staat voortdurend in de belangstelling van media en politiek vanwege de actualiteit en complexiteit van de maatschappelijke opgaven waarvoor JenV aan de lat staat. Tegen deze achtergrond heeft de Brede Bestuursraad de ambitie om de organisatie zo te laten functioneren dat de organisatie de uitdagingen beter het hoofd kan bieden, maatschappelijke opgaven kan realiseren, in verbinding met de partners buiten het departement en dit op zodanige wijze dat de medewerkers iedere dag geïnspireerd en met energie aan de slag gaan.

Als het gaat om ontwikkelingen waaraan de HD BV een bijdrage zal gaan leveren:

Samenwerken

Steeds meer werken primair proces en bedrijfsvoering samen. Of het nu gaat om het ondersteunen van nieuwe initiatieven in de aanpak van maatschappelijke opgaven, bijdragen aan eigentijdse manieren van werken of om het ontwikkelen van scenario’s over werken in de toekomst, dit is altijd een wisselwerking tussen beleid, uitvoering, bedrijfsvoering en toezicht.

Een wendbaar JenV

Wendbaarheid zorgt ervoor dat we beschikbare kennis en expertise gericht in kunnen zetten en dat we ons flexibel en snel kunnen organiseren. We ontwikkelen voortdurend ons menselijk kapitaal. Zo werken we gezamenlijk aan de gestelde maatschappelijke opgaven, over de grenzen van organisaties heen. We hechten sterk aan samenwerking zodat de diverse kwaliteiten van onze mensen elkaar versterken. Naast leren en ontwikkelen, waardoor de kennis en expertise up-to-date blijft, betekent dit ook aandacht voor vitaliteit, mobiliteit en betekenisvol werk. Leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol. Zij geven richting aan medewerkers, sturen op samenhang en samenwerking. Om deze manier van werken optimaal tot z’n recht te laten komen betekent het ook dat we de organisatie, systemen en werkwijzen zo inzetten dat we medewerkers eenvoudiger kunnen laten functioneren over grenzen van organisaties heen, zij elkaar kunnen ontmoeten en de facilitaire middelen tot hun beschikking hebben om hun werk goed te doen.

Een duurzaam JenV

Verduurzaming is een groot en urgent maatschappelijk thema dat de komende jaren ook veel van JenV zal vragen. Het Rijk, en daarmee ook JenV, moet immers voldoen aan de doelen uit het klimaatakkoord en de participatieafspraken. Hier moet nog veel werk voor worden verzet. De doelen zijn ambitieus, moeilijk om te bereiken en soms nog abstract. De verduurzaming zal hoe dan ook een enorme transitie in denken en handelen inhouden. Het programma verduurzaming bedrijfsvoering JenV wil komen tot een effectievere uitvoering. Hier is meer focus en daadkracht voor nodig, zodat we stap voor stap de verduurzamingsdoelen van JenV kunnen realiseren.

Een datagedreven JenV

JenV ziet datagedreven werken als een belangrijke ontwikkeling waar alle onderdelen mee bezig zijn. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door:

 • bundeling van ervaringen;
 • kruisbestuiving;
 • het bieden van centrale faciliteiten, kaders en richtlijnen.

Onderdeel van datagedreven werken is het leveren van een ‘cloud based’ infrastructuur voor data-analyse en business intelligence met tooling als R en Power BI. Verder valt hieronder het uitbouwen van de ‘community’ in 2021 als speerpunt. Ingezet wordt op het delen van kennis en ervaring tussen de onderdelen en het aanbieden van opleidingen.

Opgaven

De HD BV heeft onder meer de volgende opgaven:

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de besturing van de JenV organisatie en je draagt, naast de eigen portefeuille, medeverantwoordelijkheid voor JenV-brede onderwerpen.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de strategische en organisatorische verandering van JenV. De HD BV, pSG en de SG zijn in deze complementair aan elkaar. Daarnaast is er ook een wisselwerking nodig tussen de pSG die de eigenaarsrol vervult en de HD BV die de brede concernbedrijfsvoeringrol krijgt. Beiden krijgen immers vanuit die rol te maken met de organisaties binnen het JenV-concern.
 • Je levert een bijdrage aan het bestendigen en onderhouden van gerealiseerde JenV-brede samenwerkingsverbanden in de werkdomeinen personeel, financiën, inkoop, informatievoorziening, ICT en huisvesting. Dat vraagt om goed ontwikkelde netwerkvaardigheden. Dat vraagt voorts om bestuurlijke sensitiviteit, maatschappelijke sensitiviteit en omgevings-bewustzijn.
 • Je levert een bijdrage aan een goede relatie met vertegenwoordigers van medezeggenschap en vakbonden, teneinde de beoogde strategische en organisatorische veranderingen gezamenlijk te kunnen bewerkstelligen. Dat vraagt om conceptuele flexibiliteit en een goede vervulling van de rol van boegbeeld.
 • Je innoveert binnen de bedrijfsvoering en bent op de hoogte van ontwikkelingen rondom ICT en nieuwe werkwijzen en weet deze te vertalen naar de JenV-organisatie;
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan JenV “Next Level”.

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • ervaring in het leidinggeven op topniveau in een politiek-bestuurlijke context;
 • ervaring met gedeeld leiderschap;
 • ervaring met brede bedrijfsvoering, informatisering, uitvoeringsorganisaties (in het publieke domein), keten- en netwerksturing;
 • een groot interdepartementaal netwerk en ervaring met het snel opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk;
 • ervaring met veranderopgaven en met het verder ontwikkelen van een omvangrijke, complexe organisatie en met moderne manieren van werken zoals opgavegericht werken;
 • ervaring in het aansturen van complexe ICT projecten en informatievoorziening;
 • ervaring met de HR-portefeuille, je hebt oog voor personeel en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en professionaliseren van de werkgemeenschap (vakmanschap), het bevorderen van sociale veiligheid en een prettig werkklimaat;
 • je bent een voorvechter van diversiteit en inclusie, staat daarom een inclusief werkklimaat voor en werkt daar zichtbaar aan;
 • aantoonbare ervaring als WOR-bestuurder met medezeggenschap.

Wat bieden we?

 • De kans om binnen een bijzonder ministerie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk opgaven van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Leidinggeven aan een grote organisatie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 18. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Het is de bedoeling dat de functie van hoofddirecteur Bedrijfsvoering binnenkort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk zal gaan behoren. Vandaar dat een TMG werving & selectieprocedure wordt gevolgd. De hoofddirecteur wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dat betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op deze positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie over deze vacature

drs. H.W.M. Schoof
secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid
telefoonnummer: 070-370 68 83
e-mail: h.w.m.schoof@minjenv.nl

mr. H.J.I.M. de Rooij
plaatsvervangend secretaris-generaal
telefoonnummer: 070-370 60 23
e-mail: h.derooij@minjenv.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 415-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl