Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
18
Vacaturenummer
BABD 127-17
Publicatiedatum
10 november 2017
Sluitingsdatum
24 november 2017

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie  van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt  mensen.

Het ministerie is in verandering. Het streeft een aantal doelen na teneinde beter in verbinding te staan met maatschappelijke actoren, communiceert open en transparant en is intern gericht op samenwerken.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap en voert namens de minister voor Rechtsbescherming straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit. In 2016 zijn ruim 37.000 justitiabelen (exclusief overige forensische zorg) ingestroomd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van deze justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Met 38 locaties verspreid over het land en een personeelsbestand van ruim 13.600 medewerkers is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. De 13.600 collega’s werken in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingen. Daarnaast koopt DJI voor ca. 750 miljoen in bij daartoe toegelaten particuliere instellingen die zorgen voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals de TBS. Het totale DJI-budget bedraagt 2,2 miljard.

Missie DJI

De missie van DJI luidt als volgt:

'De Dienst Justitiële Inrichtingen is verantwoordelijk voor het correct en humaan uitvoeren van straffen en maatregelen en levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

Dit betekent dat DJI naast het insluiten van mensen ook verantwoordelijk is voor hun dagelijkse verzorging. Medewerkers van DJI werken met elke doelgroep op een andere manier aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Dit vraagt om maatwerk. Aan volwassen gedetineerden biedt DJI bijvoorbeeld structuur, houvast en hulp. DJI helpt jongeren weer op de rails door ze de nodige bagage mee te geven. Aan justitiabelen uit de forensische zorg biedt DJI behandeling en begeleiding. Ook bij vreemdelingen, die binnenkort Nederland moeten verlaten, zorgt DJI dat samenwerkingspartners alle ruimte krijgen om de uitzetting zo goed mogelijk voor te bereiden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een van de grootste uitvoeringsorganisaties binnen de rijksdienst. Het werkterrein raakt het leven van burgers op een ingrijpende manier. Het is daarom ook een politiek gevoelige organisatie.

DJI investeert in en werkt hard aan het verder professionaliseren van zijn organisatie. Er wordt geïnvesteerd in vakmanschap van personeel en innovatie binnen de inrichtingen. De komende jaren staat DJI voor de grote opgave om de capaciteit, de personele inzet en de budgettaire kaders in balans te houden en de kwaliteit van de uitvoering verder te verbeteren.

De ambitie van DJI kent drie concrete ontwikkelrichtingen die organisatie breed de komende
jaren de koers bepalen. Deze ambitie betekent geen trendbreuk met het verleden, maar wel het aanbrengen van focus en richting in hetgeen DJI (al) doet.

 • De eerste ontwikkelrichting betreft het inzetten op versterking van de regionale inbedding van DJI en het persoonsgericht en trajectmatig werken. Om hieraan invulling te kunnen geven en in te kunnen spelen op de regionale behoefte, is ruimte nodig voor regionaal maatwerk. Dit vraagt dat inrichtingen binnen landelijke kaders de samenwerking met regionale partners kunnen vormgeven.
 • De tweede ontwikkelrichting is het invulling geven aan een verdere differentiatie in (interne en externe) beveiligingsniveaus, in combinatie met het juiste niveau van zorg. De manier waarop wij invulling geven aan onze kerntaak ‘insluiten’, bepaalt zowel de veiligheid en het klimaat in de inrichting voor justitiabelen en medewerkers, als de re-integratie na afloop. ‘Beveiliging op maat’ binnen de inrichting, in combinatie met het juiste niveau van zorg, wordt verder vormgegeven om detentieschade en hospitalisatie te voorkomen en de re-integratie te bevorderen.
 • De derde ontwikkelrichting betreft informatie gestuurd werken (van informatie naar inzicht) ten behoeve van risico-en recidivevermindering. Deze ontwikkelrichting staat ten dienste van de voorgaande ontwikkelrichtingen. Het ontsluiten van informatie, zowel binnen onze inrichtingen als van onze partners is noodzakelijk om persoonsgericht en trajectmatig te kunnen werken en om risicotaxatie en screening mogelijk te maken. Op deze manier wordt DJI een informatiegestuurde detentiespecialist. Om hier te komen is het van belang dat eerst onze eigen datakwaliteit, in termen van het vastleggen en ontsluiten van informatie, verbetert.

Hoofddirectie

DJI kent een tweehoofdige hoofddirectie, met een hoofddirecteur (HDJI) en een plaatsvervangend hoofddirecteur. In Den Haag heeft de hoofddirectie DJI zijnhaar kantoor en staf. De formele eindverantwoordelijkheid ligt bij de hoofddirecteur DJI.

HDJI is voorzitter van het DJI-beraad, met daarin alle verantwoordelijk leidinggevenden van de organisatie. Dit is het lijnoverleg waarin alle DJI-brede kwesties worden besproken, prioriteiten worden gesteld en kaders worden geformuleerd. De hoofddirectie neemt het besluit, gehoord hebbend het DJI-beraad waarin de adviezen van de staven zijn meegewogen.

De hoofddirecteur

 • is eindverantwoordelijk voor de gehele DJI en legt daarover verantwoording af aan de secretaris-generaal van JenV;
 • is een zichtbaar, inspirerend en verbindend boegbeeld als het gaat om de doorontwikkeling van de DJI organisatie en van de positie van DJI in de strafrecht- en vreemdelingenketen;
 • creëert de juiste (rand)voorwaarden voor de divisies en de landelijk opererende diensten;
 • is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en heeft aandacht voor het personeel van DJI;
 • is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van de jaarlijkse doelen in de vorm van het jaarplan DJI, dat richtinggevend is voor de jaarplannen van divisies, stafdirecties en landelijke diensten en dient als basis voor de interne managementcontracten;
 • zet met een bepaalde volhardendheid de reeds ingezette (door)ontwikkeling van de organisatie door, met daarbij oog voor de verbinding met de ketenpartners, de politiek en eigen DJI medewerkers;
 • is verantwoordelijk voor het  formuleren van DJI-brede (uitvoerings-) beleidskaders en toezien op de naleving hiervan;
 • is belast met het borgen van adequate ondersteuning en middelenvoorziening op het gebied van bedrijfsvoering;
 • is bestuurder in de zin van de WOR en voert het overleg met de ondernemingsraden;
 • geeft uitvoering aan de beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van JenV het gebied van het strafrecht en de vreemdelingenbewaring;
 • is eindverantwoordelijk voor de totale uitvoeringsopdracht van DJI en richt zich op de sturing van de organisatie vanuit de politieke opdracht;
 • DJI verricht ook een aantal rijksbrede taken, zoals ICT, facilitaire en financiële dienstverlening. Deze zijn georganiseerd in een aantal shared service organisaties. HDJI voert het externe overleg op dit punt;
 • onderhoudt het strategische relatienetwerk van DJI en maakt deel uit van de brede Bestuursraad van het ministerie van JenV.

De plaatsvervangend hoofddirecteur is over de gehele linie zijn/haar plaatsvervanger.

De opgave

De opgave is zorg voor de continuïteit van de organisatie in de huidige balans van (beschikbare) detentiecapaciteit, personele capaciteit, vakmanschap, innovatief vermogen en informatie-infrastructuur, in een gezonde financiële basis.

De tweede grote opgave richt zich op de binnen JenV lopende verschillende strategische trajecten, 'V&J Verandert' en 'Koers en Kansen' van de sanctie-uitvoering, waaraan DJI een bijdrage levert. Deze leiden tot de heroriëntatie binnen DJI, neergelegd in de notitie 'DJI in verbinding'. De ambitie van DJI is om een onderdeel te zijn van regionale netwerken waarin individuele trajecten van justitiabelen worden gecontinueerd en/of opgestart voor een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Deze ambitie is vertaald naar drie concrete ontwikkelrichtingen die organisatiebreed de komende jaren de koers zullen bepalen:

 • Inzetten op versterking van de regionale inbedding van DJI en het persoonsgericht en trajectmatig werken;
 • Differentiatie in zorg en beveiliging;
 • Informatie gestuurd werken.

De hoofddirecteur bepaalt samen met de DJI-Beraad de organisatierichting (koers, strategie) waarbij de sleutelwoorden innovatie, flexibiliseren en ruimte voor de professional zijn.

De hoofddirecteur is lid van de brede Bestuursraad van JenV, die bestaat uit de (plv.) secretaris-generaal, de beleidsverantwoordelijke directeuren-generaal, de voorzitter van het College van Procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de korpschef van de Politie en de hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst. De maatschappelijke opgaven waar het ministerie voor staat, kenmerken zich door een grote verwevenheid en samenwerkingsgerichtheid, zowel intern als extern. De hoofddirecteur maakt daarom deel uit van de ambtelijke leiding van het departement en heeft een actieve bijdrage aan de (verander)opgave van JenV.

Met de inrichting van het nieuwe model van opdrachtgeverschap (DG Straffen & Beschermen), eigenaarschap (SG) en opdrachtnemerschap (hoofddirecteur DJI) levert de hoofddirecteur een actieve bijdrage aan een goede rolvervulling in het zoeken naar transparante en zakelijke verhoudingen tussen DG, SG en hoofddirecteur DJI.

DJI werkt nauw samen met andere overheden (provincies, gemeentes), ketenpartner (reclassering) en de brede veiligheidsketen (KMAR, COA, IND, Politie etc.).

De hoofddirecteur dient als leider bij uitstek integer het maatschappelijke belang en is in staat om in turbulente contexten telkens te reflecteren. De hoofddirecteur is zich bewust van en toont actief beheer ten aanzien van langetermijnopgaven en afbreukrisico’s in de uitvoering en in het veld. Hierbij weet de hoofddirecteur de juiste vragen te stellen en met deze kwaliteiten richting te geven, inspiratie te bieden en continu en bewust positie weten te kiezen.

Om succesvol te opereren in deze context is verbindend leiderschap, organisatie- en interpersoonlijke sensitiviteit essentieel. Daarnaast is de hoofddirecteur resultaatgericht en transparant.

Wat vraagt dit van je?

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider. Er zijn wel kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Genoemde opgaven vragen om:

 • Bovengemiddeld academisch werk- en denkniveau;
 • Brede kennis en inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen binnen de rijksoverheid, decentrale overheden, keten- en taakorganisaties;
 • Ervaring met het werken in een grote (taak)organisatie in een dynamische omgeving die gekenmerkt wordt door een grote mate van politiek-gevoelige en bestuurlijke complexiteit;
 • Meerjarige ervaring in (keten-)uitvoering en (keten-)beleid, waarbij de nadruk op eerstgenoemde ligt;
 • Ruime ervaring in het aansturen van overlegkaders, zowel intern als extern met het departementaal topniveau, ketenpartners, lokaal bestuur en andere maatschappelijke organisaties;
 • Ervaring als bestuurder conform de Wet op de Ondernemingsraad;
 • Sturen op prestaties en resultaten, stimuleren van het taakzelfstandig vermogen van medewerkers, het aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het stimuleren tot vernieuwing en verbetering;
 • Het goed in staat zijn om mensen bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren zowel intern als extern, met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes;
 • Het vermogen om op een open en soepele wijze te communiceren met interne en externe actoren, waaronder de media.

Overige informatie

De functie behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. Je wordt daarom benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar (later) ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn. Een lid van de TMG dient aan minimaal drie van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces, evenals een veiligheidsonderzoek door de AIVD. Ook referenties kunnen worden opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 127-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

De heer drs. S. Riedstra, secretaris-generaal JenV, tel. 070 370 6883 of mevrouw mr. A.L.C Roelofs, plv. hoofddirecteur DJI, tel. 088 07 25733

Over de sollicitatieprocedure

Richard Oosterweghel
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 30 40 35 02
E-mailadres: richard.oosterweghel@minbzk.nl