Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
19
Standplaats
Utrecht/Den Haag
Vacaturenummer
BABD 136-20
Publicatiedatum
20 mei 2020
Sluitingsdatum
7 juni 2020

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen en passende zorg bieden om het leven zolang mogelijk te blijven leven zoals zij dat willen.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden, ZBO's en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Meer informatie over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Zorg die je jezelf en je naasten gunt, in alle situaties en in elke fase van het leven. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect. Daarom kiezen we in ons toezicht voor thema’s en activiteiten die het meest opleveren voor mensen die zorg of jeugdhulp nodig hebben. We gaan uit van gezond vertrouwen in de zorg- en hulpverleners. Als het nodig is grijpen we in.

We zijn open en eerlijk over hoe we die kwaliteit beoordelen, de dilemma’s die we tegenkomen en de keuzes die we dan maken. We verstaan ons vak, kennen de praktijk en spelen in op ontwikkelingen in zorg en samenleving. We werken samen waar dat kan, maar ons oordeel is altijd onafhankelijk. Zo maken wij onze verantwoordelijkheid als rijksinspectie waar. Ons motto is Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Wij zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met ruim 850 medewerkers, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie over de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspecteur-generaal

Als inspecteur-generaal (IG) bent u het boegbeeld van de inspectie. U gaat voorop in permanente vernieuwing ter vergroting van de toegevoegde waarde van het toezicht van de IGJ voor het zorglandschap, zowel intern als extern. U bent eindverantwoordelijk voor de dienst en haar handelen als geheel. U geeft leiding aan de hoofdinspecteurs, de directeur Strategie en Organisatie en de directeur Bedrijfsvoering, waarmee u het management team vormt. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor het effectief en doelmatig functioneren van de organisatie. U bent bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

U valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de bewindslieden van VWS en de ambtelijke verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal.

De opgave

De IGJ heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Een aantal mijlpalen: het afwegingskader vertrouwen als basis voor het toezicht, de vormgeving van het landelijk toezicht op de jeugdhulp, de verdere professionalisering van de organisatie,  de signalerende rol voor beleidsdirecties en de verstevigde samenwerking met andere toezichthouders, gemeentes en zorgverzekeraars.

Recent is het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 ontwikkeld. Hierin zijn 6 thema’s benoemd die de komende jaren prioriteit krijgen:

 • Kwaliteit van persoonsgerichte zorg
 • Beschikbaarheid van zorg- en hulpverleners in een veranderende arbeidsmarkt
 • Technologische vernieuwing in de zorg
 • Toezicht houden in de globaliserende wereld van producten
 • Datagebruik in het toezicht
 • Doelmatigheid van onze organisatie.

U staat met de andere MT-leden aan de lat voor de realisatie van dit plan. Voor meer informatie zie het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Wat vragen we?

 • overtuigend bestuurder met ruime leidinggevende ervaring op topniveau in een professionele organisatie;
 • kennis van het functioneren van de instellingen, beroepsbeoefenaren en bedrijven in het gehele veld van de gezondheidszorg (cure en care) en jeugdzorg;
 • kennis van en ervaring in de gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en/of jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld  als medische beroepsbeoefenaar (met medische of aanverwante opleiding) of anderszins;
 • visie op (de ontwikkeling van) de gezondheidszorg, jeugdzorg en de medische producten en op het toezicht daarop in het bijzonder;
 • in staat zijn om gezaghebbend te opereren binnen het politiek-maatschappelijke krachtenveld binnen het gehele veld van de gezondheidszorg;
 • aanzwengelen van vernieuwend toezicht, onder meer benutting van nieuwe mogeljjkheden zoals datagestuurd toezicht.

Pre’s

 • ervaring in het leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context;
 • bestuurlijke ervaring op het gebied van de (bevordering van de) kwaliteit van de gezondheidszorg;
 • ervaring in verschillende organisaties en/of contexten;
 • ervaring met een toezichthoudende rol;
 • affiniteit met technologische innovaties.

Wat bieden we?

Naast het salaris (salarisschaal 19) ontvangt u 16,37% Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

De functie van inspecteur-generaal valt onder de Algemene Bestuursdienst en behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn. De benoeming geldt voor een periode van maximaal 7 jaar.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 136-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

dr. E. (Erik) Gerritsen
secretaris-generaal VWS
Telefoonnummer: (070) 340 65 30
E-mailadres: e.gerritsen@minvws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 46 62 75 87
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl